Bplus Mini ERP

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจในยุค New Normal ออกแบบมาเพื่อธุรกิจ SMEs ขนาดเล็ก ลงทุนคุ้มค่า ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย ครอบคลุมเอกสารที่จำเป็นต่อธุรกิจ ทั้งงานซื้อ งานขาย บริหารสต็อก รับรู้รายได้ค่าใช้จ่าย และเชื่อมโยงการลงบัญชีให้อัตโนมัติ ครบหมดในครั้งเดียว เพื่อเริ่มต้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ด้วยราคาคนไทยในยุคประหยัดพอเพียง

฿6,900.-
ประหยัด
฿9,900.00 30.3%

ระบบบริหารมีความสำคัญต่อธุรกิจอย่างไร? 

สะท้อนความจริง เที่ยงตรง ป้องกันการทุจริต ตรวจสอบได้ และสามารถนำข้อมูลมาใช้เพื่อการตัดสินใจได้ทันเวลา เพียงกิจการของท่านมีระบบการควบคุมภายในที่ดี จะช่วยให้กิจการป้องกันการทุจริตและโอกาสที่จะเกิดการทุจริตทำได้ยากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลทางบัญชีจะสามารถนำมาวิเคราะห์หาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้น หาจุดรั่วไหลที่เกิดได้ชัดเจน กิจการจะได้วางแผน เตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และเป็นเครื่องมือ เพื่อประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาดในการทำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงาน

โปรแกรมบริหารธุรกิจสำเร็จรูป BPLUS MINI ERP

รู้สต็อก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร

BPLUS MINI ERP แบ่งเป็นแต่ละส่วนงานดังนี้

งานซื้อสินค้า

  • รองรับการบันทึกเอกสารซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืนสดและส่งคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อก รับรู้ทุนสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดเจ้าหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชี เพื่อรับรู้ภาษีซื้อ และลงบัญชีให้อัตโนมัติ

งานขายสินค้า

  • รองรับการบันทึกเอกสารขายสด ขายเชื่อ รับคืนสด และรับคืนเชื่อ โดยการทำงานเป็นแบบระบบเชื่อมโยงอัตโนมัติ เมื่อทำการบันทึกเอกสารโปรแกรมจะเชื่อมโยงไปเพิ่ม-ลดสต็อกสินค้าให้ทันที, สร้างการ์ดลูกหนี้ และเชื่อมโยงไปยังระบบบัญชีเพื่อรับรู้ภาษีขาย และลงบัญชีให้อัตโนมัติ
  • การเปิดบิลขายเป็นเรื่องง่ายดาย ไม่ต้องจดจำราคาขายแต่ละลูกค้า ไม่พลาดเรื่องราคา ไม่พลาดงานขาย ทราบจำนวนของคงเหลือ และยังสามารถคุมยอดขายตามพนักงานได้ด้วย
  •  มีรายงานวิเคราะห์ยอดขาย โดยแสดงสัดส่วนทางการขายไม่ว่าจะเป็นรายงานจัดอันดับยอดขายตามสินค้า ตามลูกค้า หรือตามพนักงานขาย รวมทั้งการวิเคราะห์การขายทุนเทียบกำไร เป็นต้น

งานคลังสินค้า

  • บริหารจัดการสต็อกสินค้า ทราบจำนวนสินค้าในสต็อกทันทีอัตโนมัติ จากการซื้อ ขาย ส่งคืน รับคืน และเบิกสินค้า สามารถตรวจนับสต็อกสินค้า และทราบผลแตกต่างสินค้าขาด-เกิน พร้อมรายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้า เพื่อให้ทราบประวัติการเข้า-ออกของสินค้ารายตัวได้ และสรุปออกมาเป็นยอดจำนวนสินค้าคงเหลือ การสอบถามจำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือเป็นเรื่องง่ายมาก มีปุ่มสอบถามสินค้าคงเหลือทุกหน้าจอการทำงาน

งานการเงิน

  • ผู้ประกอบการทราบทันทีหลังจากการซื้อ-ขายว่ามีเงินสดรับ-จ่ายเท่าไหร่  มียอดหนี้ค้างรับ-ค้างจ่ายครบกำหนดรายการใดวันไหนบ้าง เช็คอยู่ในมือเท่าไหร่ เช็คจ่ายรอครบดิวเท่าไหร่  เพื่อประมาณสถานะทางการเงิน
  • ครอบคลุมงานการเงิน โดยมีรหัสรายได้และค่าใช้จ่ายตั้งต้น เพื่อสามารถนำไปบันทึกเอกสารการเงินด้านรับ-การเงินด้านจ่าย  ระบบช่วยให้ท่านทราบรายได้-ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เป็นข้อมูลสถิติเพื่อการตรวจสอบควบคุมอย่างมีระบบ เพื่อบริหารเงินสด และ บริหารงานการเงินอย่างครอบคลุม
  • ช่วยผู้ประกอบการจัดทำดำเนินการเรื่อง  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย  และข้อมูลครบตามที่กฎหมายกำหนด

