บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป SME,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,โปรแกรม ERP,erp software,โปรแกรมสินค้าคงคลัง

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

บริหารสินค้า เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน วิเคราะห์การขาย ปิดงบเพื่อการบริหาร

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

        ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีบริหาร ประกอบด้วย ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อจำหน่ายสินค้า วิเคราะห์การตลาด พนักงานขายและคอมมิชชั่น การเงินลูกหนี้เจ้าหนี้ เช็ครับจ่าย และเงินฝากธนาคาร บัญชีทั่วไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสดและ งบเปรียบเทียบทางการเงินต่างๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยี่ชั้นสูงที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ พร้อมคุณสมบัติเด่น ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) และระบบสำหรับผู้บริหารในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Bplus Executive) ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือรูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

Business Plus ERP

        เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที

        ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

 

 

DF
Document Flow

ระบบควบคุมเอกสาร : ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์,สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้

เพิ่มเติม

IC
สินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง : สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เพิ่มเติม

PO
จัดซื้อสินค้า

จัดซื้อสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี


เพิ่มเติม

OE
จำหน่ายและจองสินค้า

ระบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืนและใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน 1 ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คนเพิ่มเติม

 

AR-AP
ลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP: ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด
เพิ่มเติม

CQ
เช็ค-เงินฝากธนาคาร

แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคารเพิ่มเติม

EP
รายได้-ค่าใช้จ่าย

สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย


เพิ่มเติม

GL
บัญชี

รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ

เพิ่มเติม

 

FI
ระบบวิเคราะห์
งบการเงิน

โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงินตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ที่แบ่งแยกความสามารถ 3 ระดับคือระดับ Standard ,Advanced, Professional


เพิ่มเติม

SL
พนักงานขาย

 

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า

เพิ่มเติม

FA
ทรัพย์สินถาวร

 

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที

เพิ่มเติม

BI
วิเคราะห์การตลาด
ขั้นสูง

นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น โปรแกรมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ท่านแสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น


เพิ่มเติม

 

โปรแกรมเชื่อมโยง
ข้อมูลกับเครื่องนับ
สินค้า

ระบบโปรแกรม Business Plus เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้นเพิ่มเติม

Bbarcode
พิมพ์ป้ายราคาบาร์โค้ด

 

เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกรหัสสินค้า โปรแกรมสามารถช่วยพิมพ์รหัสแท่งกำกับบนป้ายราคา ติดที่ตัวสินค้า, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินค้า, ใบปะกล่อง ติดที่กล่องบรรจุสินค้า โดยสามารถเลือกรหัสแท่งได้ทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เป็นต้น


เพิ่มเติม

DK

Disk Transfer


โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม

Invoice From Scan

ระบบโอนข้อมูลใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้าตามจำนวนรายการจัดส่งจริง


โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการที่ทำการขายและจัดส่งสินค้าจากการรับ Order ผ่านเอกสารใบจองสินค้า


เพิ่มเติม

 

Receive From Scan

ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง

ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง Business Plus Receive From Scan จึงออกแบบมาเพื่อควบคุมขั้นตอนการรับสินค้าด้วยวิธีการสแกนสินค้าตามที่ Supplier จัดส่ง เพื่อระบบทำการเทียบข้อมูลกับใบสั่งซื้อในระบบ Business Plus Account & ERP

เพิ่มเติม

Text2Bplus

โปรแกรมนำเข้าเอกสารซื้อขายในรูปแบบ Text File(Text2Bplus)

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรม Text2Bplus เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยเสริมการทำงานในการนำเข้าเอกสารซื้อ-ขาย จากระบบเฉพาะเหล่านั้น เข้าระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง

เพิ่มเติม

คุณสมบัติอื่นโปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร

เพิ่มเติม

MRPII

โปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ


เพิ่มเติม

 

Text2Jv

ระบบนำเข้าเอกสารใบสำคัญทั่วไปเข้าระบบ Business Plus ERP

เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน

เพิ่มเติม

โปรแกรมสมาชิกหลังร้านการนำระบบสมาชิกมาใช้ ทั้งการสะสมแต้ม สะสมยอดเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการซื้อเพิ่ม และดึงดูดให้กลับมาซื้อซ้ำ เพิ่มความถี่ เพิ่มปริมาณซื้อ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในสิทธิของสมาชิก
เพิ่มเติม