มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 2561

    บริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมเงินเดือนในสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนานิสิตและนักศึกษาในสาขาทรัพยากรมนุษย์, บริหารการจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่ต้องมีการเรียนรู้เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อให้ทราบถึงการทำงานจริงกับเครื่องมือจริงที่ใช้ในการทำงานเพื่อเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทได้รับโอกาสในการเข้าบรรยายให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

  • ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561
  • ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

 

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา