นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) และข้อตกลงให้เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผยข้อมูลเพื่อสิทธิประโยชน์ของลูกค้า และ/หรือผู้ใช้บริการ

     บริษัท บิซิเนส แอนด์เทคโนโลยี และบริษัทอี-บิซิเนส พลัส จำกัด (บริษัทฯ) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนลูกค้านิติบุคคล เช่น การเก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, จัดเก็บรักษา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของท่านเป็นต้น บริษัทฯ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม, ใช้, เปิดเผย, ถ่ายโอน และจัดเก็บข้อมูล โปรดพิจารณาเอกสารฉบับนี้เพื่อทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ และโปรดสอบถามหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ

การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

     บริษัทฯ เคารพและให้ความสำคัญถึงสิทธิ ข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงตัวแทนของท่าน และ บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ท่านในฐานะผู้ใช้บริการของบริษัทฯ ย่อมมีความประสงค์ที่จะได้รับความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการของบริษัทฯ

     ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯได้รับมา เช่น ชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ซึ่งสามารถบ่งบอกตัวบุคคลของท่านได้ และเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความสมบูรณ์ถูกต้อง จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น และบริษัทฯ จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย ตลอดจนการป้องกันมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

กรณีติดต่อในนามบริษัท

     ในกรณีลูกค้า หรือผู้ใช้บริการเป็นรูปแบบบริษัท จะถือว่าเป็นการติดต่อระหว่างธุรกิจ กับธุรกิจ (B2B) ซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการติดต่อส่วนบุคคล เมื่อติดต่อเข้ามายังทางบริษัทฯ ข้อมูลของตัวแทนบริษัทที่ติดต่อเข้ามา บริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ให้การยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตัวแทนบริษัท เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทของท่าน โดยผ่านการยินยอมการให้ข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านทางบริษัทของท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์การดำเนินงานของบริษัทฯและเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการของบริษัทฯ แก่ท่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปกติแล้วข้อมูลที่บริษัทฯ จัดเก็บจะถูกใช้โดยบริษัทฯ และพันธมิตรคู่ค้าเท่านั้น เพื่อใช้ในการตอบคำถามของท่าน ดำเนินการเกี่ยวกับคำขอของท่าน หรือดำเนินการช่วยแก้ไขปัญหาให้ท่านโดยวิธีใด ๆ 

     และใช้ข้อมูลเพื่อเสนอสิทธิประโยชน์ตามความสนใจของผู้ใช้บริการหรือเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และนำเสนอบริการ หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่เป็นผู้จำหน่าย เป็นตัวแทน รวมทั้งยินยอมให้บริษัทฯ ส่ง, โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้รับข้อมูล ได้แก่กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ พันธมิตรทางธุรกิจ องค์กรหรือนิติบุคคลใด ๆ ที่ทางบริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีนิติสัมพันธ์ด้วย

     ทางบริษัทฯ จะจัดเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์เหล่านั้นเท่านั้น โดยผู้รับข้อมูลจะต้องมีหน้าที่ตามกฎหมายในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเดียวกัน หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ภายหลังจากการ การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะประกาศให้ท่านทราบ

     ในกรณีที่บริษัทฯ มีการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ ท่านมีสิทธิที่ในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเลือกว่า จะให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยหรือไม่ให้เก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

     บริษัทฯ จะไม่กระทำการใด ๆ แตกต่างจากที่ระบุในวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เว้นแต่ได้แจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ผู้ใช้บริการทราบ และได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการเป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

     1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          ข้อมูลส่วนตัวคือข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุตัวตนหรือติดต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ บริษัทฯ อาจขอให้ท่านระบุข้อมูลส่วนตัวเมื่อใดก็ตามที่ท่านติดต่อบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ โดย อี-บิซิเนส พลัส และ บิซิเนส แอนด์เทคโนโลยี อาจใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้ร่วมกัน และใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างบางส่วนของประเภทข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม และวิธีที่บริษัทฯ อาจนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม เว้นแต่

     -     เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

     -     เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

     -     เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

     -     เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติ

          บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม พฤติกรรมทางเพศ มุมมองทางการเมือง ความเชื่อด้านศาสนา สุขภาพ หรือข้อมูลที่อาจเป็นผลร้าย ทำให้เสียชื่อเสียง หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมหรือความไม่เท่าเทียมกันแก่บุคคลใด เว้นแต่

     -     ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากท่าน

     -     เป็นกรณีที่กฎหมายกำหนด

     -     เป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่าน และการขอความยินยอมไม่อาจกระทำได้ในเวลานั้น

     -     เป็นไปเพื่อประโยชน์เกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่าน

     -     เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวน ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

     -     เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย หรือการจัดทำสถิติและได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการนั้นไว้เป็นความลับ

           บริษัทฯ อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับมาจากแหล่งอื่นเฉพาะในกรณีที่มีความจำเป็นและได้รับความยินยอมจากท่านเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน และเพื่อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

2. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

     บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเข้าทำสัญญา หรือนิติกรรมต่าง ๆ กับทางบริษัทฯ การเข้าเยี่ยมชม หรือใช้บริการของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ท่านให้ข้อมูลและเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ที่ดีระหว่างบริษัทฯ และท่าน โดยบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

-     เพื่อพิจารณาการรับประกันสินค้า การดำเนินการบำรุงรักษาตามคำขอรับบริการของท่าน ดำเนินการทำสัญญาบำรุงรักษาต่อสำหรับผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของบริษัทฯ ให้แก่ท่าน

-     เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่านที่ส่งผ่านแบบฟอร์มของบริษัทฯ ผ่านทางตัวแทนจำหน่าย, นายหน้า, คนกลาง, ศูนย์บริการลูกค้า, สำนักงานสาขา, เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ หรือช่องทางอื่น ๆ สำหรับการดำเนินการเช่น การให้ใบเสนอราคาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

-     เพื่อตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับความเห็น หรือการร้องเรียนจากท่าน และเพื่อทำตามคำขอของท่าน

-     เพื่อปรับเปลี่ยนการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของท่าน

-     เพื่อให้คำแนะนำและข้อเสนอแก่ท่านเกี่ยวกับสินค้า และ/หรือบริการของบริษัทฯ ที่ท่านอาจสนใจ 

-     เพื่อการส่งข้อมูลทางการตลาด (marketing information) ให้กับท่านและการแจ้งให้ท่านทราบถึงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ หรือข้อเสนอเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย (promotional offers)

-     เพื่อติดต่อกับท่าน สำหรับการนำส่งเอกสารเพื่อการดำเนินการของผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือเพื่อจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน

-     เพื่อการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับท่าน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนา หรือการส่งของขวัญในโอกาสต่าง ๆ

-     เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมการสำรวจของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ ปรับปรุงและให้บริการแก่ท่านได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรม และสัมมนากับท่าน

-     เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภายในของกิจการท่านเช่น ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการขาย หรือข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของท่าน

-     เพื่อตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของท่านเมื่อท่านเข้าสู่บัญชี บริษัทฯ ทางออนไลน์ หรือแอปพลิเคชัน หรือตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารทั้งหมดของบริษัทฯ กับท่านมีความถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นความลับ

-     เพื่อการส่งข้อมูลทางด้านการบริหารธุรกิจให้กับท่าน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ การเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนด เงื่อนไขและนโยบายของบริษัทฯ

-     เพื่อการทำวิจัยทางการตลาด การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง และการทำวิจัยเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์การค้าการรายงานหรือการประเมินผลที่จัดทำขึ้นโดยบริษัทฯ กลุ่มบริษัทฯ บุคลากรและคู่ค้าของบริษัทฯ หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ 

-     เพื่อให้บริการ และปรับปรุงสินค้าและการบริการของบริษัทฯ รวมไปถึงถึงการดูแลบำรุงรักษา, การจัดการ และการดำเนินการของผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าว

-     เพื่อปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนบริการของบริษัทฯ, การดูแนวโน้มการใช้งานด้านบริการของบริษัทฯ, การดูประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของบริษัทฯ, การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ, การขยายธุรกิจ และการทำธุรกรรมของบริษัทฯ 

-     เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การตรวจสอบ, การออกแบบ/พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

