Buisness Plus Packing List

Businessn Plus Packing list

ท่านประสบปัญหานี้หรือไม่

1.คลังสินค้าจัดของผิดจากเอกสารโดยสุจริตไม่มีเจตนา และแบบทุจริตตั้งใจเป็นขบวนการ

2.สินค้าคงเหลือในคลังจำนวนไม่ตรงกับระบบที่แสดง สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่คลังสินค้าจัดสินค้าผิด ไม่ตรงกับรายการในเอกสาร การสั่งซื้อ, การเบิกจ่าย เช่น

จัดส่งสินค้าไม่ตรงกับเอกสารขาย ถ้าลูกค้าไม่รับจึงจะทราบว่ามีการจัดของผิด จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรับส่งเปลี่ยนสินค้ารายการที่ผิดให้ถูกต้อง แต่ถ้าลูกค้าไม่ทักท้วงรับสินค้านั้นไปเพราะได้สินค้าที่มูลค่าสูงกว่าดีกว่า ไม่แจ้งกลับ บริษัทก็ขาดทุนไปโดยไม่รู้ จนมีการตรวจนับสินค้า จึงทราบว่าสินค้าคงเหลือผิด ซึ่งก็ติดตามได้ยากมากว่าใครจะรับผิดชอบ หรือติดตามจับคู่ได้ว่าสินค้าไปไหน Business Plus Packing List ช่วยท่านตรวจสอบ ชนิดสินค้า และจำนวนก่อนการส่งมอบ เพื่อลดความผิดพลาดในการจัดเตรียมและจัดส่งสินค้า

Business Plus Packing List ออกแบบมาเพื่อช่วยในงานของแผนกจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าโดยสามารถทำการ Packing
สินค้าตามเอกสารใบจองสินค้า, ใบส่งของ, ใบเบิกสินค้าไปสาขา หรือเอกสารอื่นๆ ที่ต้องมีการ Packing สินค้า และจัดส่งไปยัง
สถานที่ต่างๆ โดยสิ่งที่จะได้รับคือ

 • จัดสินค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
 • ทำให้สามารถควบคุมสินค้าที่ออกจากคลังโดยลดข้อผิดพลาด เช่น ทราบว่ามีสินค้าที่จัดเกินเอกสาร ,ทราบว่าสินค้ามีการจัดของขาด , ทราบว่ามีรายการไหนที่หยิบของผิดจากเอกสารสั่งงานจัดของ   เป็นต้น
 • สามารถป้องกันการทุจริตจากพนักงานในองค์กร
 • ลดค่าใช้จ่ายการจัดส่งผิดพลาด
 • เมื่อการตรวจสอบเรียบร้อย โปรแกรมจะสามารถพิมพ์ใบปะกล่องเท่าจำนวนกล่องที่บรรจุสินค้า โดยในใบปะกล่องจะแสดงสถานที่ ที่จะส่งสินค้า เลขที่กล่อง จำนวนชิ้นในกล่อง น้ำหนักรวม จำนวนกล่องรวม เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปปะพร้อมปิดกล่อง
 • ใบแสดงรายละเอียดสินค้าในกล่อง (Packing List) เท่าจำนวนกล่อง ที่บรรจุสินค้า เพื่อแสดงสถานที่ที่จะส่งสินค้า เลขที่กล่อง รายละเอียดสินค้าที่บรรจุในกล่อง

เหมาะกับหลากหลายกิจการ เช่น

 • กิจการค้าส่ง ที่ต้องจัดส่งสินค้าตาม Order
 • กิจการที่มีสาขา ต้องมีการจัดส่งสินค้าไปยังสาขาต่าง ๆ
 • กิจการประเภทฝากขาย นำสินค้าออกจากคลังไปยังห้างที่ฝากขาย
 • กิจการประเภทวัสดุก่อสร้าง จัดส่งสินค้าภายหลังทราบการสั่งซื้อ
 • กิจการงานโครงการ จัดส่งภายหลังการเบิกไปยัง Site งานต่าง ๆ