Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ

จะกี่ไซต์งาน ก็วางใจได้ด้วย Business Plus HRM โปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สำเร็จรูปทางด้านบัญชี และ บริหารงานบุคคล จากประสบการณ์อันยาวนาน ทำให้เราได้มีโอกาสคลุกคลีกับการทำเงินเดือนของธุรกิจหลายประเภท รวมถึงธุรกิจรับเหมาวางระบบ ลักษณะธุรกิจนี้ จะมีกลุ่มพนักงานปฏิบัติการที่จะต้องไปประจำตามไซต์งานต่างๆ ดังนั้นการใช้โปรแกรมเงินเดือนเข้ามาช่วยบริหารงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นและยังช่วยเสริมในการดูแลต้นทุนค่าแรงของแต่ละไซต์งานที่พนักงานไปประจำได้อีกด้วย ระบบเงินเดือนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานด้านบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ เช่น สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น หรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงาน เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปี

Business Plus HRM สำหรับธุรกิจรับเหมาวางระบบ

              ระบบเงินเดือนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะเข้ามาช่วยบริหารงานด้านบุคคลให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งสามารถประมวลผลได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ สามารถตรวจสอบต้นทุนของค่าแรงพนักงานได้ ซึ่งจะทำให้ทราบว่าแต่ละไซต์งานมีต้นทุนค่าแรงพนักงานเท่าใด และนำไปวิเคราะห์ต่อในอนาคตได้ เช่น สามารถคำนวณต้นทุนค่าแรงไปเปรียบเทียบกับผลประกอบการในแต่ละเดือนที่เกิดขึ้น หรือการสรุปขาด ลา มาสาย ประจำปีของพนักงานเพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ในการให้ผลตอบแทนกับพนักงานประจำปี
             ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานด้านบริหารงานบุคคลกันมากขึ้น เป็นการลดระยะเวลาทำงานให้น้อยลง ทำให้มีเวลาในการบริหารได้มากขึ้น และยังช่วยให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ เมื่อบุคลากรมีคุณภาพประกอบกับมีการจัดการที่ดีมีระบบที่ดีเข้ามาช่วยบริหารงาน ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ดียิ่งขึ้น

 

 

พนักงานแผนกปฏิบัติการ

พนักงานในแผนกปฏิบัติการจะประจำอยู่หน้าไซต์งาน ซึ่งจะมีการบันทึกเวลาเข้าออกงานหลายแบบดังนี้

 • บันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยบันทึกลงในใบลงเวลาทำงาน
 • บันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยเครื่องตอกบัตร
 • บันทึกเวลาเข้าออกงาน โดยเครื่องบันทึกเวลา
เจ้าหน้าที่แต่ละสาขา

เจ้าหน้าที่แต่ละสาขาจะส่งข้อมูลมาให้ทางสำนักงานใหญ่บันทึกเวลาเข้าออกงาน ข้อมูลการลาและข้อมูลอนุมัติค่าล่วงเวลาของพนักงานมาให้ฝ่ายบุคคล บันทึกเข้าโปรแกรมเพื่อคำนวณเงินเดือน

1. รองรับการสร้างผังองค์กรได้ตามลักษณะของสาขา แผนก แผนกย่อย หน่วยงานและไซต์งานได้ เพื่อรองรับการทำงานของพนักงานที่ทำงานหลายสาขาได้

2. โปรแกรมสามารถกำหนดระดับพนักงานและกำหนดลักษณะการทำงานของพนักงานที่สังกัดฝ่ายบริหาร และพนักงานฝ่ายปฏิบัติการได้

3. โปรแกรมรองรับการนำข้อมูลเวลาการทำงานจากสาขาต่างๆ เข้ามาคำนวณที่สำนักงานใหญ่ได้ โดยสามารถจัดส่งได้ 2 รูปแบบ คือ
    - ไซต์งานที่มีเครื่องบันทึกเวลาทางเจ้าหน้าที่ประจำสาขาสามารถส่ง Text File เวลาทำงานของพนักงานเข้ามาให้สำนักงานใหญ่เพื่อดึงเวลาเข้ามาคำนวณในโปรแกรมเงินเดือน
    ไซต์งานที่ไม่มีเครื่องบันทึกเวลา ทางเจ้าหน้าที่ประจำไซต์งานสามารถส่งข้อมูลเวลาทำงานในรูปแบบของ File Excel เพื่อนำเวลาเข้ามาคำนวณในโปรแกรมได้

4. โปรแกรมสามารถลดงานของฝ่ายบุคคลได้ในเรื่องของเงินเพิ่ม-เงินหัก โดยเจ้าหน้าที่แต่ละไซต์งานส่งข้อมูลเงินเพิ่ม-เงินหักในรูปแบบของ File Excel เพื่อให้ฝ่ายบุคคลสามารถอ่านข้อมูลเงินเพิ่ม-เงินหักจาก File Excel เข้าสู่โปรแกรมได้ทันที เป็นการลดงานซ้ำซ้อน

5. โปรแกรมสามารถรองรับข้อกำหนดของประเภทเงินเพิ่ม-เงินหักได้ ทั้งในกรณีที่ต้องการคำนวณหักเงินในงวดทันที หรือต้องการที่จะเก็บสถิติไว้พิจารณาอีกครั้ง

6. รองรับลักษณะการทำงานของพนักงานส่วนสำนักงานที่มีเวลาเข้า-ออกงานแน่นอน และสามารถกำหนดเงื่อนไขในกะการทำงานให้คำนวณหักขาดงานมาสาย กลับก่อนและสามารถคำนวณค่าล่วงเวลาพนักงานได้

