HRM (Payroll)

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท

ช่วยให้งานคำนวณค่าแรง ค่าจ้าง พร้อมเงินพิเศษต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะเฉพาะของธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท เช่น Service Charge , ค่า Tip หรือค่าอาหาร เป็นต้น คำนวณยอดจ่ายได้แบบอัตโนมัติ เฉลี่ยจ่ายให้พนักงานในส่วนงานบริการทุกคนเท่าๆ กัน เฉลี่ยจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานเริ่มงานหรือลาออกระหว่างงวดให้จ่าย ตามวันมาทำงานจริง เป็นต้น Service Charge สามารถกำหนดสูตรตามระเบียบแต่ละโรงแรมได้ด้วยวิธีง่าย ๆ ค่าอาหาร คำนวณยอดจ่าย ได้แบบอัตโนมัติ เช่น สามารถจ่ายแบบมีเงื่อนไข เช่น พนักงานขาดงาน หรือลางาน โปรแกรมคำนวณวันทำงานจริงและจ่ายค่าตามวันมาทำงานจริง ให้โดยอัตโนมัติ ทำด้วยวิธีการง่าย ๆ ตัดขั้นตอน ลดเวลา เพิ่มเวลาบริหารให้ HR

BUSINESS PLUS HRM สําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

BUSINESS PLUS HRM สําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร

BUSINESS PLUS HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใช้งานง่ายถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับค่าแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่น Service Charge , Day Off และ Extra Day เป็นต้น ช่วยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานช่วยควบคุม และวิเคราะห์ พร้อมฟอร์มเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วน

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

จากประสบการณ์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราทราบถึงจุดต่างที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการเพื่อการบริหารงานเงินเดือนและต้นทุน ทำให้เราทราบถึงระบบการคำนวณของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะการทำงานตามไซต์ งานต่างๆ โดยพนักงาน 1 คน อาจจะทำงานในแต่ละงวดมากกว่า 1 ไซต์ งาน จึงมักจะพบปัญหาของสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน่วยงานหรือไซต์ งานที่ไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาบริหารต้นทุนขององค์กรได้

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

1. รองรับการสร้างผังองค์กร ได้ตามลักษณะกลุ่มงาน เช่น สาขา - แผนก - แผนกย่อย - หน่วยงาน - ไซต์งาน เพื่อสามารถรองรับการสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตาม แต่ละหน่วยงานและไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน หรือแยกตามแต่ละหน่วยงานและไซต์งานตามที่พนักงานสังกัดได้ 2. โปรแกรมมีหน้าจอสอบถามปฏิทิน งานของบุคคลากรเพื่อเตือนความจำและเพื่อบริการพนักงานได้อย่างรวดเร็ว เช่น สามารถสอบถามวันบรรจุ, สอบถามวันเกิด สอบถามใบอนุญาตทำงานหมดอายุ สอบถามยอดเงินคงค้างของพนักงาน เป็นต้น ซึ่งเพิ่มความสะดวกและง่ายในการค้นหา 3. โปรแกรมมีหน้าจอข้อความแจ้งเตือน Alert เพื่อเพิ่มความสะดวกของฝ่ายบุคคลเพียงแค่กำหนดข้อความที่ต้องการแจ้งเตือนในแฟ้มพนักงาน จากนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อความ Alert ตามที่ฝ่ายบุคคลบันทึกไว้ 4. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

Business Plus HRMสำหรับธุรกิจ PC BA PG

Business Plus HRMสำหรับธุรกิจ PC BA PG

ธุรกิจที่ต้องมีการจำหน่ายปลีกสินค้าให้ผู้บริโภคโดยตรง ส่วนใหญ่ในปัจจุบันหนีไม่พ้นจะต้องกระจายพื้นที่ขายไปตามสาขา ห้างสรรพสินค้าหรือ เปิด SHOP ขึ้นเอง ซึ่งการวางขายก็จำเป็นต้องมีพนักงานช่วยขายในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น PC, BA หรือ PG เป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มยอดขาย ซึ่งที่พบมากที่สุดคือ กิจการทางด้านแฟชั่นและเครื่องสำอาง ที่ต้องใช้ PC และ BA ซึ่งพนักงานเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการสร้างยอดขายให้กิจการ สำหรับพนักงานประจำจุดขาย (PC) ถือว่าเป็นด้านหน้าในการพบลูกค้าอย่างใกล้ชิดที่สุด ซึ่งเป็นภาพลักษณะขององค์กรกระจายอยู่ทั่วไปโดยอาจจะมีสำนักงานใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของการทำงานเงินเดือน โดยรอรับข้อมูลบัตรตอกเวลาหรือข้อมูลเวลาทำงานจากพนักงาน เพื่อจัดการคิดเงินเดือน หักมาสาย ขาดงาน คิดค่าคอมมิชชั่น ค่าแรงจูงใจ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากแต่ต้องทำให้เสร็จภายในเวลาที่จำกัดเป็นอย่างมาก เพื่อออกเงินเดือนให้ทันตามรอบ

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

สำหรับระบบงานของธรุกิจอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าหากเป็นการคำนวณที่ไม่ได้มีระบบมาช่วยในการทำงานอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลค่อนข้างนานซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องแม่นยำ เราจึงขอเสนอระบบโปรแกรมที่จะช่วยลดปัญหาเหล่านี้ให้กับท่าน คือ ระบบโปรแกรมคำนวณเงินเดือนสำเร็จรูปและระบบการบริหารงานบุคคล Business Plus HRM ที่เหมาะสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นระบบการคำนวณเงินเดือนที่ใช้งานง่ายช่วยจัดการเรื่องฟอร์มเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานต่างๆได้อย่างครบถ้วน และระบบช่วยคำนวณเวลาทำงานที่ช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือน และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม

