Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับระบบงานของธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหากเป็นการคำนวณที่ไม่ได้มีระบบมาช่วยในการทำงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างนานซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ เราจึงขอเสนอระบบโปรแกรมที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ให้กับท่าน คือ ระบบโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูปและระบบการบริหารงานบุคคล Business Plus HRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นระบบการคำนวณเงินเดือนที่ใช้งานง่ายช่วยจัดการเรื่องฟอร์มเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน และระบบช่วยคำนวณเวลาทำงานที่ช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

วีดีโอแนะนำ

                    โรงงานอุตสาหกรรม เป็นธุรกิจผลิตสินค้ามีเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าได้ครั้งละจำนวนมากและต้องมีการจ้างแรงงานเป็นจำนวนมาก เช่น โรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตพลาสติก เป็นต้น โดยธุรกิจกลุ่มนี้ได้มีการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องมีกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้เครื่องจักรเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลิต ดังนั้นเมื่อคนทำงานกับเครื่องจักรเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมายลักษณะงานต้องทำงานตลอด 24 ชม. โดยกำหนดกะการทำงานแบบกะต่อกะหมุนเวียน 24 ชม. ซึ่งต้องจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมและต้องมีแผนสำรองกรณีพนักงานไม่สามารถมาทำงานได้ ต้องกำหนดการทำงานควบกะ ซึ่งนอกจากจะต้องใช้เวลาในการจัดการให้เหมาะสมแล้วการให้ผลตอบแทนต่างๆ ในกะการทำงานก็มีขั้นตอนในการคำนวณผลตอบแทนเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไขและนโยบายบริษัท เช่น ค่าล่วงเวลาก่อนและหลังเข้างาน,ค่ากะ,ค่าอาหาร,ค่าคุมเครื่องจักร ฯลฯ และต้องคำนวณชั่วโมงงาน,มาสาย,กลับก่อนเวลา,ลางาน เป็นต้น ซึ่งเป็นงานสำคัญที่ต้องคำนวณให้ถูกต้อง รวดเร็วและตรวจสอบง่าย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบช่วยงานที่ดีเพื่อช่วยลดงาน เพิ่มความสะดวก เพิ่มความมั่นใจในการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ

ปัญหาเรื่องกะการทำงานจะหมดสิ้นไป

             จากประสบการณ์ของ BUSINESS PLUS ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของโรงงานผลิต หลากหลายธุรกิจจนเป็นผู้นำในการคำนวณเวลาทำงานอย่างอัจฉริยะในธุรกิจผลิตต่างๆด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราสามารถแยกจุดต่างของแต่ละประเภทธุรกิจได้อย่างชัดเจนเพื่อสร้างเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกต้องลดขั้นตอนทำให้ชีวิตชาวHRหรือฝ่ายบุคคลมีเวลาเพื่อการบริหารมากขึ้น แทนที่จะต้องมาหัวหมุนกับการสลับกะ หมุนกะ เปลี่ยนกะ เพื่อให้กำลังพลเพียงพอตลอดเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องประสบด้วยลักษณะการทำงานของธุรกิจมีการทำงานเป็นกะซึ่งมีเงื่อนไขในการคำนวณที่ซับซ้อนธุรกิจต้องผลิตสินค้าตลอด 24 ชม. จึงจำเป็นต้องควบคุมอัตรากำลังคนให้พนักงานมาทำงานให้ตรงตามเวลากำหนดเป็นเงื่อนไขบทลงโทษและผลตอบแทนเพื่อควบคุมการเข้าทำงานตามกะของพนักงานเพื่อให้การผลิตสินค้าได้มาตรฐานการผลิตจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดช่วงเวลาทำงานเป็นกะการทำงานซึ่งโดยส่วนใหญ่จะมีกะ DAY,กะ Night เป็นหลัก

