BUSINESS PLUS HRM สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

สำหรับท่านที่กำลังมีปัญหาเรื่องการคำนวณผลตอบแทนของของพนักงานขนส่ง เราเป็นผู้ชำนาญการเรื่องโปรแกรมเงินเดือนและบริหารงานบุคคล จึงมีความเข้าใจความต้องการของ HR เช่น ต้องสรุปค่าเที่ยวของพนักงานขับรถ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างรายการเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัด ตั้งค่าการหักเงินค้ำประกัน เงินกู้ เงินผ่อน เงินค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นผู้ประเมินยอดเงินจากมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า จัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงานรายคน ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้า

             งาน Logistics และ งานขนส่งสินค้า ได้กลายเป็นส่วนสำคัญ และก้าวเข้ามามีบทบาททางธุรกิจในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์จำเป็นจะต้องนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการบริหารงานในทุกด้าน ส่วนของงานบุคคลและค่าจ้างเป็นส่วนหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยในด้านการลดต้นทุน และให้ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์กับหัวหน้างานเพื่อนำไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานและคุณภาพพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัท
             งานด้าน HR เป็นตัวเชื่อมระหว่างฝ่ายบริหารและพนักงาน HR ต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์และนโยบายของฝ่ายบริหารให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกพนักงาน การว่าจ้าง ข้อมูลดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน รวมถึงด้านผลตอบแทน การฝึกอบรม กระบวนการสื่อสารภายใน กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่งานทางด้านนี้ ต้องมีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เพียงพอเพื่อนำมาบริหารจัดการดูแลพนักงาน ซึ่งต้องมีรูปแบบที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ และให้ความถูกต้อง
             Business Plus HRM เป็นซอฟต์แวร์รุ่นแรกๆของเมืองไทย ถูกพัฒนาระบบต่อเนื่องและทันสมัย เรามีลูกค้าในธุรกิจโลจิสติกส์มอบความไว้วางใจเลือกใช้ BUSINESS PLUS HRM จำนวนมาก เราจึงมีความเข้าใจความต้องการของ HR เช่น ต้องสรุปค่าเที่ยวของพนักงานขับรถ ซึ่งโปรแกรมสามารถสร้างรายการเงินเพิ่มเงินหักได้ไม่จำกัด ตั้งค่าการหักเงินค้ำประกัน เงินกู้ เงินผ่อน เงินค่าเสียหายที่ลูกค้าเป็นผู้ประเมินยอดเงินจากมูลค่าความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดส่งสินค้า จัดเก็บในแฟ้มประวัติพนักงานรายคน ซึ่งสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ โดยทั่วไปลักษณะการทำงานมีรายละเอียดดังนี้

วีดีโอแนะนำ

ธุรกิจโลจิสติกส์ แบ่งพนักงานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มสำนักงาน
  • พนักงานประจำสำนักงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานรายเดือน มีการทำงานแบบคงที่ เช่น เข้างาน 08.30 – 17.00 โดยมีเงื่อนไขข้อกำหนดหักถ้ามี การขาด, ลา, มาสาย, ลืมสแกนนิ้ว และมีเงื่อนไขเพิ่มถ้ามีการทำโอที เป็นต้น
  • กลุ่มพนักงานขนส่ง มีทั้งพนักงานรายเดือน รายวัน และรายเหมา โดยทั่วไปจะไม่มีการคุมเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน แต่ใช้จำนวนค่าเที่ยวงานมาเป็นข้อมูลเพื่อคำนวณค่าจ้าง
กลุ่มWarehouse
  • พนักงานที่ทำงานอยู่ที่สาขาต่างๆของบริษัท กลุ่มพนักงานประจำศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งจะคุมเวลาทำงานโดยใช้เครื่องบันทึกเวลา หรือใช้การบันทึกเวลาในเอกสาร

