มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2553

    ภาพบรรยากาศนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เข้าอบรมโปรแกรม Business Plus Payroll ปี 2553 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2553

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
บทสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการอบรมโปรแกรม Business Plus Payroll