HRM (Payroll)

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบเงินเดือนสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ( PR for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบเงินเดือนสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ( PR for Windows)

เข้าใจถึงหลักการและขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม, สามารถกำหนดเงื่อนไขเพื่อบันทึกข้อมูลตามนโยบายของบริษัทได้

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบประมวลผลบันทึกเวลาขั้นพื้นฐาน ( TM for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบประมวลผลบันทึกเวลาขั้นพื้นฐาน ( TM for Windows)

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงหลักการทำงานของระบบประมวลผลบันทึกเวลา ในกรณีที่ต้องการให้ระบบประมวลผลบันทึกเวลา คำนวณเงินเพิ่มหรือเงินหักต่างๆ ที่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับเวลาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องทำการกำหนดเงื่อนไข/ข้อตกลงต่างๆ ของกิจการให้ครบ เพื่อนำเงื่อนไข/ข้อตกลงต่างๆ มาตั้งค่าลงในระบบประมวลผลบันทึกเวลา เพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณผลได้อย่างถูกต้อง

อบรม e - Learning หลักสูตรอบรมระบบสิทธิการลาและเบี้ยขยัน ( RT for Windows)

อบรม e - Learning หลักสูตรอบรมระบบสิทธิการลาและเบี้ยขยัน ( RT for Windows)

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบโครงสร้างขั้นตอนการใช้งานระบบสิทธิการลา และสามารถใช้งานระบบสิทธิการลาถูกต้องตามขั้นตอนทำงานของระบบ

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงาน e-PaySlip และ e-PaySlip On Web

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบส่งใบจ่ายเงินเดือนและรายงาน e-PaySlip และ e-PaySlip On Web

เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทราบขั้นตอนการตั้งค่าส่งใบจ่ายเงินเดือน และ รายงานผ่านทางอีเมล์ได้อย่างถูกต้อง และ ทำการส่งข้อมูลให้กับพนักงานทางอีเมล์ได้

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบการใช้งานโปรแกรม Bplus HRM Connect

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบการใช้งานโปรแกรม Bplus HRM Connect

เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงวิธีการเข้าสู่โปรแกรม Bplus HRM Connect และทราบถึงสิ่งที่ต้องทำ ในส่วนของโปรแกรม เงินเดือน กรณีใช้งานโปรแกรม Bplus HRM Connect คร้ังแรกจะต้องมีการตั้งค่าข้อมูลในประวัติพนกังาน ซึ่งได้แก่ เลขที่บัตร ประชาชน และโทรศัพท์

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบ e-Leave

อบรม e - Learning หลักสูตรระบบ e-Leave

ระบบแรงงานสัมพันธ์ ส่วนบนั ทึกลา-โอที-กะผ่านเว็บ เป็นระบบต่อยอดของโปรแกรมระบบเงินเดือน และเครื่องรูดบัตร หรือเครื่องสแกนลายนิ้วมือฯ เพื่อให้ระบบสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยปัจจัยหลัก คือในระบบเงินเดือนเดิมเน้นเป็นการบันทึกมูลการขาด, ลา, มาสาย หรือค่าล่วงเวลาฯ ซึ่งฝ่ายบุคคลจะทา การบันทึกหลังจากพนักงานเกิดเหตุการณ์นั้นแล้ว เช่น การบันทึกลาหลังจาก พนักงานลาไปแล้วและฝ่ายบุคคลนำข้อมูลนั้นมาบันทึกเพื่อให้การคิดคำนวณเงินเดือนถูกต้อง

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Training

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Training

ในสภาวะปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง ทำให้องค์กรหลายๆ องค์กรมีความต้องการที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานภายในองค์กรที่มีอยู่ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองการแข่งขัน โดยการจัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการทำงาน ซึ่งหากมีการจัดฝึกอบรมพนักงานจำนวนมากควรมีระบบงานเข้ามาช่วยเหลือในการจัดการ ดังนั้นระบบแรงงานสัมพันธ์ ส่วนระบบฝึกอบรมจึงมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำงานในปัจจุบัน โดยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดพนักงานเข้าการฝึกอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมภายหรือการอบรมภายนอก

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Welfare

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Welfare

เป็นที่ทราบดีว่าพนักงานคือฟันเฟืองสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของการทำธุรกิจเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี ซึ่งคำตอบคือ สวัสดิการ และจากแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคตนั้น ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพัน และการเก็บรักษาพนักงานได้ดีนั้น กลับมีเรื่องของสวัสดิการเข้ามามากขึ้น และเพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากอยู่ทำงานกับบริษัทไปนานๆ เวลาที่จะคิดลาออก ก็ต้องคิดมากหน่อย ดังนั้นทุกองค์กรต้องกลับไปคิดในเรื่องสวัสดิการต่าง ๆ สุดท้ายความรับผิดชอบก็ไม่พ้นเป็นของฝ่ายบุคคลหรือทรัพยากรบุคคล ที่ต้องจัดการควบคุมกฎเกณฑ์ และทำจ่ายให้ถูกต้อง เพื่อให้พนักงานได้รับผลตอบแทนครบถ้วนตามสิทธิตามระเบียบขององค์กร ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องทำโดยถ้าไม่มีระบบเข้าช่วยนั้นคือ นำคำขอจากแบบฟอร์มต่างๆของพนักงาน มาตรวจสอบสิทธิที่ได้รับ ค้นหาข้อมูลเดิมว่าเคยรับสิทธิไปแล้วหรือไม่เท่าไหร่กี่ครั้ง ขาดหรือเกินสิทธิไหม ซึ่งใช้เวลาไม่น้อย เอกสารจำนวนมากรายล้อมตัว นำส่งผู้อนุมัติ ซึ่งต้อง

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Recruit

อบรม e - Learning หลักสูตร e-Recruit

ระบบ E-Recruit เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมา เพื่อช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลในส่วนของการสรรหาบุคคลากรตามตำแหน่งงาน โดยสามารถให้ผู้สมัครที่มาสมัครงานตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และคีย์ประวัติของตนเองลงในระบบเพื่อเป็นข้อมูลในการสมัครงาน อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสถานะการรับสมัครงานของตนเอง และฝ่ายบุคคลหรือพนักงานผู้สัมภาษณ์งานสามารถตรวจสอบข้อมูลประวัติของผู้สมัคร ประวัติการสมัครงานของผู้สมัคร นัดสัมภาษณ์งาน รวมถึงทำการประเมินผลให้กับผู้สมัครงาน จากนั้นฝ่ายบุคคลสามารถทำการโอนประวัติผู้สมัครที่บรรจุเป็นพนักงานแล้วเข้าโปรแกรมเงินเดือน และสามารถตรวจสอบข้อมูลจากรายงานต่างๆได้