มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปี 2555

    ภาพบรรยากาศการอบรมประจำปีการศึกษา 2555 ภาคเรียนที่ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา
โครงการสนับสนุนการศึกษา