1. งานเก็บประวัติ

  • เก็บประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด และมีการแจ้งเตือนเอกสารราชการ ในปฏิทินงานบุคคล สำหรับเตือนให้พนักงานได้ทราบล่วงหน้า เพื่อไปดำเนินการต่ออายุเอกสารก่อนที่เอกสารจะหมดอายุ
  • เก็บประวัติการอบรม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการอบรม สามารถบันทึกค่าใช่จ่ายแยกเป็นพนักงานแต่ละท่านได้ สามารถเลือกวิธีว่าจะบันทึกเองในโปรแกรม หรือการนำข้อมูลเข้าจากไฟล์ Excel
  • จัดเก็บประวัติผลงานและประวัติการทำความผิด สามารถพิมพ์หนังสือเตือนและหนังสือชมเชยจากระบบได้ โดยเฉพาะการบันทึกประวัติการทำความผิด เช่น ดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน แต่งกายไม่สุภาพ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท ผิดกฎจราจร เป็นต้น เพราะพฤติกรรมเหล่านี้มีผลต่อการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของลูกค้า และผู้ประกอบการยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์การจ้างงาน ปรับเงินเดือน และการจ่ายโบนัสได้อีกด้วย
  • เก็บข้อมูลเอกสารส่วนตัวในรูปแบบไฟล์ลดกระดาษลดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาใบขับขี่, แผนที่บ้าน, สำเนาเอกสารอื่น เช่น ใบสั่ง หนังสือสัญญาจ้าง เอกสารเงินกู้ เป็นต้น

2. โปรแกรมสามารถรองรับการสร้างผังองค์กรได้หลากหลาย โดยจะรองรับกับแผนกหรือแผนกย่อยในแต่ละสาขาได้

3. โปรแกรมสามารถรองรับตั้งค่าลักษณะการทำงานของ พนักงานฝ่ายสำนักงานและฝ่ายบริการที่มีเวลาเข้าออกงานแน่นอน และสามารถคำนวณหัก ขาด,ลา, มาสาย,ลืมสแกนนิ้วเข้า-ออก, กลับก่อน และสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาให้พนักงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ลดเวลาทำงานของ HR

4. โปรแกรมสามามารถรองรับการกำหนดกะการทำงานได้หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของพนักงานแต่ละกลุ่ม โดยสามารถกำหนดเงื่อนไขการคำนวณที่แตกต่างกันได้

5. โปรแกรมรองรับการนำข้อมูลเวลาการทำงานจากสาขาต่างๆ เข้ามาคำนวณที่สำนักงานใหญ่ได้โดยสามารถจัดส่งมาได้ 3 รูปแบบ คือ

  • สาขาที่มีเครื่องสแกนนิ้วมือ ผู้ที่ดูแลเวลาการทำงานของแต่ละสาขาสามารถส่ง Text File เวลาทำงานของพนักงานเข้ามาให้สำนักงานใหญ่ เพื่อดึงเวลาเข้ามาคำนวณเวลางานและส่งไปคำนวณเงินเดือนได้
  • ถ้าหากสาขาไม่มีเครื่องสแกนนิ้วมือ ทางฝ่ายบุคคลแต่ละสาขาสามารถส่งข้อมูลเวลาทำงานมาในรูปแบบของไฟล์ Excel เพื่อนำเวลาทำงานเข้ามาคำนวณในโปรแกรมคำนวณเวลาทำงานได้
  • สาขาที่ลงเวลาของพนักงานผ่านระบบแอพพลิชั่น สามารถดึง Text file จากโปรแกรมของแอพพลิเคชั่น และนำมาคำนวณเวลาได้

6. หลังจากที่ทำการนำเข้าเวลาทำงานของพนักงานเรียบร้อยแล้ว เพียงประกาศกะการทำงานในโปรแกรมให้สอดคล้องกับการทำงานของพนักงานแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถกำหนดล่วงหน้าก่อนการทำงานจริง เพื่อให้ได้ผลการคำนวณชั่วโมงงาน,โอที ,มาสาย,กลับก่อน นำไปคำนวณจ่ายเงินเดือนต่อไป

7. รองรับกะการทำงาน 24 ชม. การหมุนกะ การควบกะ การเปลี่ยนกะของพนักงาน

8. มีขั้นตอนการคิดเงินเพิ่ม/เงินหัก ของพนักงานกะต่างๆ เช่น กะเช้า กะบ่าย กะดึก กะวันหยุด เป็นมาตรฐานให้เลือกหลายรูปแบบ

9. รองรับการอนุมัติการทำค่าล่วงเวลาพนักงานได้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และป้องกันการทุจริต

10. มีคุณสมบัติที่ใช้ในการหักเงินพนักงานแบบอัตโนมัติ เช่น เงินค้ำประกัน เงินกู้ เงินผ่อน โดยโปรแกรมจะหักให้อัตโนมัติจนกว่าจะครบ