Business Plus Consignment

ธุรกิจฝากขายนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างจากการขายทั่วไป การขายขาย ด้วยการที่ผู้เป็นเจ้าของสินค้าส่งสินค้าของตนไปให้บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ขาย หรือตัวแทนขายสินค้า โดยที่กรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นยังเป็นของเจ้าของเดิมอยู่ จนกระทั่งขายสินค้าได้จึงโอนกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นไปเป็นของผู้ซื้อ บุคคลผู้เป็นเจ้าของสินค้าในกรณีนี้ เรียกว่า ผู้ฝากขาย (Consignor) และบุคคลผู้รับฝากสินค้าไว้ขาย เรียกว่า ผู้รับฝากขาย (Consignee)ยินยอมรับสินค้าโดยไม่มีความเสี่ยงต่อกำไรขาดทุนในการขาย ความรับผิดชอบมีเพียงการดูแลรักษาสินค้าให้ปลอดภัยจากการชำรุดเสียหายจนกว่าสินค้านั้นจะขายได้  ผู้รับฝากขายจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นค่านายหน้า ซึ่งโดยปกติคำานวณเป็นอัตราร้อยละของค่าขายสินค้า  เมื่อขายสินค้าได้ผู้รับฝากขายจะรวบรวมสรุปค่าขายหักค่านายหน้าในการขาย(GP)และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขายต่างๆ ยอดคงเหลือส่งมอบให้แก่ ผู้ฝากขาย

ดังนั้น กิจการต้องไม่รับรู้รายได้ ณ จุดการส่งมอบสินค้าไปยังบุคคลอื่น ถ้าสินค้านั้นได้รับการถือไว้ตามการฝากขาย

สินค้าคงเหลือในมือของผู้รับฝากขายเป็นสินค้าในกรรมสิทธิ์ของผู้ฝากขายและต้องนำมารายงานในงบการเงินของผู้ฝากขายในวันสิ้นงวดบัญชีในราคาต้นทุนซื้อหรือต้นทุนผลิต สินค้าฝากขายแยกแสดงรายการสินค้าคงเหลือในทางการค้าปกติของกิจการ

ปัญหาการจัดการเหล่านี้มักจะเกิดกับธุรกิจฝากขายสินค้า

 • ผู้ฝากขายไม่สามารถควบคุมสต็อกสินค้า ที่นำไปฝากขายกับทางห้างสรรพสินค้าได้
 • ยุ่งยากต่อการจัดการเอกสารขาย/รับคืน ที่มีจำนวนมาก
 • ห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากเป็นผู้ได้รับเงินจากลูกค้า และผู้ฝากขายจะได้รับเงิน เมื่อมีการยืนยันยอดระหว่างผู้ฝากขายและผู้รับฝาก โดยทำภายใต้กฏของผู้รับฝากในการจ่ายชำระ การรับวางบิลในระยะเวลาที่แต่ละห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากกำหนด ซึ่งมีใบกำกับภาษีจำนวนมาก ใบรับคืนเคลียร์สต็อกก็ไม่ใช่น้อย จึงเป็นภาระของผู้ฝากขายที่ยากที่จะตรวจสอบและใช้เวลามาก แต่ก็ต้องเร่งดำเนินการให้ทันต่อรอบการชำระของแต่ละห้างสรรพสินค้า ถ้าช้าไม่ทันรอบการรับชำระจะยาวนานทำให้สภาพคล่องของกิจการมีปัญหาได้

สำหรับธุรกิจที่นำสินค้าฝากขายกับห้างสรรพสินค้า BPlus Consignment โปรแกรมฝากขาย ช่วยให้การออกใบส่งของ/ใบรับคืน/ใบกำกับภาษี บันทึกข้อมูลหรือรับข้อมูลการขายของ PC BA เพื่อยันยอดกับห้างสรรพสินค้าหรือผู้รับฝากขาย สินค้าฝากขาย เพื่อทราบจำนวนสินค้าคงเหลือทั้งในคลังสินค้าเพื่อขายของกิจการ และคลังสินค้าเสมือนของห้างสรรพสินค้า โปรแกรมช่วยสรุปยอดขายยันยอดกับห้าง คำนวณ GP ทั้งสินค้าปกติและสินค้าจัดรายการ ให้เป็นเรื่องง่าย ลดขั้นตอน ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อมโยงกับโปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป BPLUS ERP แบบอัตโนมัติ

 

BPlus Consignment ช่วยท่านได้

 