งานบัญชี

  • ช่วยผู้ประกอบการในระบบบัญชีโดยทำการลงบัญชีให้อย่างอัตโนมัติ  จากการบันทึกเอกสารทั้งระบบโดยไม่ต้องบันทึกข้อมูล ลดความซ้ำซ้อน ทำให้การปิดงบเป็นเรื่องง่ายดาย และยังมีเอกสารด้านงานบัญชี ทั้งเอกสารสมุดรายวัน แยกประเภท งบทดลอง เพื่อให้ตรวจสอบก่อนทำการสรุปผลประกอบการ เพื่อทราบสถานะกิจการ และนำข้อมูลที่ได้ไปบริหารได้อย่างทันที

ประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากใช้ BPLUS MINI ERP

1.เป็นเครื่องมือบริหารธุรกิจ เพื่อได้ข้อมูลช่วยตัดสินใจทันเหตุการณ์

2. ใช้เวลาการทำงานน้อยลงแต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานทุกส่วนได้อย่างง่ายดาย เร็วขึ้น ถูกต้องขึ้น ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มกำไร ธุรกิจเติบโตชนะคู่แข่ง

3.ได้กำไรจากการบริหารสต็อก แม่นยำ สินค้ามีเพียงพอขายและไม่เหลือเกินจนเป็นเงินจม

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท รายงาน
ระบบงานซื้อ          

รายงานเอกสารประจำวันซื้อสด ซื้อเชื่อ ส่งคืน  คลิกรายละเอียด  

รายงานสรุปยอดซื้อสุทธิตามสินค้า คลิกรายละเอียด

รายงานยอดซื้อตามเจ้าหนี้  12 เดือน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปใบรับสินค้า พร้อมสินค้าคงเหลือ คลิกรายละเอียด

ระบบงานขาย     

รายงานเอกสารประจำวันขายสด ขายเชื่อ รับคืน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปยอดขายเทียบทุนกำไร คลิกรายละเอียด

รายงานจัดอันดับยอดขาย  คลิกรายละเอียด

รายงานยอดขายตามลูกค้า  12 เดือน  คลิกรายละเอียด

รายงานพนักงานขาย  12 เดือน คลิกรายละเอียด  

ระบบคลังสินค้า             

รายงานสรุปสินค้าคงเหลือ  คลิกรายละเอียด  

รายงานการเคลื่อนไหวสินค้า  คลิกรายละเอียด  

รายงานสต็อกการ์ด  คลิกรายละเอียด  

รายงานผลการตรวจนับ  คลิกรายละเอียด  

รายงานการเบิกใช้สินค้า  คลิกรายละเอียด  

ระบบการเงิน

รายงานสรุปยอดรับชำระ-จ่ายชำระ รายวัน คลิกรายละเอียด  

รายงานยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้ ครบกำหนด  คลิกรายละเอียด   

รายงานทะเบียนเช็ครับ  คลิกรายละเอียด   

การเคลื่อนไหวสมุดเงินสด  คลิกรายละเอียด

รายงานการเคลื่อนไหวธนาคาร  Bank  Statement  คลิกรายละเอียด   

รายงานสรุปค่าใช้จ่าย  คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปรายได้  คลิกรายละเอียด

ระบบบัญชี

รายงานภาษีซื้อ คลิกรายละเอียด

รายงานภาษีขาย  คลิกรายละเอียด

หนังสือรับรองหัก  ณ  ที่จ่าย  คลิกรายละเอียด

แบบยื่นภาษีหัก  ณ  ที่จ่าย  คลิกรายละเอียด 

รายงานสมุดรายวัน คลิกรายละเอียด 

รายงานแยกประเภท คลิกรายละเอียด 

รายงานงบทดลอง คลิกรายละเอียด 

งบแสดงฐานะการเงิน คลิกรายละเอียด 

งบกำไรขาดทุน คลิกรายละเอียด 

 

ตารางคุณสมบัติโปรแกรม

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรม

 

เงื่อนไขการบริการ รุ่น Bplus Mini ERP