ระบบช่วยงานการบริหารภายในองค์กรในด้านทรัพยากรบุคคลของธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งจะมีการจ้างงาน พนักงานหลายกลุ่ม เช่น แพทย์, พนักงานดูแลลูกค้า, แคชเชียร์หรือ แม่บ้าน เป็นต้น โดยจะเห็นว่าพนักงานแต่ละกลุ่มมีการทำงานที่แตกต่างกัน เช่น การคิดค่าแรง (แพทย์ พนักงาน) ผลตอบแทน(การทำหัตถการ) เช่น ค่านวด, ค่าทำทรีทเม้นท์, ค่ากดสิว การคิดคอมมิชชั่นรวมถึงรอบการจ่ายค่าแรงไม่เหมือนกัน การคิดชั่วโมงผลตอบแทน OT และรายงานสรุปต่างๆ ที่เฉพาะสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม ซึ่งล้วนเป็นงานที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบที่ทางฝ่ายบุคคลหรือผู้จัดทำค่าแรงจะต้องใช้ระยะเวลาในการคำนวณเงินเดือนให้พนักงานในแต่ละเดือน BUSINESS PLUS HRM โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจสุขภาพและความงาม จะช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้านการบริหารงานบุคคลมากขึ้นเพราะนอกจากจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแล้วยังช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพและลดระยะเวลาการทำงานให้น้อยลงเพื่อจะได้มีเวลาไปพัฒนาในส่วนอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์

Business Plus HRM โปรแกรมเงินเดือน สำหรับธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์” ช่วยให้งานคิดค่าแรงเงินเดือน รวดเร็วถูกต้อง เพราะตั้งค่าผูกสูตรเงื่อนไขเวลาทำงาน ให้มีผลต่อการคำนวณเงินได้อื่น ๆ พร้อมคิดกับค่าแรงประจำวันไปพร้อมกันได้ ตามช่วงวันเวลาที่พนักงานมาทำงานได้ ทำให้คนทำเงินเดือน ใช้เวลาน้อยลง กับการเช็คตรวจสอบ พร้อมกับข้อมูลรายงานส่งสรรพากร ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคาร ในรูปแบบเอกสาร ที่พร้อมนำไปอัพโหลดไฟล์ผ่านระบบออนไลน์ส่งให้กับทั้ง 4 หน่วยงานภายนอกได้ทันที

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องการคำนวณผลตอบแทนของของพนักงานขนส่ง เราเป็นผู้ชำนาญการเรื่องโปรแกรมเงินเดือนและบริหารงานบุคคล จึงมีความเข้าใจความต้องการของ HR เช่น ต้องสรุปค่าเที่ยวของพนักงานขับรถ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างรายการเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัด ตั้งค่าการหักเงินค้ำประกัน เงินกู้ เงินผ่อน เงินค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นผู้ประเมินยอดเงินจากมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า จัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงานรายคน ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจผลิต-จำหน่ายเวชภัณฑ์และยา

Business Plus HRM ผู้นำในระบบเงินเดือนสำเร็จรูป จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกประเภทธุรกิจและทั่วประเทศ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากของฝ่ายบุคคล หรือ HR ว่าในแต่ละธุรกิจนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจผลิตเวชภัณฑ์และยา ตลอดไปจนถึงการจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์และยา ที่มีความเฉพาะในเรื่องของเวลาการทำงาน และผลตอบแทนพิเศษของพนักงานขาย ,ผู้แทนขาย ,ช่างเทคนิคการแพทย์ เป็นต้น

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์

สำหรับท่านที่กำลังมองหาเครื่องมือมาช่วย เรื่องการทำเงินเดือนและบุคคล โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การทำเงินเดือนเป็นเรื่องง่ายไม่ยุ่งยาก และสำเร็จได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การคำนวณของธุรกิจประเภทนี้ต้องการที่จะนำข้อมูลพนักงานเข้ามาคำนวณการทำงานแบบหมุนเวียนกะการทำงานหรือควบกะตลอด 24 ชม. ซึ่งจะเน้นการคำนวณค่าล่วงเวลาหรือเงินพิเศษต่างๆที่จ่ายพนักงานในฝ่ายการผลิตให้ง่ายและสะดวกมากที่สุด และทางฝ่ายบุคคลยังสามารถคำนวณยอดเงินได้อย่างสะดวก พร้อมการบริหารกำลังพล ข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับงานด้านบุคลากร

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ

จะกี่ไซต์งาน ก็วางใจได้ด้วย Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านบัญชี และ บริหารงานบุคคล มามากกว่า 30 ปี จากประสบการณ์อันยาวนานนี้ ทำให้เราได้มีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจรับเหมาวางระบบ ลักษณะธุรกิจนี้ จะมีกลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่จะต้องไปประจำตามไซต์งานต่างๆ ดังนั้นการใช้โปรแกรมเงินเดือนเข้ามาช่วยบริหารงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและยังช่วยเสริมในการดูแลต้นทุนค่าแรงของแต่ละไซต์งานที่พนักงานไปประจำได้อีกด้วย ระบบเงินเดือนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานด้านบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ เช่น สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น หรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปี