ซื้อ Voucher ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ต้องเสียภาษีอะไรบ้าง?

►กิจการซื้อ Voucher จากห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ มาจำหน่ายต่อ ลูกค้ามีทั้งบุคคลธรรมดา และบริษัทนิติบุคคล สินค้า Voucher ดังกล่าว ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งด้านซื้อ และด้านขายหรือไม่

1. กรณี Voucher ของห้างสรรพสินค้า ถือเป็นรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ไม่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

        สังเกตว่า ห้างสรรพสินค้าที่ออก Voucher เมื่อได้รับเงินค่า Voucher จะไม่มีการออกใบกำกับภาษี ดังนั้น เมื่อบริษัทฯ นำไปจำหน่ายต่อ ใมราคาเท่าที่ซื้อมา จึงไม่อยุ่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่บริษัทฯ จำหน่ายต่อไปโดยมีส่วนต่างที่สูงกว่าต้นทุนที่ซื้อมาจากห้างสรรพสินค้า ย่อมถือเป็นค่าบริการที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. กรณี Voucher ของร้านอาหาร ร้านกาแฟ ฯลฯ ซึ่งเป็นกิจการให้บริการ โดยเฉพาะร้านอาหารหรือร้านกาแฟที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า ร้านอาหาร หรือร้านกาแฟเหล่านี้ ได้ออกใบกำกับภาษีสำหรับค่า Voucher เช่นนี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะได้จำหน่ายต่อไปในราคาเท่าใด บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากเป็นการจำหน่าย จ่าย โอนสินค้าที่ไม่มีรูปร่างที่อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

เครดิต อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

ที่มา : เพจบัญชีภาษีเชิงรุก