-     เพื่อการบริหารจัดการบริการของบริษัทฯ สำหรับงานการดำเนินงานภายใน รวมถึงการวินิจฉัยปัญหาและการแก้ไขปัญหา การตรวจสอบภายใน หรือ การสอบบัญชี

-     เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการ จัดเก็บ บันทึก สำรอง หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

-     เพื่อดำเนินให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อตกลง หรือนโยบายที่ใช้บังคับ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานรัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่ระงับข้อพิพาท หน่วยงานที่กำกับดูแลธุรกิจการค้า หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย

-     เพื่อการดำเนินการใด ๆ ที่บริษัทฯ เชื่อว่าจำเป็นหรือเหมาะสม: (ก) เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและตรวจจับการกระทำที่ผิดต่อกฎหมายหรือสงสัยว่าจะผิดกฎหมาย (ข) อยู่ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ (ค) เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาคดีความ (ง) เพื่อตอบสนองต่อคำขอจากหน่วยงานรัฐบาล รัฐ รวมถึงหน่วยงานของรัฐ และรัฐบาลต่างประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ (จ)เพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดในการให้บริการและประกาศเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ (ฉ) เพื่อปกป้องการดำเนินงานของบริษัทฯ (ช) เพื่อปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัว ความปลอดภัยหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ท่าน หรือบุคคลอื่น และ (ซ) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถหาวิธีการเยียวยา หรือจำกัดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

-     เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้กล่าวข้างต้น จะถูกระบุไว้เป็นการเฉพาะเมื่อบริษัทฯ มีการขอข้อมูลของท่าน หรือเป็นการเก็บรวบรวมและใช้ตามข้อยกเว้นตามกฎหมาย

-     บริษัทฯ อาจประมวลผลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อการวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน และการทำความเข้าใจลักษณะการใช้งานที่ท่านชอบ เพื่อจัดทำให้เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้นตอบสนองอย่างเหมาะสมกับท่านโดยเฉพาะ เพื่อการประเมิน หรือดำเนินการ และการปรับปรุงเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เหล่านั้น หรือผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการของบริษัทฯ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ การแนะนำผลิตภัณฑ์และ/ หรือบริการที่เกี่ยวข้อง และการจัดโฆษณาบนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่น ๆ ตามกลุ่มเป้าหมาย

     2.1 การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้

          บริษัทฯ จะใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากท่านและจะต้องเป็นการใช้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เท่านั้น บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น เมื่อ

     -     ท่านได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัทฯ ตามกฎหมาย

     -     เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญาฯ

     -     เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจที่รัฐได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ

     -     เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

     -     เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

     -     มีการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯจะจัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน

     -     เป็นการจำเป็นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

3. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

     บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ

3.1 ความถูกต้องและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว

     บริษัทฯ จะจัดการดูแลข้อมูลส่วนตัวให้มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และปรับปรุงอยู่เสมอได้โดยง่าย บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านไว้นานเท่าที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้นานกว่านี้ตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต

4. การเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

     ท่านสามารถช่วยตรวจสอบได้ว่าข้อมูลการติดต่อและของท่านมีความถูกต้อง และสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยโทรเข้ามาที่  Call Center ของทางบริษัท สำหรับข้อมูลส่วนตัวอื่น ๆ ที่บริษัทฯ เก็บรักษาไว้ บริษัทฯ จะจัดการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงเพื่อร้องขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ในกรณีที่ไม่ถูกต้อง หรือลบข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปตามกฎหมายหรือตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชอบด้วยกฎหมาย

   บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ไม่สำคัญ/เป็นการก่อกวน เสี่ยง หรืออาจจะกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือเป็นการเข้าถึงที่กฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ ซึ่งท่านสามารถร้องขอให้มีการเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลดังกล่าวได้ตามช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท

     4.1 การมีส่วนร่วมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          ในกรณีที่ท่านประสงค์จะทราบข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนเอง ท่านสามารถมีคำร้องขอตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทกำหนด เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าวแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการแจ้งถึงความมีอยู่ หรือรายละเอียดของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้ท่านภายในระยะเวลาอันสมควร