กำหนดเงื่อนไขขั้นตอนการคำนวณ เช่น

1. กรณีมาสายเก็บ สถิติ หรือหัก เงิน

2. กลับก่อนเก็บ สถิติ หรือหัก เงิน

3. ค่าล่วงเวลาก่อน และหลัง เวลาทำงาน คำนวณเวลาอัตโนมัติจากกะทำงานและเวลาเข้าออก คู่กับการควบคุม OT ด้วยการอนุมัติ OT

4. เงินได้พิเศษในเงื่อนไขการทำงาน เช่น ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าทักษะ ค่าคุมเครื่อง ค่าร้อน ค่าส่องกล้อง เป็นต้น ซึ่งสามารถให้ได้ทันที ที่ พนักงานเข้างานและเลิกงาน ตามกะที่กำหนด

นอกจากนั้นการจัดกะการทำงานจะต้องควบคุมอัตรากำลังคนให้หมุนทำงานได้ 24 ชม.ให้มีการเข้าต่อกะทำงานอย่างต่อเนื่องสามารถบริหารกำลังพลตามเป้าหมายการผลิต

 

ดังนั้น บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้รวบรวมความต้องการเฉพาะเหล่านี้มาพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM ให้สอดคล้องกับการทำงานเฉพาะธุรกิจ เพื่อความสะดวกพร้อมใช้งานได้ทันที โดยและขอแนะนำเทคนิคในการบริหารจัดการ ด้วย โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM สำหรับ ธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อรองรับการควบคุมกะการทำงานและผลตอบแทนตามกะและฝีมือแรงงานได้อย่างชัดเจน

โปรแกรมสามารถรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสาขาได้
โปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝ่ายสำนักงาน และพนักงานสังกัดฝ่ายผลิตได้อย่างชัดเจน

โปรแกรมสามารถรองรับตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายสำนักงานและฝ่ายผลิตที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน และสามารถคำนวณ หักขาดงาน มาสาย กลับก่อน และสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้
โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีลักษณะการทำงานของการคำนวณหักมาสายแบบเป็นช่วงได้ เช่น ถ้ามาสาย 5 นาทีแรกเก็บสถิติและมาสายตั้งแต่นาทีที่ 6 เป็นต้นไปจะหักเงิน เป็นต้น

โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าของประเภทค่าล่วงเวลาได้ในกรณีที่ต้องการให้จำนวนที่มาสายนำมาหักจำนวนค่าล่วงเวลา
โปรแกรมสามารถรองรับการตั้งค่าลักษณะการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเข้างาน – ออกงานไม่แน่นอนได้ โดยจะรองรับการทำงานทั้งกะเช้า และ กะบ่าย ซึ่งสามารถตั้งค่าในกะการทำงานเพื่อให้โปรแกรมคำนวณได้ตรงกับที่ต้องการ และง่ายในการ ประกาศกะ

โปรแกรมสามารถรองรบัการตั้งค่าของประเภทเงินเพิ่มเงินหักได้ทั้งในกรณที่ต้องการคำนวณหักเงินพนักงานในงวดทันที หรือต้องการที่จะเก็บ สถิติไว้พิจารณาอีกครั้ง
โปรแกรมมีวิธีการประกาศกะที่รองรับกับการกำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงานแต่ละกลุ่มที่มีวันหยุดไม่ตรงกันได้ โดยจะเป็นวิธีที่ง่าย และเพิ่มความสะดวกในการประกาศกะการทำงานให้เร็วมากขึ้น

รองรับกรณีที่มีพนักงานมีการเปลี่ยนกะ, เปลี่ยนวันหยุดประจำสัปดาห์ หรือ เปลี่ยนวันหยุดประจำปี โดยสามารถสร้างคำสั่งในการเปลี่ยนกะ การทำงานหรือเปลี่ยนตารางการทำงานให้พนักงานได้ ซึ่งเมื่อถึงวันที่ที่กำหนดไว้โปรแกรมจะเปลี่ยนกะการทำงานให้อัตโนมัติ
รองรับการประกาศกะการทำงานและการนำเข้าเวลาทำงานจาก File Excel เพื่อให้สะดวกในการทำงาน ซึ่งสามารถประกาศกะให้พนักงาน พร้อมกันเป็นกลุ่มหรือพร้อมกันทั้งบริษัทได้ 

