บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมนำเข้าเอกสารซื้อขายในรูปแบบ Text File    จากประสบการณ์การนำโปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ในการบริหารงานการผลิต คลังสินค้า การเงิน และ บัญชี มักจะพบว่าหลายกิจการจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเฉพาะที่กิจการออกแบบใช้เฉพาะในการทำงานของกิจการเอง หรือต้องใช้โปรแกรมที่บริษัทแม่ หรือบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์การผลิตหรือโปรแกรมที่เจ้าของแฟรนไชส์ต้องการให้บันทึก ซึ่งเอกสารเหล่านั้นมักจะเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและการขาย ซึ่งเป็นโปรแกรมเดี่ยวไม่ทำการเชื่อมโยงกับระบบภาษี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และบัญชี ซึ่งมักจะก่อปัญหาให้พนักงานต้องทำการบันทึกซ้ำซ้อน เข้าระบบ ERP อีกครั้ง ทำให้งานล่าช้า มีโอกาสผิดพลาดจากการบันทึกเอง และได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ล่าช้าไปด้วย

    บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด จึงได้ออกแบบโปรแกรม Text2Bplus เพื่อเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่ช่วยเสริมการทำงานในการนำเข้าเอกสารซื้อ-ขาย จากระบบเฉพาะ เหล่านั้น เข้าระบบบัญชีบริหารสำเร็จรูป Business Plus ERP โดยไม่ต้องมีการบันทึกเอกสารใหม่อีกครั้ง
ซึ่งเอกสารที่โปรแกรมรองรับได้ทั้งหมดประกอบด้วย 6 เอกสารดังนี้


 1. ใบสั่งซื้อสินค้า
 2. ใบซื้อเชื่อ
 3. ใบส่งคืนเชื่อ
 4. ใบจองสินค้า
 5. ใบขายเชื่อ
 6. ใบรับคืนเชื่อ


    เพียงเตรียมข้อมูลเอกสารที่ต้องการนำเข้า Business Plus ERP ให้อยู่ในรูปแบบ Text File (Tab delimited *.txt) หรือ CSV File (Comma delimited *.csv)


สรุปประโยชน์ที่ได้รับ

 1. โปรแกรม Text2Bplus สามารถช่วยตอบโจทย์ปัญหาการทำงานสำหรับกิจการที่มีซอฟต์แวร์หลายยี่ห้อ ให้สามารถส่งข้อมูลเอกสารซื้อขายเชื่อมโยง (Interface) มายังโปรแกรม Business Plus ERP ได้โดยอัตโนมัติ
 2. ทำงานได้รวดเร็วขึ้น ลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลใหม่
 3. มีเครื่องมือช่วยในการทำงาน ลดความผิดพลาดจาก Human Error
 4. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการบันทึกข้อมูลใหม่ และประหยัดเวลามากขึ้น
 5. ช่วยให้สามารถทำงานต่อเนื่องในส่วนของ Business Plus ERP ได้ทันที ทันเวลา ทันเหตุการณ์