มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2561

    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561
  • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561
  • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา