ประเด็นใบกำกับภาษี ร้านอาหาร และร้านกาแฟ มีอะไรบ้าง?

1. ราคาอาหารในเมนู ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มผิดหรือไม่

2. ทางร้านอาหาร คิด Vat จาก ราคาค่าอาหาร + service charge ผิดหรือไม่

3. ถ้าผิดจะมีเบี้ยปรับ เงินเพิ่มไหม

►ตามมาตรา 82/4 แห่งประมวลรัษฎากร ได้กำหนดให้สิทธิแก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนในอันที่จะเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการ โดยมิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอ หรือแสดงราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการแก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้แจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทราบด้วยหรือไม่ก็ตาม ดังนี้

►“มาตรา 82/4 ภายใต้บังคับมาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการเมื่อความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเกิดขึ้น โดยคำนวณจากฐานภาษีตามส่วน 3 และอัตราภาษีตามส่วน 4 บทบัญญัติมาตรานี้ มิได้เป็นการห้ามผู้ประกอบการจดทะเบียนที่จะเสนอ หรือแสดงราคาสินค้าหรือราคาค่าบริการแก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนจะได้แจ้งให้ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการทราบด้วยหรือไม่ก็ตาม

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียน เรียกเก็บจากผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการตามมาตรานี้ ย่อมเป็นภาษีขายของผู้ประกอบการจดทะเบียนนั้น ภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนใดถูกผู้ประกอบการจดทะเบียนอื่น เรียกเก็บตามมาตรานี้ เนื่องจากการซื้อสินค้า หรือรับบริการมา เพื่อใช้ในการประกอบกิจการของตนย่อมเป็นภาษีซื้อ ของผู้ประกอบการจดทะเบียนที่เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการนั้น”

อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติกรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการให้บริการในลักษณะกิจการภัตตาคาร จะเสนอหรือแสดงราคาค่าบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ตามมาตรา 82/4 วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ตามข้อ 1 ของคำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 27/2535 เรื่อง การเสนอหรือแสดงราคาค่าบริการในราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2535 ดังนี้

►“ข้อ 1 กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ประกอบกิจการให้บริการในลักษณะกิจการภัตตาคารรายใด ได้เสนอหรือแสดงราคาค่าบริการอันได้แก่ ค่าอาหาร หรือค่าบริการอื่น โดยไม่ได้ระบุไว้ในรายการอาหารให้เห็นชัดแจ้งว่า เป็นราคาค่าบริการที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กรณีดังกล่าวให้ถือว่าค่าบริการตามรายการอาหารนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว

คำว่า “กิจการภัตตาคาร” หมายความว่า กิจการขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ไม่ว่าชนิดใดรวมทั้งกิจการรับจ้างปรุงอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ ซึ่งจัดไว้ให้ประชาชนเข้าไปบริโภคได้”

1. ราคาอาหารในเมนู

 1.1 หากทางร้านได้เสนอหรือแสดงราคาค่าบริการอันได้แก่ ค่าอาหาร หรือค่าบริการอื่น โดยได้ระบุไว้ในรายการอาหารให้เห็นชัดแจ้งว่า เป็นราคาค่าบริการที่ต้องรวมค่าบริการ และค่าภาษีมูลค่าเพิ่มต่างหาก ++ ไว้ชัดแจ้งเป็นการล่วงหน้า ก็ถือว่าถูกต้องแล้ว

1.2  แต่ถ้าทางร้านได้เสนอหรือแสดงราคาค่าบริการอันได้แก่ ค่าอาหาร หรือค่าบริการอื่น โดยไม่ได้ระบุไว้ในรายการอาหารให้เห็นชัดแจ้งว่า เป็นราคาค่าบริการที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว กรณีดังกล่าวให้ถือว่าค่าบริการตามรายการอาหารนั้นได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้แล้ว ก็จะไม่มีสิทธิบวกค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มอีก หากไม่อยากทะเลาะกันก็ต้องถามให้ชัดแจ้งว่าราคานี้เป็นราคาสุทธิแล้วใช่หรือไม่

2. และ 3. กรณีตามข้อ 1 (1) ทางร้านอาหาร คิด VAT จาก ราคาค่าอาหาร + service charge ถือว่าค่า service charge เป็นส่วนหนึ่งของค่าอาหาร ก็ไม่ผิดกระไร

 

เครดิต อาจารย์ สุเทพ พงษ์พิทักษ์

 

ที่มา : เพจบัญชีภาษีเชิงรุก