          หากท่านเห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ใดที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง ท่านสามารถแจ้งบริษัทเพื่อให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ ในการนี้ บริษัทจะจัดทำบันทึกคำคัดค้านการจัดเก็บ ความถูกต้อง หรือการกระทำใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย ท่านมีสิทธิตรวจดูความมีอยู่ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลไปใช้ และสถานที่ทำการของบริษัท นอกจากนี้ ยังมีสิทธิดังต่อไปนี้

     -     ขอแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตน หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ให้ถูกต้องสมบูรณ์

     -     ขอระงับการใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตน

     -     ขอให้ดำเนินการลบ หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตน

     -     ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่เป็นข้อมูลซึ่งผู้ใช้บริการไม่ได้ให้ความยินยอมในการรวบรวมหรือจัดเก็บ

          อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจปฏิเสธสิทธิของท่านได้ในกรณีที่กฎหมายกำหนด หรือในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลตัวแทนลูกค้านิติบุคคล ของท่านถูกทำให้ไม่ปรากฏชื่อหรือสิ่งบอกลักษณะอันสามารถระบุตัวท่านได้อีก

5. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

     ในบางครั้ง บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างให้กับพันธมิตร ซึ่งทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และให้บริการ ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านซื้อเครื่องพิมพ์ และเกิดปัญหาในการใช้งาน ท่านได้อนุญาตให้ทางบริษัทฯ แจ้งข้อมูลของท่าน และข้อมูลอุปกรณ์ที่เกิดปัญหาไปยังศูนย์บริการเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในการให้บริการแก่ท่าน หรือเมื่อท่านต้องการซื้อสินค้าเพิ่มเติม แต่ท่านอยู่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลของท่านไปยังคู่ค้า หรือพันธมิตรของทางบริษัท ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ หรือใกล้เคียงกับตำแหน่งของท่านมากที่สุด เพื่อดำเนินการจัดจำหน่ายสินค้า และ/หรือให้บริการให้กับท่าน เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดจำหน่าย และให้บริการ โดยบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหา, ปรับปรุง, ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ สินค้า และให้บริการของบริษัทฯ เท่านั้น และจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาด

6. ผู้ให้บริการ

     บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการต่าง ๆ เช่น การซื้อขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับคำร้องขอของท่าน การดำเนินคำสั่งซื้อของลูกค้า การนำส่ง การติดตั้งผลิตภัณฑ์ การให้บริการแก้ไข และงานสนับสนุนหลังการขาย การจัดการและปรับปรุงข้อมูลลูกค้า การให้บริการลูกค้าสัมพันธ์ การประเมินความสนใจของท่านในผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ และการดำเนินการศึกษาวิจัยลูกค้า หรือการสำรวจความพึงพอใจ

     โดยบริษัทเหล่านี้มีหน้าที่ในการคุ้มครองข้อมูลของท่าน และอาจมีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใดก็ตามที่ บริษัทฯ ดำเนินงานอยู่ อื่น ๆ บริษัทฯ อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านตามกฎหมาย กระบวนการทางกฎหมาย การฟ้องร้องดำเนินคดี และ/หรือการร้องขอจากหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานภาครัฐภายในหรือนอกประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

     นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นหรือมีความเหมาะสม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงของชาติ การบังคับใช้กฎหมาย หรือประเด็นอื่นใดที่มีความสำคัญต่อส่วนรวม และบริษัทฯ ยังอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่านหากบริษัทฯ เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ หรือเพื่อคุ้มครองการปฏิบัติงานหรือผู้ใช้ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างองค์กร การควบรวมบริษัท หรือการขายกิจการ บริษัทฯ อาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวใด ๆ และทั้งหมดที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมไว้ไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้อง

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคล

     บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ การดำเนินงานของบริษัทฯ และข้อแสนอแนะ ความคิดเห็นจากท่าน บริษัทฯจะประกาศแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ทราบอย่างชัดเจนก่อนจะเริ่มดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งประกาศแจ้งเตือนให้ท่านทราบโดยตรง

 ท่านได้อ่าน, รับทราบ และเข้าใจแนวทางปฏิบัติของทางบริษัทฯ ข้างต้นโดยตลอดแล้ว