Bplus HRM Small SME ชุด PR+DK

Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) มีให้เลือกทั้ง แบบซื้อขาด และ แบบเช่า on cloud เป็นรุ่นภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ DK : Disk Transfer ระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1, ภ.ง.ด.91, ในรูปแบบของสื่อให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน

 

PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน(รุ่นภาษาไทย)

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 • กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
  • กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าลดหย่อน ค่าใช้ง่าน และตารางภาษีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขได้เอง ตามที่กฎหมายกำหนด
  • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุด และสูงสุดได้ตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
  • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเองหรือบริษัทออกให้(ไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้เพื่อคำนวณภาษีระบบคำนวณให้อัตโนมัติ)
  • สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
  • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษในส่วนของเงินเดือน ประกันสังคม ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่ม-เงินหัก และยอดจ่ายสุทธิได้หลากหลายวิธี
 • งวดเงินเดือน
  • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
  • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
  • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • ภาษี
  • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่นกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%, เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
  • กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่างๆ, ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
  • กำหนดเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการคำนวณภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้เอง
  • กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี, แบบไม่สม่ำเสมอ และแบบเป็นครั้งคราวได้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
 • พนักงานทำงานไม่เต็มเดือนหรือเริ่มใช้ระบบระหว่างปีภาษี
  • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
  • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
  • เก็บยอดสะสมเข้ากองทุนฯ ก่อนปีปัจจุบัน หรือก่อนเริ่มใช้โปรแกรม หรือก่อนเป็นพนักงานได้
  • ระบุวันที่เริ่มสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน เป็นต้น
 • เงินเพิ่ม-เงินหักของบริษัท
  • มีมาตรฐานเริ่มต้นใช้งานได้ทันที หรือปรับแก้ไขให้ตรงกับองค์กรได้
  • สามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้ เช่น พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หักขาดงานครึ่งวัน, พนักงานที่ได้รับเบี้ยขยันครบ 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให้ เป็นต้น

คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน

 • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และ สามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
 • เลขที่พนักงานและบัตรพนักงานสามารถให้โปรแกรมสร้างเลขที่ถัดไปได้โดยอัตโนมัติ
 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3 และการคำนวณค่าแรงเป็น Job Cost ได้
 • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
 • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออกหรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • รองรับเงินกู้ และ เงินค้ำประกัน  หักผ่อนได้โดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมื่อชำระครบ และสามารถบันทึกข้อมูลการหักก่อนเริ่มใช้โปรแกรมโดยโปรแกรมจะหักต่อให้จนครบ
 • รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้

คุณสมบัติในส่วนงานประจำ

 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • รองรับการบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหัก เพื่อลงบัญชีแยกแผนก แยกสาขาได้
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตร เช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐานเข้าระบบได้ เช่น ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้งก่อนนำส่ง
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมข้อมูลส่งประกันสังคมแยกสาขาได้
 • รองรับการจ่ายเงินเดือนทั้งเงินสด และโอนเงินเข้าธนาคาร
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและรองรับการโอนเงินในวันที่ต่างกันตามประเภทพนักงานเช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น

คุณสมบัติระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • กรณีพนักงานลาออก
  • สามารถระบุเหตุผลการลาออก พร้อมนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้อย่างอัตโนมัติ
  • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
  • เก็บประวัติพนักงานที่ลาออกไว้ได้ ถ้าพนักงานนั้นกลับเข้าทำงานใหม่สามารถนำข้อมูลมาบันทึกต่อได้ทันที
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น

รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน

 • พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น
  • ภ.ง.ด.1
  • ภ.ง.ด.1ก
  • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ.ง.ด.91)
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)
 • พิมพ์รายงานการโอนเงินผ่านธนาคารและรายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำและธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปจ่ายเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
 • พิมพ์รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • รายงานแสดงการเงินส่งสมทบ สปส.1-10(ส่วนที่1), รายละเอียดการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่ 2)
  • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  • ทะเบียนประกันตน (สปส.6-07)
  • แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
  • แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)
 • พิมพ์รายงานสำหรับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเรียกตรวจสอบ
  • ทะเบียนลูกจ้าง
  • แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก)
 • พิมพ์รายงานต่างๆ ที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ่าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่ / ลาออก เป็นต้น
 • หนังสือรับรองต่างๆ เช่นหนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟและเลือกรูปแบบกราฟได้เอง เช่น เปรียบเทียบการมาสาย / ขาดงาน จัดลำดับการมาสาย ลา หรือทำงานล่วงเวลา เป็นต้น
 • รายงานและการแสดงผลคุณสมบัติพื้นฐาน
  • รายงานสำหรับการวิเคราะห์และประเมินผลพนักงาน เช่น สรุปอายุงานและวันลา, รายงานเปรียบเทียบต่างๆ พร้อมกราฟ
  • รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนวันลาหยุด, รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้

เสริมความสะดวกในการทำงานด้วย ระบบ DK :Disk Transfer

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 ในรูปแบบของสือคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.3 ผ่านสื่อหรืออินเตอร์เน็ตให้กรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้อง
 • สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเสี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้กองทุนต่างๆ ในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น
  1. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด
  2. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด
  3. บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
  4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารทหารไทย จำกัด
  5. บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไทยธนาคาร
  6. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารคืนกำไร
  7. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
  8. เงินทุนหลักทรัพย์ ธนาคารทิสโก้
  9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ธนาคารธนชาต
  10. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ฟินันซ่า จำกัด
  11. กองทุนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
  13. บริษัท เงินทุนกรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (BFIT)
  14. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เอไอเอมั่นคง
  15. เป็นต้น
 • ครบถ้วนเรื่องรายงานสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