บริษัท อี-บิซิเนส พลัส จำกัด - ทรัพย์สินถาวร (FA)

           เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบริหารทรัพย์สินถาวรของกิจการ สามารถบันทึกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินถาวร การซื้อ-ขาย ตัดชำรุด ซ่อมแซม และคำนวณค่าเสื่อมราคาให้อัตโนมัติตามกฎหมายของกรมสรรพกร สามารถดูสภาพทรัพสิน กำไร-ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินได้ทันที
           นอกจากนั้นโปรแกรมยังสามารถเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้,เจ้าหนี้,บัญชีแยกประวัติให้อัตโนมัติ ลดการทำงานซ้ำซ้อนประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพงานบัญชีที่ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม

 • จัดการประเภททรัพย์สินได้โดยผู้ใช้พร้อมเชื่อมโยงบัญชีตามการวางระบบของกิจการได้
 • รองรับสาขาที่ดูแลทรัพย์สินและแผนกหรือโครงการที่ใช้ทรัพย์สิน
 • กำหนดวิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาของแต่ละทรัพย์สินได้เอง (แบบเส้นตรง,ยอดลงทวีคูณ,ผลรวมจำนวณปี หรือกำหนดเอง)
 • รองรับเรื่องการกำหนดวันที่ได้มาของทรัำพย์สินเพื่อเริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินฉบับที่ 395 พ.ศ. 2545
 • รองรับการนำเข้าชิ้นส่วนเครื่องจักรมาประกอบและระบุวันที่เริ่มคิดค่าเสื่อมราคาเมื่อประกอบครบพร้อมใช้งาน
 • รองรับเรื่องมูลค่าที่สามารถนำมาคิดค่าเสื่อมราคาได้ ซึ่งอาจจะไม่เท่ากับมูลค่าที่ซื้อเช่น รถยนต์
 • ตรวจสอบมูลค่าทรัพย์สิน(Book Value)ค่าเสื่อมราคา และ ค่าเสื่อมราคาสะสมได้ทันที
 • รองรับการออกเอกสารการสั่งซื้อทรัพย์สิน
 • การซื้อทรัพย์สินเชื่อมโยงกับระบบเจ้าหนี้และบัญชีอัตโนมัติ
 • การซื้อทรัพย์สินรองรับทั้งการซื้อสดและซื้อเครดิต
 • ในการซื้อสดรองรับการจ่ายชำระด้วยเงินสด,เช็คล่วงหน้า ,เงินโอน หรือการชำระประเภทอื่น ๆ
 • การขายทรัพย์สิน และเชื่อมโยงกับระบบลูกหนี้และบัญชีอัตโนมัติ พร้อมคำนวณกำไรขาดทุนจากการขายทรัพย์สินทันที
 • การขายทรัพย์สินรองรับทั้งการขายสดและขายเครดิต
 • ในการขายสดรองรับการรับชำระด้วยเงินสด, เช็คล่วงหน้า, เงินโอน หรือการชำระประเภทอื่น ๆ
 • สามารถตัดทรัพย์สินที่ชำรุดหรือเลิกใช้
 • สามารถบันทึกการซ่อมแซมทรัพย์สินได้พร้อมค่าใช้จ่ายทั้ง จ่ายสดและเครดิตเพื่อตั้งหนี้ในระบบเจ้าหนี้ ตลอดจนแสดงรายละเอียดการซ่อมแซมในทะเบียนทรัพย์สิน
 • การซ่อมแซมทรัพย์สินรองรับทั้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • รายงานทะเบียนทรัพย์สิน,การซื้อ-ขายทรัพย์สิน,สภาพทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคา (ภงด.50)