Bplus Small On Cloud

โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Bplus Small On Cloud สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) แบบเช่า เป็นรุ่นภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ DK : Disk Transfer ระบบที่เตรียมข้อมูลในรูปแบบของสื่อส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงิน

ประหยัด
จำนวนผู้ใช้งาน
จำนวนเดือน
เหตุใดต้องใช้ระบบเงินเดือนสำเร็จรูป ON CLOUD สำหรับธุรกิจ SME หรือ STARTUP

BPLUS SMALL ON CLOUD เพิ่มความคล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย ถูกต้องตามหลักกฎหมายภาษี เสริมความยืดหยุ่น เช่น ไม่จำกัดข้อตกลงเงินเพิ่ม-เงินหัก รองรับทั้งงวดเงินเดือนประจำ และ งวดพิเศษ เป็นต้น หมดห่วงเรื่องเอกสารและไฟล์นำส่งราชการและสถาบันการเงินในการโอนเงินให้พนักงาน มีผู้ช่วยคอยUPDATE กฎหมายในเรื่องเงินเดือน,ค่าแรงและภาษี ให้ท่านพร้อมทันการบังคับใช้ มีความปลอดภัยและพร้อมนำไปใช้งานได้ง่าย ผ่าน Cloud  ก่อให้เกิดประโยชน์ครอบคลุม

 • ทำงานได้ ANYPLACE ANYTIME และเข้าถึงจากที่ไหนก็ได้ ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพและลดข้อจำกัดที่ต้องใช้เฉพาะคอมพิวเตอร์ในบริษัท
 • เจ้าของกิจการหมดข้อจำกัดในการต้องเข้าบริษัทเพื่อทำเงินเดือน ได้เวลาเพิ่มกลับมาใช้เพิ่มรายได้และบริหารงานได้มากขึ้น
 • มั่นใจได้ว่าข้อมูลได้รับการสำรองและมีแผนการกู้คืนระบบจาก Cloud Provider ที่มีมาตรฐานสากล

VDO แนะนำระบบ


HR
PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน
 • รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 • กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงาน ระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • กรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ค่าลดหย่อน ค่าใช้จ่าย หรือขั้นตารางเงินได้-ภาษีมีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขได้
 • ประกันสังคม
  • ระบบตั้งค่ามาตรฐานตามที่กฎหมายปัจจุบันกำหนด และให้สามารถแก้ไขอัตราและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุด และสูงสุดได้หากมีประกาศพิเศษหรือประกาศเปลี่ยนแปลงของกระทรวงแรงงาน
  • อัตราประกันสังคมของพนักงานและอัตราสมทบของบริษัท รองรับการกำหนดอัตราไม่เท่ากันได้  และสามารถแก้ไขได้หากกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
  • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเองหรือบริษัทออกให้(ไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้เพื่อคำนวณภาษีระบบคำนวณให้อัตโนมัติ)
 • สามารถจำกัดยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ได้กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 • สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษในส่วนของเงินเดือน ประกันสังคม ภาษีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเพิ่ม-เงินหัก และยอดจ่ายสุทธิได้หลากหลายวิธี
 • งวดเงินเดือน
  • รองรับงวดการจ่ายเงินเดือน เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
  • รองรับงวดการจ่ายคร่อมเดือน เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
  • รองรับการจ่ายเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือน เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • ภาษีกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่นกำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 1%, เหมา 2%, เหมา 3%, เหมา 5%, เหมา 10% และ เหมา 15%
 • กำหนดวิธีประมาณภาษีของเงินเพิ่ม/เงินหัก เป็นแบบประจำทั้งปี, แบบไม่สม่ำเสมอ และแบบเป็นครั้งคราวได้ตรงตามที่สรรพากรกำหนด
 • รองรับพนักงานทำงานไม่เต็มเดือนหรือเริ่มใช้ระบบระหว่างปีภาษี
  • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
  • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
  • เก็บยอดสะสมเข้ากองทุนฯ ก่อนปีปัจจุบัน หรือก่อนเริ่มใช้โปรแกรม หรือก่อนเป็นพนักงานได้
  • ระบุวันที่เริ่มสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ เช่น เริ่มคำนวณเมื่อบรรจุเป็นพนักงาน เป็นต้น
 • เงินเพิ่ม-เงินหักของบริษัท
  • มีมาตรฐานเริ่มต้นใช้งานได้ทันที หรือปรับแก้ไขให้ตรงกับองค์กรได้
  • กำหนดเงินเพิ่ม/เงินหักได้ไม่จำกัด เช่น ค่าล่วงเวลาแต่ละประเภท, โบนัส, เบี้ยเลี้ยง, ค่าครองชีพ, ค่ากะ, ค่าบริการ, การลาหยุดงานประเภทต่างๆ, ฯลฯ และสามารถระบุข้อความที่ต้องการให้แสดงใน ภ.ง.ด. ได้เอง
  • สามารถกำหนดสูตรหรือผูกความสัมพันธ์ในการสร้างเงื่อนไขซับซ้อนเพื่อใช้งานได้ เช่น พนักงานมาสาย 2 ครั้ง หักขาดงานครึ่งวัน, พนักงานที่ได้รับเบี้ยขยันครบ 12 เดือนมีเงินรางวัลพิเศษให้ เป็นต้น
 

HR
แฟ้มประวัติพนักงาน
 • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และ สามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
 • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือบุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภ.ง.ด.3
 • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบายลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำ หรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมจะคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
 • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียด
 • ตรวจสอบสถานะการทำงานของพนักงานได้ง่ายๆ  เช่น ยังทำงาน ลาออกหรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • รองรับเงินกู้ และ เงินค้ำประกัน  หักผ่อนได้โดยอัตโนมัติ และหยุดหักเมื่อชำระครบ และสามารถบันทึกข้อมูลการหักก่อนเริ่มใช้โปรแกรมโดยโปรแกรมจะหักต่อให้จนครบ
 • รองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอื่นๆ เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน, เงินลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ, เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฏหมายแรงงาน มาลดหย่อนภาษีได้

HR
คุณสมบัติในส่วนงานประจำ
 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตร เช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐานเข้าระบบได้ เช่น ทำการบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปีให้กับพนักงาน
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไขและคำนวณใหม่ หรือคำนวณย้อนได้ไม่จำกัดครั้งก่อนนำส่ง แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • รองรับการจ่ายเงินเดือนทั้งเงินสด และโอนเงินเข้าธนาคาร
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงานลาคลอด หรือลาบวช
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่ายค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและรองรับการโอนเงินในวันที่ต่างกันตามประเภทพนักงานเช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น
 • จัดการเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมข้อมูลส่งประกันสังคมแยกสาขาได้

HR
DK :Disk Transfer 

เป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลของ ภ.ง.ด1,ภ.ง.ด1ก,ภ.ง.ด.91, ภ.ง.ด.3 ในรูปแบบของสื่อคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามรูปแบบมาตรฐานและรองรับการส่งข้อมูลผ่าน Internet เพื่อนำส่งยังกรมสรรพากรและสถาบันการเงินที่ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • สามารถเตรียมดิสก์ส่ง ภ.ง.ด.1, ,ภ.ง.ด1ก, ภ.ง.ด.91 และ ภ.ง.ด.3 ผ่านสื่อหรืออินเตอร์เน็ตให้กรมสรรพากร เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้อง
 • สามารถส่งรายงานยอดเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund) ให้กองทุนต่างๆ ในรูปแบบดิสก์ตามมาตรฐานแต่ละกองทุน เช่น บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ,บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด เป็นต้น
รายงานและการแสดงคุณสมบัติพื้นฐาน
 • รายงานต่างๆ สามารถเลือกพิมพ์โดยเลือกสาขา/แผนก/พนักงานได้และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการได้
 • มีรายงานวิเคราะห์สำหรับฝ่ายบริหารและรายงานมาตรฐานของฝ่ายบุคคล
 • สามารถกรองข้อมูลที่เลือกเงื่อนไขในการสั่งพิมพ์รายงานได้หลากหลายรูปแบบ
 • มีเครื่องมือมาตรฐาน (Report Editer) สำหรับแก้ไขรายงานบางประเภท เช่น สรุปยอดเงินเดือน, ทะเบียนเงินเดือน, ใบจ่ายเงินเดือน, รายงานเปรียบเทียบ และการจัดลำดับต่างๆ เป็นต้น หรือต้องการแก้ไขรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้เอง
 • ทุกรายงานสามารถ Export โดยเลือกรูปแบบเป็นไฟล์ของโปรแกรมต่างๆ ได้ เช่น Microsoft Excel, Microsoft Word เป็นต้น

