บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ระบบบัญชี,โปรแกรมระบบบัญชี,โปรแกรมบัญชี,โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป SME,โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป,โปรแกรม ERP,erp software,โปรแกรมสินค้าคงคลัง

สุดยอดโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

บริหารสินค้า เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน วิเคราะห์การขาย ปิดงบเพื่อการบริหาร

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

        ซอฟต์แวร์ระบบบัญชีบริหาร ประกอบด้วย ระบบบริหารสินค้าคงคลัง ระบบจัดซื้อจำหน่ายสินค้า วิเคราะห์การตลาด พนักงานขายและคอมมิชชั่น การเงินลูกหนี้เจ้าหนี้ เช็ครับจ่าย และเงินฝากธนาคาร บัญชีทั่วไปและแยกประเภท งบกระแสเงินสดและ งบเปรียบเทียบทางการเงินต่างๆ (Cash Flow & Ratio Analysis) เต็มรูปแบบ พัฒนาโดยเทคโนโลยี่ชั้นสูงที่ทันสมัย และเหมาะสมที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจ พร้อมคุณสมบัติเด่น ระบบวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง (Business Intelligence) และระบบสำหรับผู้บริหารในการสอบถามข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบสรุปและกราฟ (Performance Dashboard และ Bplus Executive) ไม่ว่าจะเป็นรายงาน หรือรูปแบบกราฟต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดสินใจแข่งขันทางการตลาดปรับกลยุทธ์ได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เพื่อความเป็นผู้นำในธุรกิจ

โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป

Business Plus ERP

        เป็นเครื่องมือที่ช่วยจัดการควบคุมความถูกต้องตั้งแต่เรื่องของปริมาณสินค้าคงคลังและต้นทุนสินค้าแต่ละชนิดในแต่ละคลังสินค้า ช่วยให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของสินค้าได้ทันที

        ช่วยรักษาสภาพความเหมาะสมของสินค้าแต่ละชนิด วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่ควรจะจัดเก็บ ตลอดจนควบคุมเรื่องเอกสารทั้งหมด (Document Flow) ตั้งแต่การสั่งซื้อ,การรับสินค้า,การส่งคืน,การขายสินค้า,การรับคืนและอื่น ๆ ให้ครบถ้วนถูกต้อง มีระบบมาตรฐานรวมทั้งสามารถควบคุมความรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนการทำงาน (Work Flow) ของแต่ละบุคคลหรือตามระดับตำแหน่งงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมทั้งเชื่อมโยงถึงการ์ดลูกหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และระบบบัญชี โดยอัตโนมัติ ทำให้ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน

 

 

DF
Document Flow

ระบบควบคุมเอกสาร : ระบบ Document Flow ของเอกสาร คือ สิทธิการพิมพ์เอกสารก่อนอนุมัติ,สิทธิการพิมพ์เอกสารหลังอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการอนุมัติ,สิทธิการแก้ไขหลังการพิมพ์,สิทธิการพิมพ์บิลซ้ำ,สิทธิการยกเลิกบิล และสิทธิการเปลี่ยนบิล, ระบบป้องกันการแก้ไข หรือ ลบเอกสารหลังการปิดบัญชี สามารถแสดงและควบคุมสถานะบิลได้

เพิ่มเติม

IC
สินค้าคงคลัง

ระบบสินค้าคงคลัง : สามารถแบ่งสินค้าได้ตามประเภท/หมวด/ยี่ห้อ/สี/ขนาด และไม่จำกัดคลังและตำแหน่งเก็บ สินค้าแต่ละชนิดไม่จำกัดหน่วยนับและบาร์โค้ด โดยแยกผู้รับผิดชอบข้อมูล สินค้าได้ตามประเภท พร้อมรองรับการปิดต้นทุนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เพิ่มเติม

PO
จัดซื้อสินค้า

จัดซื้อสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร พร้อมแนะนำการสั่งซื้อได้ตามหลักสากล EOQ พร้อมเก็บรายละเอียด การเสนอราคาของผู้จำหน่าย และสามารถรับสินค้าจากใบสั่งซื้อหลายใบได้ รองรับค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้า ลดการทำงานซ้ำซ้อนในการรับสินค้าไม่ตรงกับใบส่งของ/ใบกำกับภาษี


