รายงานโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูป Bplus HRM

 

 

 

 

 

รายงานประกันสังคมและกระทรวงแรงงาน

แบบแจ้งบัญชีรายชื่อลูกจ้างประจำปี (สท.4) ทะเบียนลูกจ้างตามประกาศพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.1-03) แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก.) รายงานแสดงค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก.ตามพนักงาน รายงานแสดงค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก.แสดงตามงวด แบบคำนวณค่าจ้างเพื่อประกอบรายงานตามแบบ กท.20ก ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) (Letter) แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) แสดงเหตุผลการลาออก แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10) รายงาน สปส.1-10-1 (กรณียื่นรวม) รายงานประกอบการส่งเงินประกันสังคมผ่าน Internet หนังสือรับรองการหักเงินสมทบทั้งปี

 

 

 

 

 

รายงานส่งฝ่ายบัญชี

ทะเบียนเงินเดือนตามสาขาบัญชี รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกบัญชี แยกเงินเพิ่ม_หัก

 

ตัวอย่างรายงานระบบ JC :Job Cost System ระบบต้นทุนค่าแรงพนักงาน

รายงานรายละเอียดบันทึกเวลา 8 ครั้ง ตามหน่วยงานและไซต์งาน (ลงบัญชี)ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานผลการคำนวณเวลาแสดงตามครั้งแยกตามหน่วยงาน ไซต์งาน สำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานสรุปยอดเงินเดือนตามไซต์งานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานสรุปยอดเงินเดือนตามหน่วยงานของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานรายละเอียดค่าล่วงเวลาตามหน่วยงาน (ลงบัญชี) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานรายละเอียดค่าล่วงเวลา ตามไซต์งาน (ลงบัญชี) ของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามไซต์งาน-หน่วยงาน ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง