Bplus Mini HRM

ระบบเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน รุ่นภาษาไทย ใช้งานเครื่องเดียว สำหรับการซื้อออนไลน์ การบริการผ่านช่องทางไลน์เท่านั้น เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ Startup SME เพื่อให้การคำนวณเงินเดือน ง่าย หมดห่วงว่าจะทำไม่ทัน ทำให้ลดการทำงานซ้ำ ๆ เรียกรายงานได้ทันที เพียงเลือกช่วงวันที่และคลิก ทำให้มีเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอื่น ๆ

วีดีโอแนะนำ

HR
 • รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 • กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฎากรได้เองกรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเอง หรือบริษัทออกให้
 • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
 • สามารถจำกัดยอดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
 • กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
 • กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำและ รายวัน แยกวันต่างกันได้
 • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge , เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 2%, เหมา 3%, และเหมา 5%
 • รองรับเงินเพิ่ม / เงินหักได้ตามรายละเอียดดังนี้

 • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามารถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
  • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และสามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
  • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือ บุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภงด.3
  • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำหรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
  • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้
  • แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือลาพัก เป็นรูปสัญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อมๆกันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากรและรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปี
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไข และคำนวณใหม่หรือคำนวณย้อนได้
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคนให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องสื่อส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมไฟล์ส่งประกันสังคมแยกสาขาได้
 • รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคาร
  • ธ.กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  • ธ.กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  • ธ.เจพีมอร์แกนเซส สาขากรุงเทพ
  • ธ.ซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
  • ธ.ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ซูมิโตโม มิตซุย คอร์ปอเรชั่น
  • ธ.ดอยซ์แบงก์
  • ธ.ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ไทยเครดิตเพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน)
  • ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.บีเอ็นพี พารีบาส์
  • ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธ.เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  • ธ.มิซูโฮ คอร์ปอเรต จำกัด
  • ธ.เมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  • ธ.สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ๋กัด (มหาชน)
  • ธ.แห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธ.แห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น
  • ธ.ออมสิน
  • ธ.อาคารสงเคราะห์
  • ธ.อาร์ เอช บี จำกัด
  • ธ.อินเดียนโอเวอร์ซีส์
  • ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย
  • ธ.โอเวอร์ซี-ไซนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ธ.ไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  • ธ.ฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น
  • ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและเตรียมดิสก์แยกสาขาที่พนักงานสังกัดได้ และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให้พนักงานในบริษัทไม่ตรงกัน เช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น

ตัวอย่างรายงาน

ประเภท
รายงาน
รายงานส่งสรรพากร 
รายงานส่งสรรพากร

ใบ ภ.ง.ด.1 (ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด

ใบ ภ.ง.ด.1ก (ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) (ฉบับที่131) คลิกรายละเอียด

แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 คลิกรายละเอียด

รายงานส่งประกันสังคม
รายงานส่งประกันสังคม

แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)(ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด

แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) คลิกรายละเอียด

แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) คลิกรายละเอียด

แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) แสดงเหตุผลการลาออก คลิกรายละเอียด

ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) คลิกรายละเอียด

แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก.) คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปยอดเงินเดือน
รายงานสรุปยอดเงินเดือน

รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด คลิกรายละเอียด

รายงานรายละเอียดค่าล่วงเวลา คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายเงินเดือน
ใบจ่ายเงินเดือน

ใบเซ็นรับเงินเดือน คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายเงินเดือนแสดงยอดสะสม 2 สำหรับกระดาษA4 คลิกรายละเอียด

ใบจ่ายเงินเดือนแสดงยอดสะสม 2 สำหรับกระดาษต่อเนื่อง คลิกรายละเอียด

รายงานจ่ายเงินสด
รายงานจ่ายเงินสด

รายงานจ่ายเงินเดือนด้วยเงินสด คลิกรายละเอียด

รายงานโอนเงินเข้าธนาคาร
รายงานโอนเงินเข้าธนาคาร

รายงานโอนเงินเข้าธนาคาร ทุกธนาคาร คลิกรายละเอียด

บัตรพนักงาน (Code 39)
บัตรพนักงาน (Code 39)

บัตรพนักงานบาร์โค้ดตามรหัสพนักงานพร้อมรูป (แนวตั้ง) คลิกรายละเอียด

รายงานอื่นๆ
รายงานอื่นๆ

รายงานรายชื่อพนักงานปัจจุบัน คลิกรายละเอียด

รายงานรายชื่อพนักงานเข้าใหม่ คลิกรายละเอียด

รายงานรายชื่อพนักงานพ้นทดลองงาน คลิกรายละเอียด

รายงานสรุปพนักงานพ้นสภาพการทำงาน คลิกรายละเอียด

รายงานแสดงการปรับอัตราเงินเดือน คลิกรายละเอียด

หนังสือต่างๆ
หนังสือต่างๆ

หนังสือรับรองเงินเดือน คลิกรายละเอียด

รายงานแฟ้มประวัติพนักงาน
รายงานแฟ้มประวัติพนักงาน

รายงานประวัติพนักงาน คลิกรายละเอียด

รายงานรายละเอียดผลการคำนวณ
รายงานรายละเอียดผลการคำนวณ

รายงานแสดงวิธีคำนวณภาษี คลิกรายละเอียด