เพิ่มเติม

OE
จำหน่ายและจองสินค้า

ระบจำหน่ายและจองสินค้า : รองรับตั้งแต่เอกสารใบเสนอราคา,ใบจองและควบคุมได้โดยกำหนดวันที่หมดอายุของเอกสาร,ใบส่งของ,ใบกำกับภาษี,ใบรับคืนและใบลดหนี้ จัดการกับสินค้าค้างส่ง คำนวณคอมมิชชั่นได้ตามประเภทสินค้าและใน 1 ใบส่งของมีพนักงานขายได้มากกว่า 1 คนเพิ่มเติม

 

AR-AP
ลูกหนี้-เจ้าหนี้

AR-AP: ระบบลูกหนี้-เจ้าหนี้ : แยกประเภทหรือกลุ่มและรายละเอียดได้ไม่จำกัด ,แต่ละรายเก็บรายละเอียดที่อยู่ได้ไม่จำกัด ,เก็บเงื่อนไขข้อตกลงซื้อขายได้ไม่จำกัด เช่น ช่วงวันที่ของข้อตกลง , เงื่อนไขการขำระเงิน ,สกุลเงินที่ใช้ชำระ , ตารางราคาขาย, วิธีคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม , ส่วนลดรวม , ส่วนลดเงินสด
เพิ่มเติม

CQ
เช็ค-เงินฝากธนาคาร

แบ่งแยกธนาคารตามประเภทบัญชี และสามารถควบคุมเช็คทั้งหมดของแต่ละธนาคาร พร้อมทะเบียนเช็คจ่าย รับ รองรับการเปลี่ยนเช็ค/คืนเช็ค และคำนวณค่าธรรมเนียมอัตโนมัติ พร้อมสัญญลักษณ์แสดงสถานะภาพเช็ค พร้อมรายงานประมาณเงินในธนาคารล่วงหน้า และการทำ Bank reconcile กับธนาคารเพิ่มเติม

EP
รายได้-ค่าใช้จ่าย

สร้างรายได้-ค่าใช้จ่ายได้ไม่จำกัด สามารถคุมทะเบียนรายละเอียดรายได้อื่น และค่าใช้จ่ายอื่นพร้อมเชื่อมโยงสู่ระบบบัญชีและรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย ได้ทั้งเงินสด,การโอนเงิน ,เช็คล่วงหน้า, บัตรเครดิต และอื่น ๆ แต่ละรายได้-ค่าใช้จ่าย สามารถระบุหมายเลขใบกำกับภาษี ,วันที่ใบกำกับ , จำนวนเงิน , ภาษีขาย-ซื้อ , ภาษี ถูกหัก ณ ที่จ่าย


เพิ่มเติม

GL
บัญชี

รองรับตั้งแต่การแยกแผนกเพื่อวิเคราะห์งบแบบ Profit Center มีผังบัญชีมาตรฐานพร้อมเริ่มต้นใช้งาน หรือกำหนดผังบัญชีได้เอง โดยข้อมูลรายวัน สามารถเชื่อมโยงมาจาก ระบบซื้อ,ขาย,ลูกหนี้,เจ้าหนี้,เช็ครับ-จ่าย,รายได้-รายจ่าย ได้อัตโนมัติ บันทึกใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมสมุดเงินสดย่อย รองรับการปิดบัญชีทั้งแบบ Perpetual และ Periodic พร้อมสามารถปรับปรุงรายวันเพื่อทำการบวกกลับท้ายงบ

เพิ่มเติม

 

FI
ระบบวิเคราะห์
งบการเงิน

โปรแกรมงบการเงินเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการพิมพ์งบการเงิน ออกแบบงบการเงินตลอดจนงบกระแสเงินสด (Cash Flow) และ อัตราส่วนทางการเงิน(Financial Ratio) ที่แบ่งแยกความสามารถ 3 ระดับคือระดับ Standard ,Advanced, Professional


เพิ่มเติม

SL
พนักงานขาย

 

รองรับการวิเคราะห์ตามสายงาน,กลุ่มงานขาย,หน่วยงานขายและเขตงานขาย ตลอดจนแบ่งคอมมิชชั่นแยกได้ตามพนักงานขายและประเภทสินค้า

เพิ่มเติม

FA
ทรัพย์สินถาวร

 

เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที

เพิ่มเติม

BI
วิเคราะห์การตลาด
ขั้นสูง

นักบริหารชั้นยอดมักมีมุมมองเฉพาะที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น โปรแกรมจึงเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานมุมมองในมิติตามที่คิด อีกทั้งสามารถเพิ่มคุณสมบัติให้ท่านแสดงผลทั้งในรูป รายงาน และรูปกราฟแบบต่าง ๆ เพื่อให้สื่อสิ่งที่คิดได้ชัดเจนขึ้น


เพิ่มเติม

 

โปรแกรมเชื่อมโยง
ข้อมูลกับเครื่องนับ
สินค้า

ระบบโปรแกรม Business Plus เชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องนับสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจทุกประเภท ที่ต้องมีสต๊อคสินค้า เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่มีการซื้อขายเบิกจ่ายสินค้าที่อยู่ไกลจากเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น มีหน่วยขายเป็นรถ หรือ มีสาขาจำนวนมาก เป็นต้นเพิ่มเติม

Bbarcode
พิมพ์ป้ายราคาบาร์โค้ด

 

เพิ่มความสะดวกสำหรับงานที่ต้องการความรวดเร็วในการบันทึกรหัสสินค้า โปรแกรมสามารถช่วยพิมพ์รหัสแท่งกำกับบนป้ายราคา ติดที่ตัวสินค้า, Shelf Tag ติดที่ชั้นวางสินค้า, ใบปะกล่อง ติดที่กล่องบรรจุสินค้า โดยสามารถเลือกรหัสแท่งได้ทั้งแบบ EAN 8, EAN 13 และ CODE 93 เป็นต้น


เพิ่มเติม

DK

Disk Transfer


โปรแกรม Business Plus Disk Transfer (DK) โปรแกรมยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 ผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกในการเตรียมข้อมูลในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล (Text File) ตรงตามรูปแบบมาตรฐานของกรมสรรพากร และรองรับการส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต

เพิ่มเติม

Invoice From Scan

ระบบโอนข้อมูลใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้าตามจำนวนรายการจัดส่งจริง


โปรแกรมสแกนใบจองสินค้าเป็นใบขายสินค้า (Invoice From Scan) เป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก สำหรับกิจการที่ทำการขายและจัดส่งสินค้าจากการรับ Order ผ่านเอกสารใบจองสินค้า


เพิ่มเติม

 

Receive From Scan

ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง

ระบบโอนข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าเป็นใบรับสินค้าตามจำนวนรับจริง Business Plus Receive From Scan จึงออกแบบมาเพื่อควบคุมขั้นตอนการรับสินค้าด้วยวิธีการสแกนสินค้าตามที่ Supplier จัดส่ง เพื่อระบบทำการเทียบข้อมูลกับใบสั่งซื้อในระบบ Business Plus Account & ERP

เพิ่มเติม

Text2Bplus

โปรแกรมนำเข้าเอกสารซื้อขายในรูปแบบ Text File(Text2Bplus)

บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรม Text2Bplus เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยเสริมการทำงานในการนำเข้าเอกสารซื้อ-ขาย จากระบบเฉพาะเหล่านั้น เข้าระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง

เพิ่มเติม

คุณสมบัติอื่นโปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร

เพิ่มเติม

MRPII

โปรแกรมที่ครบถ้วนในกระบวนการผลิต ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายๆ ลดการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นการจัดการเกี่ยวกับการคำนวณหาวัตถุดิบที่ต้องใช้ เพื่อที่จะนำไปผลิตสินค้าสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป ให้ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการจาก Sale Order หรือจากสูตรการผลิต/สูตรแปรรูป (BOM) เพื่อออกเอกสารใบสั่งผลิต ทั้งยังคำนวณอัตโนมัติว่าควรจะสั่งซื้อวัตถุดิบชนิดใดบ้างที่ไม่เพียงพอ


เพิ่มเติม

 

Text2Jv

ระบบนำเข้าเอกสารใบสำคัญทั่วไปเข้าระบบ Business Plus ERP

เป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน

เพิ่มเติม

โปรแกรมสมาชิกหลังร้านการนำระบบสมาชิกมาใช้ ทั้งการสะสมแต้ม สะสมยอดเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์จากการซื้อเพิ่ม และดึงดูดให้กลับมาซื้อซ้ำ เพิ่มความถี่ เพิ่มปริมาณซื้อ เพื่อให้ได้ประโยชน์ในสิทธิของสมาชิก
เพิ่มเติม

BPlus Performance Dashboardระบบอัจฉริยะของผู้บริหารอยู่ไหน เมื่อไหร่ ก็ทราบผลการดำเนินงาน ในมุมสำคัญครบช่วยประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง ตัดสินใจไม่พลาด

เพิ่มเติม

โปรแกรมบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหารBUSINESS PLUS EXECUTIVE
BUSINESS INTELLIGENCE (BI)
BUSINESS PLUS Performance Dash Boardเพิ่มเติม