ระบบบริหารงานอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในราคาคนไทย

สุดยอดโปรแกรมบริหารงานอย่างอัจฉริยะ สำหรับผู้บริหาร ในราคาคนไทย

โปรแกรมแสดงผลการดำเนินธุรกิจบนมือถือเพื่อผู้บริหาร BUSINESS PLUS EXECUTIVE

ทราบผลการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานที่สำคัญ โดยแสดงข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารและตัดสินใจ บน Smartphone

สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและสภาวะของโลกแห่งการแข่งขัน ผู้ดำเนินธุรกิจจะอยู่รอด และยั่งยืนต้องมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ต้องมีข้อมูลในการบริหารที่รวดเร็ว สามารถตัดสินใจในการบริหารงานแข่งกับคู่แข่งได้ทันท่วงที เพื่อการได้เปรียบทางการค้า ปัจจุบันเทคโนโลยีบนมือถือ และอินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้น BUSINESS PLUS EXCUTIVE ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็น สุดยอดโปรแกรมบนมือถือสำหรับผู้บริหาร ผู้บริหารที่มักอยู่นอกสำนักงานหรือเดินทางบ่อย จะต้องการทราบสถานการณ์ของกิจการได้อย่างไร และข้อมูลที่ได้ต้องเป็นปัจจุบัน BUSINESS PLUS EXECUTIVE จึงสรุปมุมมองที่คล้าย ๆ ของ BUSINESS INTELLIGENCE ด้วยการแสดงผลโดย Mobile แทน Desktop เพื่อผู้บริหารได้ข้อมูลสำคัญใช้ตัดสินใจได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ทันเหตุการณ์ หรือเพื่อนำข้อมูลเป็นเครื่องมือในการต่อรองเมื่อพบปะลูกค้ารายใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบเช่น ยอดลูกหนี้, ยอดเจ้าหนี้, ยอดเช็ค, สินค้าคงเหลือ และการติดตามยอดขาย,ยอดจองและยอดค้างส่ง เป็นต้น ทำให้สามารถทราบผลการดำเนินงานของทุก ๆ หน่วยงานที่สำคัญได้บนมือถือตลอดเวลา ช่วยให้ได้ ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจได้ทันที ไม่พลาดและสูญเสียโอกาสสำคัญๆ ไป

 • ได้รับข้อมูลสำคัญได้ทุกสถานที่ ทุกวัน และ ทุกเวลา
 • ได้รับข้อมูลปัจจุบัน เป็นเครื่องมือเมื่อพบลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์
 • ช่วยตอบคำถามสำคัญในมุมต่าง ๆ เพื่อการบริหารและตัดสินใจ เช่น ยอดลูกหนี้, ยอดเช็ค, สินค้าคงเหลือ ,ยอดขายมุมสำคัญ, ยอดจองและยอดค้างส่ง เป็นต้น
 • ไม่พลาด, ไม่สูญเสียโอกาส, ลดความเสี่ยงจากการไม่มีข้อมูล หรือ ข้อมูลล้าสมัย เป็นต้น


โปรแกรมวิเคราะห์การตลาด

โปรแกรมวิเคราะห์การตลาดขั้นสูง BUSINESS INTELLIGENCE (BI) ระบบอัจฉริยะด้านบริหาร

หัวใจหลักในการบริหารธุรกิจทุกกิจการเพื่อการพัฒนาธุรกิจของตนเอง มุมมองในการพัฒนาแต่ละวันนั้นจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าวันนั้นคิดจะพัฒนาเรื่องอะไร ในเมื่อผู้บริหารมีการแปรเปลี่ยนได้บ่อย ๆ เนื่องจากต้องการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน การแสดงตามวิวที่ผู้บริหารต้องการได้เร็วที่สุด จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่แสดงในมุมมองที่ผู้บริหารนำไปพัฒนาและพยากรณ์ได้ดี โดย BUSINESS INTELLIGENCE เป็นเครื่องมือที่จะแสดงมุมมองเพื่อผู้บริหารใน 2 รูปแบบเด่น

 1. Snap ในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง สรุปในมุมมองที่ต้องการนั้นมียอดเท่าไหร่
 2. แสดงแนวโน้ม Trend ในช่วงเวลาที่ต้องการ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวอย่างไรทิศทางขาขึ้นหรือขาลง เพิ่มขึ้นหรือลดลง ดีขึ้นหรือด้อยลง ในมุมมองของลักษณะสินค้า มองในลักษณะฝ่ายขาย ลักษณะลูกหนี้ หรือในลักษณะอื่นที่ผู้บริหารต้องการ