 • ช่วยให้การสร้างข้อมูลสินค้าใหม่ใช้เวลาในการสร้างรวดเร็ว เพราะสินค้ารุ่นเดียวกันมี สี ไซส์ ต่างกัน ระบบช่วยสำเนาสร้างเลียนแบบให้ครั้งเดียวครบทุกสี ไซส์ ได้อย่างง่ายๆ รวดเร็ว ลดเวลาทำงาน
 • ช่วยงานฝากขายได้หลายรูปแบบเด่น ๆ เช่น
  • ฝากขายแบบรับผิดชอบสต็อกแยกรายละเอียดสินค้าตามบาร์โค้ด
  • ฝากขายแบบรับผิดชอบสต็อกแบบสินค้าบาร์กลุ่มของห้าง
 • ปรับราคาขายปรับเกรดสินค้าที่ตกรุ่นได้ทั้งกลุ่มหรือทั้งหมดของสินค้าใกล้เคียงกันในการบันทึกครั้งเดียว แทนการบันทึกทีละรายการที่จะใช้เวลามาก
 • หมดปัญหาในการบริหารคลังสินค้าเพื่อขายที่จะสามารถนำออกจำหน่ายได้จริง พร้อมกับการบริหารสินค้าที่ฝากขายในแต่ละห้างด้วยคลังและตำแหน่งเก็บสินค้าฝากขาย
 • มีความยืดหยุ่นสูงไม่จำกัดจุดฝากขายที่เปรียบเสมือนคลังและตำแหน่งเก็บสินค้า

 • ลดขั้นตอนการทำงาน ที่ควบคุมสต็อกสินค้าได้อย่างถูกต้อง

 

 • ติดตามสินค้าทุกจุดขายได้ที่สำนักงานหรือผ่านระบบเสริมใช้งานผ่าน Smartphone
 • รองรับเอกสารฝากขาย
  • จำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายถูกต้องตามยอดที่บันทึก ทั้งแบบรวมกลุ่ม หรือ แยกรายการตามสี ไซส์ 
  • ยอดเงิน แสดงได้ทั้งในรูปแบบของยอดขายตามป้ายก่อนหัก GP ยอดขายตามป้ายหลังหัก GP
  • รูปแบบบิล สามารถแสดงในรูปแบบ Cross Tab ตามรุ่น สี ไซส์ ได้

 • รองรับเอกสารบันทึกยอดฝากขายรายวันหรือเสริมด้วยการใช้ BPlus Collector บน Android ให้พนักงานประจำพื้นที่ขายบันทึกการขายคู่กับที่ห้างเปิดบิลให้ลูกค้า ช่วยให้ลดการทำงานของฝ่ายบัญชีในการที่ต้องบันทึกรายการขายตามใบสรุปยอดขาย 

 

 • รองรับเอกสารรับคืนสินค้าและใบลดหนี้ให้ผู้รับฝาก (ห้างสรรพสินค้า) เสริมด้วย
  1. ทำการลดสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขาย ไปเพิ่มเข้าสินค้าเพื่อจำหน่าย รอการเปิดใบกำกับภาษีรอบถัดไป
  2. ยอดจำนวนสินค้าในตำแหน่งเก็บฝากขายจะตามยอดที่บันทึก ขาย ลบ ยอดการรับคืน และ ยอดเงินที่แสดงในตำแหน่งเก็บฝากขาย
 • การปรับราคาขายสินค้า ระบบช่วยให้สามารถวางแผนการทำงานได้มีระบบ ทำให้การทำงานคล่องตัวไม่ล่าช้า
  • รายงานที่รองรับการวิเคราะห์สำหรับกลุ่มธุรกิจแฟชั่น ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดได้ เช่น 
   • รายงานแสดงสินค้าที่ขายขาดทุน
   • รายงานสินค้าไม่มียอดขาย
   • รายงานจัดลำดับยอดขาย

 

 • หมดปัญหาในการสรุปยอดฝากขายเพื่อวางบิลรับชำระทั้งการขาย GP ปกติ และ GP ส่งเสริมการขาย โดยการเปลี่ยน %GP  ส่งเสริมการขายสามารถเลือกการทำงานได้  2 แบบ
  1. การส่งเสริมสินค้าชนิดเดียวกับที่ฝากขายอยู่แล้ว จะทำการบันทึกรับคืนฝากขายตาม GP เดิม จากนั้นออกเอกสารส่งของตาม GP ส่งเสริมการขายใหม่ ตามจำนวนสินค้าที่ตกลงส่งเสริมการขายกับห้าง
  2. ทำการส่งเสริมสินค้าต่างชนิดกับที่ฝากขายอยู่แล้ว เพียงทำการออกเอกสารขายที่ใช้สำหรับการขายทั่วไปให้ผู้รับฝาก โดยจำนวนและ GP ตามที่ตกลงเพื่อส่งเสริมการขาย
 • การจัดการกรณีของหาย  BPlus Consignment ช่วยงานได้ทั้งการรับผิดชอบสต็อกโดยห้าง และ รับผิดชอบสต็อกโดยกิจการเอง 
  1. กรณีผู้รับฝาก รับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึกใน ยอดฝากขายรายวัน จากนั้น จะเสมือนผู้รับฝากขายสินค้านั้น
  2. กรณีผู้รับฝาก ไม่ต้องรับผิดชอบสินค้าหาย ให้ทำการบันทึก เป็นการรับคืนฝากขาย และผู้ฝากทำการตัดสูญหายต่อไป
 • งานการเงิน ภาษี และเครื่องมือสนับสนุนการชำระหนี้
  • ช่วยงานกิจกรรมธุรกรรมที่ต้องทำทุกสิ้นเดือนหรือรอบการชำระหนี้ให้ห้างร้านที่รับฝากขาย ได้ทันที
  • จัดทำรายงานสรุปยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากรายงานการขายแต่ละวันของ PC จัดส่งรายงาน เทียบกับรายงานยอดขายจากทางห้าง
  • ออกใบรับคืนสินค้า ในช่วงสิ้นเดือน เพื่อบริหารเกี่ยวกับเรื่องของภาษีตามการตรวจนับ
  • ออกใบลดหนี้ ซึ่งเกิดจาก GP ในการจัดรายการสินค้าร่วมกับทางห้าง
  • จัดทำใบวางบิลเพื่อไปทำการจัดเก็บเงินจากทางห้าง ทั้ง 2 แบบ
   • ใบวางบิล สำหรับสินค้าฝากขายปกติ
   • ใบวางบิล สำหรับสินค้าจัดรายการ
  • เป็นเลขาช่วยงานฝ่ายบัญชีการเงิน เช่น มีปฎิทินการทำงาน และรายงานใบวางบิลที่ครบกำหนด เพื่อติดตามการชำระ
 • แบบฟอร์มและรายงานเด่น
  1. ฟอร์มใบฝากขายสินค้า
  2. ใบส่งของ PC
  3. ใบส่งของ/ใบกำกับภาษี รองรับการจัดทำรายการสินค้าแบบกรุ๊ปรวมได้
  4. รายงานรายละเอียดใบฝากขายตามเอกสาร
  5. รายงานสรุปเอกสาร-ฝากขาย
  6. รายงานรายละเอียดใบรับคืนฝากขายตามเอกสาร
  7. รายงานสรุปเอกสาร-ฝากขาย
  8. รายงานใบบันทึกยอดฝากขายรายวัน ตามเอกสาร (ข้อมูลการขายประจำวันของ PC, BA)
  9. รายงานสรุปเอกสาร ใบบันทึกยอดฝากขายรายวัน
  10. รายงานสต็อกการ์ดสินค้าฝากขายเพื่อให้เห็นการเคลื่อนไหวของสินค้าตามช่วงวันที่ทำการเลือก
  11. รายงานสรุปการเคลื่อนไหวสินค้าตามคลังไม่แสดงทุน

 

BPlus Consignment ช่วย

 • ควบคุมยอดสต็อกสินค้าที่ส่งไปฝากขายในแต่ละห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าแยกจากสินค้าเพื่อขายในกิจการได้ถูกต้อง
 • ลดขั้นตอนความซ้ำซ้อนในการทำงานของฝ่ายบัญชี
 • การสรุปยอดขายในช่วงสินค้างวดหรือตามรอบการวางบิลให้ทันกำหนดการวางบิลเพื่อนำไปตรวจเทียบกับยอดขายที่ทางห้างสรุปมาให้

 

เสริมการทำงาน

 

Business Plus Collector บน Android

โปรแกรมที่ช่วยให้งานการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสินค้า เช่น การซื้อ การขาย การโอนย้ายสินค้า และการตรวจนับสินค้า นำเข้าโปรแกรม Business Plus ERP ให้เป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น โดยทำได้ทุกสถานที่เพียงทำผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในระบบ Android ช่วยบันทึกผลการตรวจนับสินค้า โดยจะได้ไฟล์ของแต่ละเครื่องส่งมายังฐานข้อมูล ให้ระบบเลือกนำเข้าเพื่อยืนยันยอดในระบบ Business Plus ERP ได้ทันทีรวดเร็ว ลดข้อผิดพลาด พร้อมเสริมด้วยความสามารถในการเช็คราคา และกำหนดจุดต่ำสุดและสูงสุดของแต่ละตำแหน่งเก็บได้ เพื่อการวางแผน ในการเติมเต็มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบนำไปช่วยงานในรูปแบบหลายๆแบบ