Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป ระบบดี ๆ สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ของ BUSINESS PLUS ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราทราบถึงจุดต่างที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการเพื่อการ บริหารงานเงินเดือนและต้นทุน ทำให้เราทราบถึงระบบการคำนวณของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี ช่วยงาน HR และ ฝ่ายบัญชี ได้อย่างอัตโนมัติ สำหรับธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะการทำงานตามไซต์งานต่างๆ โดยพนักงาน 1 คน อาจจะทำงานในแต่ละงวดมากกว่า 1 ไซต์งาน จึงมักจะพบปัญหาของสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน่วยงานหรือไซต์งาน ที่ไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาบริหารต้นทุนขององค์กรได้ BUSINESS PLUS HRM ช่วยงานท่านได้อย่างดีเยี่ยม

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

              จากประสบการณ์ของบริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ที่พัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปมายาวนานกว่า 30 ปี ซึ่งเราได้คลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ระดับกลางจนถึงกิจการมหาชน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานและสั่งสมมาทำให้เราทราบถึงจุดต่างที่ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต้องการเพื่อการบริหารงานเงินเดือนและต้นทุน ทำให้เราทราบถึงระบบการคำนวณของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นอย่างดี สำหรับธุรกิจประเภทนี้จะมีลักษณะการทำงานตามไซต์ งานต่างๆ โดยพนักงาน 1 คน อาจจะทำงานในแต่ละงวดมากกว่า 1 ไซต์ งาน จึงมักจะพบปัญหาของสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นตามหน่วยงานหรือไซต์ งานที่ไม่สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้บริหารไม่สามารถวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเพื่อนำมาบริหารต้นทุนขององค์กรได้
              ดังนั้น บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้รวบรวมความต้องการเฉพาะเหล่านี้มาพัฒนาโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Business Plus HRM เพื่อรองรับการคำนวณเงินเดือนแบบแยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานและไซต์ งานได้อย่างชัดเจน จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยจะลำดับขั้นตอนการทำงาน ดังนี้     

ขั้นตอนแรก

ขั้นตอนแรก Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง นี้สามารถกำหนดโครงสร้างของผังองค์กร รองรับการกำหนดหน่วยงานและไซต์ งานตามโครงสร้างขององค์กรได้แบบไม่จำกัด ดังนั้น ท่านจะมีกี่หน่วยงาน หรือ จะมีกี่ไซต์ งาน ที่ต้องใช้ในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานที่แยกจากหน่วยงานสังกัดของพนักงานก็ย่อมสามารถกำหนดได้ โปรแกรมก็รองรับการตั้งค่าได้ครบถ้วนและที่สำคัญการสร้างหน่วยงานกับไซต์ งานก็สามารถนำมากำหนดให้กับพนักงานได้ โดยสามารถแยกไม่เชื่อมโยงกับสาขาและแผนกที่พนักงานสังกัดได้ เช่น นายศิระ สังกัดอยู่สาขาสำนักงานใหญ่ แผนกก่อสร้าง โดยในวันที่ 1-15 ทำงานไซต์ งาน A และ วันที่ 16-30 ทำงานที่ไซต์ งาน B ซึ่งโปรแกรมสามารถคำนวณแยกค่าใช้จ่ายระหว่างไซต์ งานและสามารถเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามไซต์ งานทั้ง 2 ที่ได้ทันที

ขั้นตอนถัดมา

ขั้นตอนที่ถัดมา จะเป็นการทำงานระหว่างงวด เพียงแค่ท่านทำการกำหนดรูปแบบของ text file จากเครื่องสแกนนิ้วมือ โดยใน text file จะต้องกำหนดเวลาเข้า-ออก , วันเดือนปี ,รหัสของพนักงาน , รหัสกะ, รหัสแผนก, รหัสของหน่วยงาน หรือ รหัสไซต์ งาน หรืออาจจะกำหนดรหัสเครื่องแทนรหัสของหน่วยงานหรือไซต์ งานก็ได้

