บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - เสริมการทำงานด้วย Business Plus Account & ERPเพื่อเสริมการทำงานที่เหนือกว่าใคร โปรแกรมเสริมการทำงานให้ตั้งแต่ ปฏิทินงานประจำวัน ,ปฏิทินเตือนความจำแสดงปฏิทินเตือนใบจองที่ไม่พร้อมส่งสินค้า ใบจองเสนอราคาหมดอายุ เพื่อช่วยเตือนฝ่ายขาย พร้อมช่วยงานผู้บริหารให้สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการแบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน ตลอดจนการสรุปการออกเอกสารต่าง ๆ ให้แก่ผู้บริหาร พร้อมรายงานการช่วยบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบ A B C

ปฏิทินงานประจำวัน, ปฏิทินเตือนความจำ

 • แสดงให้ทราบทั้งอดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ว่าในแต่ละวันตามข้อมูลนั้นจะต้องปฏิบัติงานใดบ้าง พร้อมรายละเอียดของรายการเหล่านั้น


 • รายการเตือนสิ่งที่ต้องปฏิบัติและยังไม่ได้ปฏิบัติ เช่น
  1. ยอดลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระแต่ละวัน
  2. ยอดเช็ครับถึงกำหนดขึ้นเงิน
  3. ยอดเจ้าหนี้ครบกำหนดชำระ
  4. ยอดเช็คจ่ายถึงกำหนดจ่าย
  5. ใบจองที่ไม่พร้อมส่งของ
  6. สินค้าที่ไม่พร้อมส่ง เป็นต้น

ข้อมูลช่วยผู้บริหาร

 • สามารถมองสถานะทางการเงินของกิจการได้แบบง่าย ๆ ได้ทุกวัน
 • ทราบได้ทันทีว่าแต่ละวันออกเอกสาร แก้ไขเอกสาร ยกเลิกเอกสาร พิมพ์เอกสาร หรือพิมพ์เอกสารซ้ำกี่รายการบริหารสินค้าคงคลังในรูปแบบ A B C

หามูลค่าขายทุกสินค้าในช่วงเวลาที่กำหนด (ปกติ 1 ปี) ทำการเรียงลำดับสินค้าตามยอดขาย จากมากไปน้อย
    ความสำคัญ A สูงสุด คือสินค้าที่ทำให้เกิดรายได้ 80 % ของรายได้รวม
    ความสำคัญ B คือสินค้าที่ทำให้เกิดรายได้ 20 %
    ความสำคัญ C คือสินค้าที่ไม่มียอดขาย