ERP

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น

ลักษณะของสินค้าในธุรกิจแฟชั่นจะมี "ลักษณะพิเศษเฉพาะในเรื่องของ รุ่น สี ไซส์" มาเป็นตัวแปรของสินค้า ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้การกระจายสินค้า มาเร็ว ไปเร็ว BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงานให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจแฟชั่น (Fashion) สามารถตอบโจทย์ได้

Business Plus ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

Business Plus ERP สำหรับธุรกิจเครื่องเขียน

ช่วยให้งานขายเครื่องเขียน Stationery งานขายราชการ งานขายหนังสือ งานขายส่งโรงเรียน เป็นเรื่องง่ายที่ควบคุมได้ ไม่พลาดโอกาสขายเพิ่มรายได้ ลดขั้นตอนการทำงาน ลดต้นทุน

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง

ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเครื่องสำอาง เครื่องสำอางเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากขึ้นทุกเพศทุกวัย ไม่เฉพาะกลุ่มสตรีเท่านั้น ในปัจจุบันจะพบว่าตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มีความหลากหลายทั้งในเรื่องของราคาและคุณภาพ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน นำไปสู่ภาวะการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลเพิ่มสูงขึ้น ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดนอกประเทศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง

BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจขายวัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง จัดเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญ โดยมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งทำให้การบริหารจัดการควบคุม ค่อนข้างยาก จึงทำให้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้เข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานและจัดการในด้านการบริหารสินค้าคงคลัง การเงินบัญชี และวิเคราะห์การตลาด ได้แม่นยำและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถแบ่งประเภทของธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างได้เป็น 3 ประเภท คือ ธุรกิจค้าปลีก,ธุรกิจค้าส่ง และ ธุรกิจค้าปลีกพร้อมค้าส่ง ลักษณะของสินค้าที่จำหน่าย จะมีมากมายหลากหลาย ประเภท หมวด ยี่ห้อ และรุ่นของสินค้าทำให้การบริหารจัดการควบคุมค่อนข้างยากและบางชนิดเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถแสดงตัวอย่างบนพื้นที่ขายได้ทั้งหมด BUSINESS PLUS ERP สำหรับธุรกิจจำหน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ถือเป็นอีกทางเลือกที่เจ้าของกิจการเลือกมาเป็นตัวช่วยจัดการกระบวนการทำงาน บริหารจัดการ ให้สะดวก รวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด และ ยังมีรายงานช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยโปรแกรม สามารถตอบโจทย์ได้