เครื่องมือปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษี

เครื่องมือที่ 1

กระดาษทำการปรับปรุงกำไรทางบัญชีเป็นกำไรทางภาษีอากร เพิ่มเติม

เครื่องมือที่ 2

คู่มือประเด็นด้านรายได้ เพิ่มเติม

เครื่องมือที่ 3

ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) เพิ่มเติม

ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) คือ ตารางความสัมพันธ์ประเด็นด้านบัญชีและด้านภาษีอากรไปยังประเด็นด้านภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยระบุตามบทที่/ฉบับ มาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี และระบุมาตราตามบทบัญญัติตามประมวลรัษฎากร

เครื่องมือที่ 4

รายจ่ายหักได้เพิ่มขึ้น เพิ่มเติม

เครื่องมือที่ 5

รายจ่ายหักได้ 2 เท่าไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ เพิ่มเติม

 

ที่มา เพจ กองมาตรฐานการสอบบัญชีภาษีอากร มบ