Bplus HRM Small SME ชุด PR+DK

โปรแกรมเงินเดือน Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) มีให้เลือกทั้ง แบบซื้อขาด และ แบบเช่า on cloud เป็นรุ่นภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ DK : Disk Transfer ช่วยในการเตรียมข้อมูลและจัดส่ง ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet ให้กรมสรรพากร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกิจการที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Bplus ช่วยให้การนำส่งสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่าน Internet ในกองทุนมาตรฐานที่มีให้ได้เช่นกัน

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป  มีให้เลือกทั้งแบบซื้อขาดและแบบเช่า On Cloud

 

แบบซื้อขาด
ดูเพิ่มเติม > 

แบบเช่ารายเดือน
ดูเพิ่มเติม > 

แบบไม่จำกัดพนักงาน
ดูเพิ่มเติม > 
PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน(รุ่นภาษาไทย)
 • ช่วยงานคำนวณเงินเดือนให้รวดเร็ว ถูกต้อง มีข้อมูลตรวจสอบได้
 • รองรับทั้งพนักงานทำงานไม่เต็มเดือน เช่น เข้าระหว่างเดือน หรือ ออกระหว่างเดือน หรือเริ่มใช้ระบบระหว่างปีภาษี
 • เงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกให้เกิดผลกับพนักงานได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง หรือ ไม่ได้รับต้องรอบรรจุก่อน เป็นต้น
 • ช่วยคำนวณภาษีได้ทั้ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%, เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
 • รองรับการจ่ายเงินเดือนทั้งเงินสด และโอนเงินเข้าธนาคาร จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและรองรับการโอนเงินในวันที่ต่างกันตามประเภทพนักงานเช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • ผู้ช่วย HR ลดงานรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ เช่น รายงานประเมินผลพนักงาน การขาด ลา มาสาย การทำล่วงเวลา การได้รับเงินพิเศษต่าง ๆ ในรูปแบบจำนวน หรือมูลค่าจากข้อมูลเงินเพิ่ม-เงินหัก ที่บันทึกประจำแต่ละงวดเงินเดือนได้ทันที
 • ตัวอย่างรายชื่อธนาคารที่โปรแกรมรองรับ
  • ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ธ.เจพีมอร์แกนเซส สาขากรุงเทพ
  • ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
  • ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น
  • ธ.ดอยซ์แบงก์
  • ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน)
  • ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์
  • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
  • ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ๋กัด (มหาชน)
  • ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.อาคารสงเคราะห์
  • ธ.อาร์ เอช บี จำกัด
  • ธ.อินเดียนโอเวอร์ซีส์
  • ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธ.โอเวอร์ซี-ไซนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • งวดเงินเดือน
  • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
  • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
  • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น

คุณสมบัติ  
ในแฟ้มประวัติพนักงาน

 • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และ สามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
 • เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให้โปรแกรมสร้างเลขที่ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost ได้
 • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
 • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออกหรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้

VDO แนะนำระบบ

เสริมความสะดวกในการทำงานด้วย ระบบ DK :Disk Transfer

ช่วยในการเตรียมข้อมูลและจัดส่ง ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์และรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet ให้กรมสรรพากร ง่าย สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง สำหรับกิจการที่มีสวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ Bplus ช่วยให้การนำส่งสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่าน Internet ในกองทุนมาตรฐานที่มีให้ได้เช่นกัน   

 • สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 และนำส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพผ่านสื่อหรืออินเตอร์เน็ตให้กรมสรรพากรได้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง
 • สามารถส่ง รายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)