รายงาน

 • รายงานการโอนเงินผ่านธนาคาร
 • รายงานการจ่ายเงินสดและแนะนำแลกธนบัตร, ใบเซ็นรับเงินเดือน, สลิปเงินเดือนแบบมีฟอร์ม และ ไม่มีฟอร์มหลายรูปแบบ
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งกรมสรรพากร เช่น ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง.ด.91, 50 ทวิ เป็นต้น
 • รายงานและเอกสารแบบฟอร์มส่งสำนักงานประกันสังคม เช่น
  • รายงานแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10 (ส่วนที่1), สปส.1-10 (ส่วนที่2)
  • แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03/1)
  • แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03)
  • ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07)
  • แบบแจ้งการรับผู้เข้าประกันตนเข้าทำงาน (สปส.6-08)
  • แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน(สปส.6-09)
 • แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก) แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงาน กท.20ก
 • รายงานต่างๆที่ใช้ภายในบริษัทได้มากมาย เช่น ทะเบียนจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง, สรุปยอดเงินเดือนประจำงวด, รายงานพนักงานเข้าใหม่/ลาออก เป็นต้น
 • หนังสือรับรองต่างๆ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน, หนังสือรับรองเงินเดือน
 • รายงานประเมินผลพนักงานสิ้นปี สามารถตรวจสอบได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ ซึ่งสามารถนำไปประเมินผลเพื่อปรับอัตราเงินเดือน หรือพิจารณาโบนัสให้กับพนักงานได้
 • ฯลฯ

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท
รายงาน
บัตรพนักงาน 
บัตรพนักงาน 

บัตรพนักงานบาร์โค้ดตามเลขที่บัตรพร้อมรูปและLogo คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายเงินเดือน
ใบจ่ายเงินเดือน

ใบจ่ายเงินเดือนพร้อม Logo บริษัทคลิกรายละเอียด

ใบจ่ายเงินเดือนแสดงยอดสะสม2 สำหรับกระดาษต่อเนื่องคลิกรายละเอียด

รายงานจ่ายโดยโอนธนาคาร
รายงานจ่ายโดยโอนธนาคาร

รายงานโอนเงินเข้าทุกธนาคารพร้อมชื่อย่อธนาคารคลิกรายละเอียด

รายงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน
รายงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4)คลิกรายละเอียด

ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541คลิกรายละเอียด

แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส 1-10)คลิกรายละเอียด

รายงานส่งสรรพากร
รายงานส่งสรรพากร

แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อน (ล.ย.01) คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 คลิกรายละเอียด

แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สำหรับคนต่างด้าว)ภงด.95 คลิกรายละเอียด

ใบ ภ.ง.ด. 1 คลิกรายละเอียด

ใบ ภ.ง.ด. 1ก  คลิกรายละเอียด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ)(ฉบับที่ 131) คลิกรายละเอียด

รายงานสำหรับหัวหน้า
รายงานสำหรับหัวหน้า

รายงานสถิติการมาสาย และการลาของพนักงาน คลิกรายละเอียด

รายงานอายุงานวันทำงานและจำนวนลาหยุด คลิกรายละเอียด

รายงานเพื่อการบริหาร
รายงานเพื่อการบริหาร

รายงานเปรียบเทียบยอดเงินค่าล่วงเวลาแต่ละแผนก พร้อมกราฟ คลิกรายละเอียด

รายงานจำนวนพนักงานเข้าออกประจำปี พร้อมเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบ คลิกรายละเอียด

ตารางสรุปยอดเงินเดือนตามแผนกสังกัด คลิกรายละเอียด

รายงานประเมินผลงานพนักงานสิ้นปี คลิกรายละเอียด