โดยให้เครื่องมือในการแสดงมุมมองทั้ง 2 แบบนี้เป็นเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตของกิจการ โดยสามารถสร้างรายงานในมุมมองทั้ง 2 แบบได้อย่างง่าย ๆ จะทำได้ยากมากในการที่จะเริ่มต้นเองตั้งแต่ศูนย์ ระบบจึงสร้างตัวอย่างรายงานขึ้นมานำเสนอให้ก่อน BUSINESS INTELLIGENCE สร้างรูปแบบที่ตรงกับผู้บริหารต้องการ ในรูปแบบ SNAP และ TREND โดยสามารถมองอะไรก็ได้ ปนอะไรก็ได้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของผู้บริหาร


โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร

โปรแกรมอัจฉริยะสำหรับผู้บริหาร BUSINESS PLUS Performance Dash Board

ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา ตลอดจนสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าการที่องค์กรจะอยู่รอดได้นั้นจะต้องมีการใช้ข้อมูลที่ทันสมัยและทันท่วงที ให้กับผู้บริหารขององค์กรเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจความสำเร็จขององค์กรโดยส่วนใหญ่มักขึ้นกับความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล การประเมินสถานการณ์ และการตัดสินใจของผู้บริหารด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องได้รับข้อมูลที่รวดเร็ว ทันการณ์ ในมุมมองที่ง่าย ต่อการประเมินสถานการณ์และการพยากรณ์ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถพลิกสถานการณ์ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้ ทั้งในแง่ความพึงพอใจของลูกค้า ความเข้มแข็งด้านการขาย ความเข้มแข็งด้านสินค้าหมุนเวียน และด้านการเงิน

นอกจากนั้นยังแสดงมุมมองที่น่าสนใจให้ผู้บริหารเช่น

 • มุมมองประจำวัน ทำให้ท่านทราบได้ทันทีว่าช่วงเดือนนี้ในปีนี้และเดือนนี้ในปีที่แล้วองค์กรดีขึ้นหรือแย่ลงในมุมใดบ้าง ทั้งด้านการจองสินค้า,การซื้อ, การขาย, ลูกหนี้คงค้าง,สินค้าคงเหลือ ตลอดจนแนวโน้มรายได้ และกระแสเงินสดที่จะเกิดขึ้น
 • มุมมองภาพรวมกิจการ เปรียบเทียบสภาพรวมขององค์กรในช่วงเวลาต่างๆ เช่น รายได้ 4 ปีย้อนหลัง, ค่าใช้จ่ายหลัก, อัตราส่วนงบการเงิน 5 ปี ย้อนหลัง
 • มุมมองพนักงานขายทำให้ผู้บริหารทราบว่าพนักงานขายแต่ละรายในกลุ่มที่ต้องติดตามรายละเอียดในเรื่องขายต่ำสุดเทียบสัดส่วนเป้าปี, ขายสูงสุด, เทียบยอดขาย, สัดส่วนรายได้ของพนักงานขาย, พนักงานขายผลงานดีกว่าปีที่แล้ว, พนักงานขายผลงานลดกว่าปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน รวมถึงการมองลึกไปถึงสัดส่วนขายตามเขตและตามหน่วยงานได้ด้วย เป็นต้น
 • มุมมองลูกค้า แสดงให้ทราบพฤติกรรม, แหล่งที่มาของลูกค้า, ประสิทธิภาพการทวงหนี้และสัดส่วนลูกค้าตามมุมมองต่างๆ
 • มุมมองเจ้าหนี้ แสดงให้เห็นเกี่ยวกับยอดสั่งซื้อ และยอดค้างส่งต่างๆ ตามเจ้าหนี้
 • มุมมองสินค้า แสดงให้ทราบการเคลื่อนไหวของสินค้าในนมุมต่างๆ เช่น อัตราหมุนของสินค้าคงเหลือ, สินค้าควรเร่งซื้อ,สินค้าควรเร่งขาย, มูลค่าสินค้าคงเหลือไม่มียอดขาย, สินค้าไม่มียอดขายเกิน 90 วัน, สินค้าขายขาดทุนในช่วง 90 วัน, สินค้าที่มีการขยายตัวกว่าปีที่แล้ว, หมวดที่ขายดี เป็นต้น

นอกจากนั้น Dash Board ยังสามารถตัดต่อได้แปลงรูปได้ และสามารถส่ง email อัตโนมัติ ส่งผู้บริหารได้ทันที โดยผู้บริหารไม่ต้องเรียกรายงานเอง สามารถสำเนาภาพที่แสดงส่งเป็น Email อัตโนมัติ ตามวันเวลาที่ต้องการได้ เช่น ส่งมุมมองพนักงานขายให้กับผู้จัดการฝ่ายขายทุกสิ้นเดือน เป็นต้น

Business Plus Performance Dash Board

BPlus Dashboard Notify