มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2556

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัดได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้จึงจัดให้มีโครงการอบรมสถาบันการศึกษาขึ้นมา ในวันที่ 8,15,22,29 กันยายน 2556 และ วันที่ 6 ตุลาคม 2556 ได้รับเกียรติจากคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในการอบรมแนะนำโปรแกรมสำเร็จรูป Business Plus Payroll เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงเครื่องมือและเทคโนโลยี ในการช่วยงานบุคคลและงานทางบัญชีที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำ

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา