อบรม E-learning โปรแกรมบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP สำหรับโปรแกรมรุ่น BPlus Mini ERP /Mini ERP on Cloud (Version 3)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ทราบถึงการกำหนดข้อมูลพื้นฐานของกิจการก่อนเริ่มใช้งานโปรแกรม
2.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานบัญชี
3.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการกำหนดระบบเอกสาร
4.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง
5.เพื่อให้ทราบถึงวิธีการสร้างข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงานการเงิน เช่น แฟ้มลูกหนี้ / แฟ้มเจ้าหนี้ / บัญชีธนาคาร
6.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางด้านการซื้อสินค้า งานขายสินค้า งานการเงิน และงานบัญชีในโปรแกรมได้
7.เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการทางด้านการควบคุมสต็อกสินค้า และการตรวจนับสินค้า
8.เพื่อให้สามารถบริหารและควบคุมระบบสต็อกสินค้าคงเหลือได้
9.เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายงานปิดงานประจำวัน/ รายงานตรวจสอบประจำเดือน ของแต่ละส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