7. รองรับการทำงานของพนักงานส่วนปฏิบัติการที่มีลักษณะการทำงานที่มีเวลาเข้างาน-ออกงานไม่แน่นอนได้ โดยจะรองรับการทำงานแบบกะได้หลายหลายรูปแบบ

8. รองรับการคำนวณ และยื่นภาษี และประกันสังคมของพนักงานรายวันในกลุ่มงานปฏิบัติการที่มีค่าแรงรายวันไม่คงที่ให้กับพนักงานตามค่าแรงที่เกิดขึ้นจริง ตามหน่วยงานที่ไปทำงานได้ ซึ่งสามารถตั้งค่าให้คำนวณจากค่าแรงต่อวันตามกฏหมายได้
    - กรณีเป็นพนักงานรายเดือน, พนักงานรายวันของบริษัท และพนักงานรายเหมา,บริษัทจะหักภาษีและประกันสังคมจากพนักงานและยื่นรวมทั้งบริษัท
    - กรณีเป็นพนักงานรายวัน Sub-Contract บริษัทจะไม่หักภาษีและประกันสังคมจากพนักงาน โดยบริษัท Sub-Contract จะเป็นผู้ทำการหักภาษีและประกันสังคมของพนักงานยื่นแบบเอง

9. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในแต่ละไซต์งาน แยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

 

รองรับการนำเข้า Text File เวลาทำงานพร้อมลงบัญชีค่าใช้จ่ายได้อัตโนมัติ แยกตามไซต์งาน ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะการทำงานดังนี้
 • หน่วยงานหรือไซต์งานมีเครื่องบันทึกเวลา ที่สามารถส่งข้อมูลรหัสสาขา, รหัสแผนก,รหัสหน่วยงานและรหัสไซต์งาน ตามที่พนักงานไปทำงานแต่ละวันได้ ซึ่งฝ่ายบุคคลสามารถนำ Text File เวลาทำงานเข้าสู่โปรแกรมได้ และสามารถแยกต้นทุนค่าแรงของพนักงานตามแต่ละสาขา, แผนก, หน่วยงาน, และ ไซต์งาน ได้อย่างอัตโนมัติ
 • แต่สำหรับ หน่วยงานหรือไซต์งานมีเครื่องบันทึกเวลา แต่ไม่สามารถส่งข้อมูลรหัสสาขา,รหัสแผนก, รหัสหน่วยงานและรหัสไซต์งาน ตามที่พนักงานไปทำงานแต่ละวันได้ฝ่ายบุคคลสามารถกำหนดข้อมูลของรหัสสาขา, รหัสแผนก, รหัสหน่วยงาน และรหัสไซต์งานเป็นค่าคงที่ในโปรแกรม เพื่อให้้สามารถนำเข้า Text File เวลาทำงานพร้อมกับลงบัญชีค่าใช้จ่ายและแยกต้นทุนค่าแรงตามที่พนักงานไปทำงานได้อย่างอัตโนมัติ
 • หน่วยงานหรือไซต์งานไม่มีเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมสามารถรองรับการนำเข้าเวลาทำงานของพนักงาน จาก File Excel โดยสามารถลงบัญชี ค่าใช้จ่ายตามสาขา, แผนก, หน่วยงานและไซต์งาน ตามที่พนักงานทำงานได้อีกด้วย

1. โปรแกรมมีรายงานที่สามารถสรุปค่าแรงของพนักงานแยกตามแผนกและสาขาได้

2. สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเงินเดือนของพนักงานตามแผนกสังกัด โดยแยกชุดรายเดือนและรายวัน เพื่อใช้สำหรับจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานได้ โดยฝ่ายบุคคล สามารถจัดทำรายงานสรุปค่าแรงของพนักงานแต่ละคนให้กับฝ่ายบัญชี เพื่อใช้คำนวณเป็นต้นทุนค่าแรงของแต่ละไซต์งาน

3. สามารถพิมพ์รายงานสรุปค่าแรงของพนักงานแสดงจำนวนโอที-ขาด-ลา-มาสาย แสดงตามหน่วยงานและไซต์งานได้

4. รองรับการบันทึกค่าแรงของพนักงานในสายงานก่อสร้างแต่ละไซต์งานแยกเป็นค่าใช้จ่ายแยกตามไซต์งานที่พนักงานไปทำงาน เพื่อนำไปประมาณการต้นทุนของไซต์งาน

5. รองรับรายงานสรุปยอดเงินค่าแรงของพนักงาน จะจัดทำเป็น 2 ชุด คือ

 • รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด ใช้สำหรับจ่ายค่าแรงให้กับพนักงาน
 • รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี ซึ่งฝ่ายบุคคลจะจัดทำเพื่อนำส่งให้ฝ่ายบัญชี เพื่อใช้สำหรับคำนวณต้นทุนค่าแรงตามไซต์งานของบริษัท โดยต้องการให้แจกแจงค่าแรงหลายมุมมอง

6. สามารถพิมพ์รายงานสรุปยอดเงินเดือนตามแผนกบัญชี เพื่อใช้สำหรับคำนวณต้นทุนค่าแรงตามหน่วยงานหรือไซต์งานของบริษัท โดยต้องการให้แจกแจงค่าแรงได้หลายมุมมอง เช่น

 • รายงานแสดงเวลาทำงานของพนักงานในแต่ละสาขา, แผนก, หน่วยงานและไซต์งาน

 • รายงานสรุปค่าแรงของแต่ละหน่วยงาน

 • รายงานสรุปค่าแรงของแต่ละไซต์งาน

 • รายงานสรุปค่าแรงของพนักงานแต่ละหน่วยงานแยกตามไซต์งาน

 • รายงานสรุปค่าแรงของพนักงานแต่ละคนแยกตามไซต์งาน