สำหรับบางองค์กรที่เครื่องสแกนนิ้วมือยังไม่รองรับการส่งออกข้อมูลของรหัสของหน่วยงานหรือรหัสไซต์ งาน ท่านไม่ต้องกังวลค่ะ ในส่วนนี้โปรแกรมรองรับให้สามารถกำหนดรหัสหน่วยงานหรือรหัสไซต์ งานเป็นค่าคงที่ในโปรแกรมได้ เพียงท่านระบุรหัสหน่วยงานหรือรหัสไซต์ งานที่ต้องการลงบัญชีค่าใช้จ่าย โปรแกรมก็จะทำการกำหนดให้ตามที่ต้องการ 
สำหรับกิจการใดที่ยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องสแกนนิ้วมือ ในไซต์งาน โปรแกรมก็รองรับการนำเข้าข้อมูลโดยเพียงท่านทำการระบุข้อมูลการทำงานของพนักงานใน File Excel ก็สามารถทำการนำเข้าข้อมูลเพื่อลงบัญชีได้ตามที่ต้องการค่ะ โดยสามารถกำหนดได้ดังนี้
หลังจากที่ทำการนำเข้าเวลาทำงานของพนักงานที่มีข้อมูลของรหัสของหน่วยงานและไซต์ งานเรียบร้อยแล้วท่านเพียงประกาศกะการทำงาน
ประกาศกะทำงานให้พนักงาน
บันทึกอนุมัติการลาและค่าล่วงเวลาต่างๆ
คำนวณผลบันทึกเวลา
 
เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว

ท่านสามารถเรียกรายงานตรวจสอบค่าล่วงเวลาและค่าแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละหน่วยงานและไซต์ งานได้ให้อย่างอัตโนมัติ

ตัวอย่างรายงานผลการคำนวณตอกเวลา โดยแยกหน่วยงานและไซต์งาน

ตัวอย่าง รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามพนักงานสังกัด โดยแยกตามหน่วยงานและไซต์งาน

              ซึ่งท่านจะเห็นได้ว่ารายงานจะแสดงผลการคำนวณที่แยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานและไซต์ งานได้อย่างชัดเจนโดยเมื่อท่านทำการตรวจสอบผลการคำนวณเวลาทำงานเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถทำการโอนผลค่าล่วงเวลาและค่าแรงต่างๆ จากในระบบประมวลผลบันทึกเข้าสู่ระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมสามารถบันทึกค่าใช้จ่ายเป็นประเภทเงินเพิ่ม-เงินหักที่แยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานและไซต์ งานได้ทันที เมื่อทำการประมวลผลเงินเดือนโปรแกรมก็จะแยกค่าใช้จ่ายตามหน่วยงานและไซต์ งานให้อัตโนมัติ ดังนั้น เมื่อทำการเรียกรายงานเพื่อตรวจสอบผลการคำนวณเงินเดือนก็จะเรียกรายงานตรวจสอบยอดเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบ่งตามสาขา ,แผนก , หน่วยงานและไซต์ งาน ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน

              

              โปรแกรมเงินเดือน Business Plus HRMสามารถรองรับการคำนวณเงินเดือนเพื่อแยกค่าใช้จ่ายได้อัตโนมัติ ท่านจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหาและความยุ่งยากในการแยกบัญชีต้นทุนการคำนวณเงินเดือนตามหน่วยงานและไซต์ งานอีกต่อไป และครบถ้วนเรื่องฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องการนำส่ง กรมสรรพากร, ประกันสังคม, กองทุนทดแทน, รายงานของกรมแรงงาน, รวมทั้งเอกสารที่ใช้ในบริษัท เช่น ใบจ่ายเงินเดือน,รายงานประเมินพนักงาน ,รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องวิเคราะห์พร้อมกราฟเปรียบเทียบ อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด 1,ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91 ในรูปแบบของดิสก์เก็ต และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และสถาบันการเงินที่ดูแล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

              ดังนั้น เพียงแค่ท่านเลือกใช้โปรแกรม Business Plus HRMสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทำให้ชีวิต HR ง่ายขึ้นอย่างมาก เวลาการบริการกลับเพิ่มขึ้นมา แทนที่จะเป็นผู้ที่มีเวลาเพียงการทำการรวมรวมข้อมูลการทำงานก็ทำแทบไม่ทันแล้ว Business Plus HRMสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

VDO แนะนำระบบ


Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

 


ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน Job Cost System