อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Starter (Version 3)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Starter (Version 3)

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Advance (Version 3)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Advance (Version 3)

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Professional (Version 3)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Professional (Version 3)

พื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Starter (Version 2.9)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Starter (Version 2.9)

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Advanced (Version 2.9)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Advanced (Version 2.9)

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Professional (Version2.9)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น Professional (Version2.9)

พื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม, กระบวนการทางด้านการซื้อ-ขายสินค้า และสามารถตรวจสอบเพื่อปิดงานประจำวันได้, สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้, ทราบหลักการสร้างแฟ้มลูกหนี้, การสร้างแฟ้มเจ้าหนี้, การสร้างรหัสรายได้ย่อย, การสร้างรหัสค่าใช้จ่ายย่อย,หลักการทำงานและขั้นตอนในการทำงานในตำแหน่งการเงินด้านลูกหนี้,สามารถตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมุดเงินสด บัญชีธนาคาร การควบคุมทะเบียนเช็ครับ-เช็คจ่าย,ตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน,รายงานตรวจสอบประจำเดือน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP  สำหรับโปรแกรมรุ่น BPlus Mini ERP /Mini ERP on Cloud  (Version 3)

อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น BPlus Mini ERP /Mini ERP on Cloud (Version 3)

เพื่อเข้ามาช่วยในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านบัญชีและงานบริหาร ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารสินค้าคงคลัง ทางด้านการเงิน และงานบัญชี การบันทึกงานประจำวันที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการซื้อ,กระบวนการขาย, การส่งคืน,การตัดรับชำระหนี้,การจ่ายชำระหนี้ รวมทั้งการควบคุมสภาพคล่องทางการเงิน ในส่วนของทางด้านบัญชี ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลเพื่อทำรายงานต่าง ๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ,รายงานภาษีขาย รวมถึงเรียกงบการเงินในระบบได้ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เหนือคู่แข่งทางธุรกิจ

อบรม E-learning หลักสูตรระบบสินค้าคงคลัง  และเครื่องบันทึกเงินสด (IC & POS For Windows)  (Version 3)

อบรม E-learning หลักสูตรระบบสินค้าคงคลัง และเครื่องบันทึกเงินสด (IC & POS For Windows) (Version 3)

เพื่อให้ทราบถึงโครงสร้างการทำงานของโปรแกรม ทราบถึงขั้นตอนการตั้งค่าเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสสินค้า ราคาขาย เจ้าหนี้ สมาชิก และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง, เพื่อให้สามารถใช้งานการขายสินค้าผ่านเครื่องบันทึกเงินสดในรูปแบบต่างๆ ได้

วีดีโอบรรยายพิเศษไขข้อสงสัยใน e-Tax Invoice สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในช่วงมาตรการ Easy e-Receipt กับ Bplus ERP & Bplus POS วันที่ 22 ธันวาคม 2566

วีดีโอบรรยายพิเศษไขข้อสงสัยใน e-Tax Invoice สำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ในช่วงมาตรการ Easy e-Receipt กับ Bplus ERP & Bplus POS วันที่ 22 ธันวาคม 2566

เพื่อให้ทราบระบบ e-Tax invoice เพื่อเตรียมตัวตามมาตรการ Easy e-Receipt และทราบกระบวนการทำการของการออกใบกำกับภาษีเต็มรูปจากโปรแกรมกับ Bplus ERP & Bplus POS