บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - โปรแกรมเตรียมใบสั่งซื้อดาวน์โหลด Brochure

โปรแกรมเตรียมใบสั่งซื้อ
Business Plus Prepare-PO

โปรแกรมเตรียมใบสั่งซื้อ (Business Plus Prepare-PO) ออกแบบมาสำหรับช่วย ฝ่ายจัดซื้อในการสั่งซื้อสินค้าจากSupplier ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น มีข้อมูลที่ถูกต้องช่วยตัดสินใจสั่งซื้อ เพื่อให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร สามารถใช้ ได้กับกิจการที่อาจมีสาขาเดียวหรือหลายสาขา กรณีองค์กรที่มีหลายๆ สาขา ฝ่ายจัดซื้อที่ สำนักงานใหญ่ต้องสั่งซื้อรวมให้ทุกสาขา จะทราบได้อย่างไรว่าแต่ละสาขามีสินค้าคงเหลือ เท่าไร ขายสินค้าอะไรได้บ้างในช่วงที่ผ่านมา เมื่อรวมทุกสาขาแล้วมีสินค้าคงเหลือเท่าไร ควรสั่งซื้อรวมเท่าไรที่จะมีสินค้าเพียงพอสำหรับขาย และพอดีกับเวลาที่ Supplier จะส่ง สินค้ามาให้ นอกจากนั้นความต้องการของฝ่ายจัดซื้อคือสามารถเปิดใบสั่งซื้อให้ Supplier ได้อย่างรวดเร็วและไม่ต้องการเสียเวลารวบรวมข้อมูลที่ต้องการสั่งซื้อมาบันทึกใหม่เป็น ใบสั่งซื้อรวม