Text2Jv ระบบนำเข้าเอกสาร

ระบบนำเข้าเอกสารใบสำคัญทั่วไปเข้าระบบ Business Plus ERP  Text2JV จึงถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน  

ซึ่งปัจจุบันพบว่าหลายกิจการมีการตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมหลากหลายยี่ห้อในองค์กร อาจเนื่องจากความจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่กิจการออกแบบเองตาม ความต้องการ หรือ คุณสมบัติเฉพาะงาน หรือต้องใช้ตามบริษัทแม่ หรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิต หรือโปรแกรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ใช้งานอยู่ เอกสารส่วนใหญ่ จะเกี่ยวข้องกับงานซื้อ งานขาย และงานคลัง ซึ่งสร้างความไม่สะดวกในการทำบัญชีตามมาตรฐานประเทศไทย เป็นต้น Business Plus จึงออกแบบเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรม โดยนำเข้าข้อมูลของโปรแกรมยี่ห้ออื่นในรูป Text File มายังโปรแกรม Business Plus ERP ในรูปแบบเอกสารใบสำคัญทั่วไป (JV) โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง ทำให้การทำงานรวดเร็วขึ้น ลดความผิดพลาดและซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งสุดท้ายเอกสารจากระบบเหล่านี้ต้องส่งไปยังงานบัญชีเพื่อลงรายการสมุดรายวัน เพื่อให้ฝ่ายบัญชีตรวจสอบและปิดงบการเงิน ขั้นตอนดังกล่าวหากใช้โปรแกรมคนละยี่ห้อ จะมีปัญหาเกิดขึ้นคือพนักงานบัญชีต้องบันทึกเอกสารรายวันซ้ำอีกครั้ง ซึ่งเป็นการทำงานที่ซ้ำซ้อนอันอาจก่อให้เกิดความเสี่ยง เรื่องความผิดพลาดในการบันทึก และยังสูญเสียเวลาอันมีค่าอีกด้วย

สรุปประโยชน์ที่ได้รับ

  • โปรแกรม BUSINESS PLUS Text2JV สามารถช่วยตอบโจทย์ปัญหา การทำงานสำหรับกิจการที่มีโปรแกรมหลายยี่ห้อ ให้สามารถส่งข้อมูล รายการรายวันมาบันทึกเป็นใบสำคัญทั่วไป (JV) ในโปรแกรม Business Plus ERP ส่วนงานบัญชีได้โดยอัตโนมัติ (Interface System)
  • ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลใหม่
  • เป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน ลดความผิดพลาดจาก Human Error
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลใหม่ และประหยัดเวลามากขึ้น
  • ช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องในส่วนของ Business Plus ERP ได้ทันที ทันเวลา ทันเหตุการณ์
  • ช่วยงานสำนักงานบัญชีเพื่อทำให้รับข้อมูลเอกสารรายวันจากบริษัทที่รับทำได้โดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ ทำให้การตรวจสอบเอกสารและ ปิดงบ ทำได้อย่างรวดเร็ว