Bplus Mini HRM

ระบบเงินเดือน ค่าแรงพนักงาน สำหรับพนักงานไม่เกิน 50 คน รุ่นภาษาไทย ใช้งานเครื่องเดียว สำหรับการซื้อออนไลน์ การบริการผ่านช่องทางไลน์เท่านั้น เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการ ธุรกิจ Startup SME เพื่อให้การคำนวณเงินเดือน ง่าย หมดห่วงว่าจะทำไม่ทัน ทำให้ลดการทำงานซ้ำ ๆ เรียกรายงานได้ทันที เพียงเลือกช่วงวันที่และคลิก ทำให้มีเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านอื่น ๆ

 

คุณสมบัติรุ่น Bplus Mini HRM

 • รองรับข้อมูลพนักงานไม่เกิน 50 คน (นับรวมพนักงานที่ลาออกด้วยเพราะสิ้นปียังคงต้องแสดงข้อมูล ภ.ง.ด.รวมพนักงานทั้งหมดที่ยังทำงานและลาออกแล้ว)
 • กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นฝ่าย, ผลิต แผนก ได้ตาม Organization Chart
 • มีค่ามาตรฐานเพื่อเริ่มงานระบบเงินเดือนได้รวดเร็วและถูกต้อง
 • กำหนดอัตราลดหย่อนและตารางภาษีได้เองและสามารถแก้ไขประมวลรัษฏากรได้เองกรณีที่กฏหมายมีการเปลี่ยนแปลง
 • แก้ไขอัตราประกันสังคมและช่วงอัตราค่าจ้างต่ำสุดและสูงสุดได้เองตามประกาศของกระทรวงแรงงาน
 • วิธีหักประกันสังคม สามารถเลือกได้ว่าพนักงานจ่ายเอง หรือบริษัทออกให้
 • นำเงินประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก่อนเป็นพนักงาน มารวมหักลดหย่อนภาษีได้ทันทีเมื่อใช้โปรแกรม
 • สามารถจำกัดยอดเงินสะสม เข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือบริษัทสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้
 • กำหนดอัตราการหักเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นยอดคงที่หรือผันไปตามอายุงานได้
 • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
 • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไดและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
 • กำหนดงวดการจ่ายระหว่างพนักงานประจำและ รายวัน แยกวันต่างกันได้
 • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge , เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย, บริษัทออกให้ครั้งเดียว, บริษัทออกให้ตลอดไป, เหมา 2%, เหมา 3%, และเหมา 5%
 • รองรับเงินเพิ่ม / เงินหักได้ตามรายละเอียดดังนี้
  • ค่าล่วงเวลาx1
  • ค่าล่วงเวลาx1.5
  • ค่าล่วงเวลาx2
  • ค่าล่วงเวลาx3
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าเช่าบ้าน
  • ค่าอาหาร
  • ค่าน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์
  • เบี้ยขยัน
  • เงินได้อื่นๆ
  • โบนัส
  • เงินได้ค้างรับ
  • หักขาดงาน
  • หักมาสาย
  • หักกลับก่อนเวลา
  • หักป่วยไม่มีใบแพทย์
  • หักป่วยมีใบแพทย์
  • หักลากิจ
  • ลาพักร้อน
  • ลาคลอด
  • หักลาอื่นๆ
  • หักอื่นๆ
  • หักเงินเบิกล่วงหน้า
  • หักน้ำ/ไฟ/โทรศัพท์
 • วิธีการเฉลี่ยเงินเพิ่ม / เงินหัก สามาถเลือกได้หลายวิธี เช่น จะได้รับเมื่อบรรจุแล้ว, เฉลี่ยตามจำนวนวันทำงานจริง เช่น ในกรณีพนักงานเข้าใหม่ หรือลาออกระหว่างงวด จะได้รับตามจำนวนวันทำงานจริง
 • คุณสมบัติในแฟ้มประวัติพนักงาน
  • จัดเก็บแฟ้มประวัติพร้อมรูปถ่ายพนักงาน และสามารถพิมพ์บัตรพนักงานได้
  • รองรับพนักงานได้ทั้งประเภทรายเดือน, รายวัน, รายชั่วโมง, รายเหมา, รายชิ้นงาน หรือ บุคคลภายนอกที่คิดคำนวณภาษีแบบเหมาจ่ายทุกประเภทเพื่อนำส่ง ภงด.3
  • โปรแกรมสามารถอำนวยความสะดวกสบาย ลดขั้นตอนในการช่วยบันทึกเงินได้ประจำหรือเงินหักประจำ เช่น ค่าตำแหน่ง, ค่าน้ำมันรถ โดยบันทึกเพียงครั้งแรกครั้งเดียว โปรแกรมคำนวณให้อัตโนมัติทุกงวดเอง
  • เก็บประวัติบุคคลค้ำประกันพร้อมรายละเอียดได้
  • แจ้งสถานะพนักงาน เช่น ยังทำงาน ลาออก หรือลาพัก เป็นรูปสัญญลักษณ์ที่ง่ายต่อการตรวจสอบ
 • สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักแต่ละงวดของพนักงานได้สะดวกสบายและหลากหลายวิธี เช่น สามารถบันทึกเงินเพิ่ม / เงินหักอย่างใดอย่างหนึ่งพร้อม ๆ กันหลายพนักงาน หรือพนักงานหนึ่งคนบันทึกหลายประเภทเงินเพิ่ม / เงินหัก
 • จัดการเกี่ยวกับการปรับเงินเดือนได้อัตโนมัติ โดยบันทึกอัตราใหม่เอง หรือกำหนดสูตรเช่น ปรับเงินเดือนทั้งแผนก 10% เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับพนักงานลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน ลาคลอด หรือ ลาบวช
 • สามารถรับข้อมูลจาก Text File หรือ Excel เข้าระบบได้ เช่น การบันทึกปรับเงินเดือนใน Excel สามารถโอนข้อมูลเข้าโปรแกรมเงินเดือนได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกใหม่
 • สามารถระบุเหตุผลการลาออกได้ และนำไปแสดงในรายงานแจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน สปส. 6-09 ได้
 • สามารถบันทึกและคำนวณเงินค้างจ่ายพนักงานที่ลาออกแล้วในงวดถัดไปได้ เช่น ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย ค่าคอมมิชชั่นค้างจ่าย เป็นต้น
 • จัดการเกี่ยวกับการคำนวณเงินเดือน, ภาษี, ประกันสังคม, กองทุนสำรวงเลี้ยงชีพ, เงินกู้ยืม, เงินค้ำประกัน ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสรรพากร และรวดเร็ว ทำให้ลดการจ่ายภาษีเพิ่มหรือรับคืนภาษีปลายปี
 • ตรวจสอบผลการคำนวณถ้าผิดพลาดสามารถแก้ไข และคำนวณใหม่หรือคำนวณย้อนได้
 • แสดงวิธีการคำนวณภาษีพนักงานแต่ละคน ให้อย่างละเอียด
 • จัดการเรื่องสื่อส่งประกันสังคม และสามารถเตรียมไฟล์ส่งประกันสังคมแยกสาขาได้
 • รองรับธนาคาร เพื่อเตรียมโอนเงินเดือนให้พนักงานได้หลายธนาคาร
 • จัดการเรื่องสื่อโอนเงินเดือนผ่านธนาคารพร้อมรายงานและเตรียมดิสก์แยกสาขาที่พนักงานสังกัดได้ และรองรับกิจการที่มีการโอนเงินให้พนักงานในบริษัทไม่ตรงกัน เช่น พนักงานรายวัน โอนวันที่ 25 พนักงานประจำโอนวันที่ 30 เป็นต้น
 • รายงานต่างๆ แสดงผลได้ทั้งจอภาพและเครื่องพิมพ์ธรรมดา หรือเลเซอร์
ประเภท รายงาน
รายงานส่งสรรพากร ใบ ภ.ง.ด.1 (ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด
ใบ ภ.ง.ด.1ก (ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ) (ฉบับที่131) คลิกรายละเอียด
แบบฟอร์มยื่นรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.91 คลิกรายละเอียด
รายงานส่งประกันสังคม แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1-10)(ตามแนวตั้ง) คลิกรายละเอียด
แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน (สปส. 1-03) คลิกรายละเอียด
แบบแจ้งการรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส. 1-03/1) คลิกรายละเอียด
แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน (สปส.6-09) แสดงเหตุผลการลาออก คลิกรายละเอียด
ทะเบียนผู้ประกันตน (สปส.6-07) คลิกรายละเอียด
แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปีกองทุนเงินทดแทน (กท.20ก.) คลิกรายละเอียด
รายงานสรุปยอดเงินเดือน รายงานสรุปยอดเงินเดือนพนักงานตามแผนกสังกัด คลิกรายละเอียด
รายงานรายละเอียดค่าล่วงเวลา คลิกรายละเอียด
ใบจ่ายเงินเดือน ใบเซ็นรับเงินเดือน คลิกรายละเอียด
ใบจ่ายเงินเดือนแสดงยอดสะสม 2 สำหรับกระดาษA4 คลิกรายละเอียด
ใบจ่ายเงินเดือนแสดงยอดสะสม 2 สำหรับกระดาษต่อเนื่อง คลิกรายละเอียด
รายงานจ่ายเงินสด รายงานจ่ายเงินเดือนด้วยเงินสด คลิกรายละเอียด
รายงานโอนเงินเข้าธนาคาร รายงานโอนเงินเข้าธนาคาร ทุกธนาคาร คลิกรายละเอียด
บัตรพนักงาน (Code 39) บัตรพนักงานบาร์โค้ดตามรหัสพนักงานพร้อมรูป (แนวตั้ง) คลิกรายละเอียด
รายงานอื่นๆ รายงานรายชื่อพนักงานปัจจุบัน คลิกรายละเอียด
รายงานรายชื่อพนักงานเข้าใหม่ คลิกรายละเอียด
รายงานรายชื่อพนักงานพ้นทดลองงาน คลิกรายละเอียด
รายงานสรุปพนักงานพ้นสภาพการทำงาน คลิกรายละเอียด
รายงานแสดงการปรับอัตราเงินเดือน คลิกรายละเอียด
หนังสือต่างๆ หนังสือรับรองเงินเดือน คลิกรายละเอียด
รายงานแฟ้มประวัติพนักงาน รายงานประวัติพนักงาน คลิกรายละเอียด
รายงานรายละเอียดผลการคำนวณ รายงานแสดงวิธีคำนวณภาษี คลิกรายละเอียด

 

 

Custom templates icon

ตารางเปรียบเทียบรุ่น Mini HRM และ Small SME

 

YouTube icon

เงื่อนไขการบริการรุ่น Mini HRM