ERP

โครงการสนับสนุนการศึกษา โดย Business Plus Account

โครงการสนับสนุนการศึกษา โดย Business Plus Account

บริษัท ฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ โปรแกรมบัญชีในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาให้รู้จักการทำบัญชี โดยใช้ซอฟท์แวร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2560

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2558

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2557

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา ปี 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปี 2558

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปี 2558

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ปี 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558

บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2558

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี 2561

การอบรมระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี2559

บรรยายกาศ การอบรมระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus Account & ERP เพื่อสนับสนุนการศึกษา ในวันที่ 21-23 กันยายน 2559 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงราย สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์