HRM

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2555

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2555

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2557

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2557

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2558

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2558

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2559

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2559

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ในวันที่ 03 สิงหาคม 2559

การอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2560

การอบรมนักศึกษามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 2560

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 2560

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 2560

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์(วิทยาเขตศาลายา) ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 2561

มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา 2561

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2561

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในวันที่ 20-21 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2561

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2561

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2561

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2561

บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2561

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นิสิตคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่3-4 มหาวิทยาลัยบูรพา (วิทยาเขตจันทบุรี ) ในวันที่ ในวันที่ 24-25 เมษายน 2561