มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2558

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัดได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จึงจัดให้มีโครงการอบรมสถาบันการศึกษาขึ้นมา และ ได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการอบรมแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus Payroll เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี ในการช่วยงานบุคคลและงานทางบัญชีที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ9

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา