HRM (Payroll)

อบรม e - Learning หลักสูตรอบรมระบบสิทธิการลาและเบี้ยขยัน ( RT for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรอบรมระบบสิทธิการลาและเบี้ยขยัน ( RT for Windows)

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบโครงสร้างขั้นตอนการใช้งานระบบสิทธิการลา และสามารถใช้งานระบบสิทธิการลาถูกต้องตามขั้นตอนทำงานของระบบ

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบประมวลผลบันทึกเวลาขั้นพื้นฐาน ( TM for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบประมวลผลบันทึกเวลาขั้นพื้นฐาน ( TM for Windows)

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงหลักการทำงานของระบบประมวลผลบันทึกเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบประมวลผลบันทึกเวลา คำนวณเงินเพิ่มหรือเงินหักต่างๆ ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนดเงื่อนไข/ข้อตกลงต่างๆ ของกิจการให้ครบ เพื่อนำเงื่อนไข/ข้อตกลงต่างๆ มาตั้งค่าลงในระบบประมวลผลบันทึกเวลา เพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณผลได้อย่างถูกต้อง

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบเงินเดือนสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ( PR for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบเงินเดือนสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ( PR for Windows)

เข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม, สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบันทึกข้อมูลตามนโยบายของบริษัทได้