รายงาน HRM

รายงาน HRM

Our Customers

Our Customers

Catalog/Brochure

Catalog/Brochure

Business Plus HRM Our Customers Say Restaurant

Business Plus HRM Our Customers Say Restaurant

BUSINESS PLUS HRM ระบบเงินเดือนสำเร็จรูปสําหรับธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร เป็นระบบการคำนวณเงินเดือน ที่ใช้งานง่ายถูกต้องแม่นยำ มีความยืดหยุ่นสูง รองรับค่าแรงและเงินพิเศษเฉพาะธุรกิจเช่น Service Charge , Day Off และ Extra Day เป็นต้น ช่วยคำนวณเวลาทำงาน เพื่อช่วยลดระยะเวลาการคำนวณเงินเดือนได้อย่างรวดเร็ว และช่วยการคำนวณ ขาด ลา มาสายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้น ยังมีรายงานช่วยควบคุม และวิเคราะห์ พร้อมฟอร์มเอกสารส่งหน่วยงานต่างๆ ได้ครบถ้วน

<< < 1 2 > >>