รองรับการนำเข้างานประจำงวดต่างๆ ของพนักงานจาก File Excel เช่น นำเข้าจำนวนวันทำงาน, เงินเพิ่มเงินหักพนักงาน เป็นต้นเพื่อเพิ่ม ความสะดวกกรณที่ผ่ายบุคคลมีข้อมูลการทำงานของพนักงานที่บันทึกใน File Excel ซึ่งสามารถนำข้อมูลจากใน Excel มาจัดรูปแบบให้ตรงกับในโปรแกรมเพื่อนำเข้าอัตโนมัติ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปบันทึกในโปรแกรมทีละคน
สามารถกำหนดสูตรการคำนวณเงินได้ที่สำหรับบันทึกให้กับพนักงานฝ่ายผลิต เช่น ค่าความร้อน หรือ ค่าทักษะ เป็นต้น โดยสามารถตั้งค่า ให้ตรงกับเงื่อนไขของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ได้

มีรายงานที่สามารถแสดงจำนวนค่าล่วงเวลาที่เกินและไม่เกิน 48 ชม. ต่อสัปดาห์ได้
มีรายงานสรุปการทำงานประจำเดือนของพนักงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายละเอียดการขาดงาน มาสาย หรือลาประเภทต่างๆ ได้ครบถ้วน
สามารถจัดกลุ่มของรายงานที่ใช้ประจำให้มาอยู่ในเมนูเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการเรียกรายงาน

             โดยทั่วไปในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้านี้ จะแบ่งกลุ่มการทำงานตามหน่วยงานที่ชัดเจน คือ กลุ่มสำนักงาน และ กลุ่มผลิต เพื่อจะได้เลือกวิธีการบริหารจัดการในโปรแกรมตามลักษณะงานให้เหมาะสมเพื่อความสะดวก รวดเร็ว อย่างเป็นระบบ เริ่มต้นกลุ่มที่ตารางเวลาทำงานคงที่ และ เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

 

กลุ่มพนักงานสำนักงาน

กลุ่มพนักงานสำนักงาน เช่น แผนกบุคคล ,แผนกบัญชี และ แผนกจัดซื้อ เป็นต้น เป็นกลุ่มที่ทำงานเหมือนกันและมีวันหยุดเหมือนกัน เพื่อความสะดวก โปรแกรมเงินเดือนBusiness Plus HRM พื้นฐานสำหรับธุรกิจทั่วไปที่ดีมากคือ รองรับตารางทำงานคงที่ ใช้สำหรับกลุ่มนี้ได้แบบง่าย ๆ ลดการทำงานประจำงวดกำหนดเป็นตารางทำงานไว้ในประวัติกำหนดตั้งค่าครั้งแรกครั้งเดียว ฉะนั้น งานประจำงวดสำหรับกลุ่มนี้ คือ บันทึกลา และบันทึกอนุมัติค่าล่วงเวลา ซึ่งลดงานให้ฝ่ายบุคคล และทำให้ได้ผลเพื่อการคำนวณอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด

กลุ่มฝ่ายผลิต

กลุ่มต่อมาคือกลุ่มฝ่ายผลิต จะแบ่งลักษณะการจัดกะการทำงาน หลากหลายตามงานในกลุ่มฝ่ายผลิต สำหรับธุรกิจประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีการวางแผนกะการทำงานชัดเจน ส่วนใหญ่จะเป็นแบบหมุนเวียนกะการทำงานเพื่อควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในระบบ Business Plus Time Attendance สามารถ กำหนดตารางหมุนเวียนได้ ด้วยวิธีง่าย ๆ แต่ได้เวลาทำงานที่ครบและไม่ผิดพลาด เช่น มีการเปลี่ยนกะอาทิตย์เว้นอาทิตย์ 2 สัปดาห์เปลี่ยนกะ จาก กะทำงาน Day เปลี่ยนเป็น กะทำงาน Night หรือหยุดเสาร์เว้นเสาร์ โปรแกรมจะทำการหมุนกะการทำงานอัตโนมัติได้โดยลดงานฝ่ายบุคคล ลดความผิดพลาด ตอบได้อย่างทันทีว่ากะนี้มีพนักงานทำงานกี่คน ลากี่คน เพื่อให้ได้กำลังพลเพียงพอ 

  • สำหรับบางโรงงานที่กลุ่มฝ่ายผลิต ไม่สามารถกำหนดตารางการทำงานที่แน่นอนได้ เนื่องจากผลิตตามOrder หรือคำสั่งจ้างผลิต ในระบบ Business Plus Time Attendance สามารถ กำหนดตารางทำงานแบบไม่คงที่ สามารถเลือกกะการทำงานประกาศกะต่อวันได้ เช่น การเปลี่ยนกะการทำงานไปตามงานแต่ละวัน ,วันหยุดไม่แน่นอน เช่น นาย ก. มีกะทำงาน แต่ละวันไม่แน่นอน วันที่ 1 กะ A03 วันที่ 2 กะA01 วันที่ 3 หยุด

  • สำหรับบางโรงงานที่กลุ่มฝ่ายผลิต ที่กำหนดตารางแบบกึ่งคงที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่คอย Standby กรณีที่ สายผลิต กะทำงานไหนที่อัตรากำลังพลไม่เพียงพอ ต้องจัดพนักงานเสริมเข้าทำงานในกะทำงานนั้น ตามช่วงเวลาหนึ่งๆ อาจจะ 3-5 วัน ,10 วัน เพื่อให้สายงานผลิตได้ตามเป้าหมาย ในระบบ Business Plus Time Attendance มีฟังก์ชั่นที่สามารถกำหนดตารางแบบกึ่งคงที่ตามช่วงเวลาทำงานได้ โดยสามารถบันทึกได้อย่างง่าย สะดวก รวดเร็วด้วยฟังก์ชั่นพิเศษ เช่น สายผลิต A อัตรากำลังพลขาด 1 คน สามารถ กำหนดให้ นาย A ซึ่งเป็น Standby ไปทำงาน กะสายผลิต A กะ Nigth A02 เวลา 20:00-05:00 ตั้งแต่วันที่ 1-5 ทำงาน ตั้งแต่วันที่ 6-20 ทำงานกะ A05 เวลา 09:00-18:00 เป็นต้น

นอกจากนั้น ในระบบ Business Plus Time Attendance รองรับการประกาศกะทำงาน โดยการนำเข้าจาก Excel ได้ เพิ่มความสะดวกในการเปลี่ยนกะการทำงาน ด้วยฟังก์ชั่น ที่ควบคุมการทำงานจริงที่หาซอฟต์แวร์อื่นทำได้เหมือนยาก เช่น ฟังก์ชั่น คำสั่ง :เปลี่ยนตารางทำงานทุกพนักงาน , เปลี่ยนตารางทำงานทุกเฉพาะพนักงาน ,เปลี่ยนกะเฉพาะพนักงาน , เปลี่ยนกะทุกพนักงาน โดยหลักปฏิบัติ ในการทำงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เช่น

  • อัตราคนของกลุ่มตารางทำงานA ไม่เพียงพอ จำเป็นต้องโยกพนักงานทำในตาราง B มาทำงานในตาราง A ระยะเวลา15 วัน สามารถใช้คำสั่งสลับตารางทำงาน ได้ทันที ง่ายและรวดเร็ว
  • พนักงานมีการแลกเปลี่ยนกะกันเอง สามารถใช้ฟังก์ชั่นคำสั่ง ค้นหาชื่อพนักงานขึ้นมา เลือกกะ และกำหนดระยะเวลาในการทำงานกะนั้น หลังจากหมดช่วงเวลาที่กำหนด ก็จะกลับไปอยู่ตารางเดิมอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมาก ฝ่ายบุคคลลดเวลาทำงานประจำวันเหลือเวลาเพื่อการบริหารและพัฒนาพนักงานได้มากขึ้น