ผู้นำในอุดมคติที่ต้องเป็นทั้ง “คนเก่งและคนดี” โดยความดี คือ การเป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต รับปากแล้วทำตามที่พูด เป็นต้น ส่วนความเก่งนั้น ในฐานะผู้นำต้องมีความเก่งให้ครบทั้ง 5 ประการ ได้แก่

  • เก่งงาน หมายถึง ทำงานอะไรก็ต้องเก่งเรื่องนั้น ทำธุรกิจก็ต้องเก่งธุรกิจ เป็นฝ่ายขายก็ต้องเก่งการขาย
  • เก่งคน แปลว่า ต้องสามารถบริหารจัดการคนได้ ซื้อใจคนเป็น
  • เก่งตน คือ สามารถบริหารจัดการตัวเองได้ เช่น บริหารอารมณ์ของตัวเองได้ มีทักษะในการบริหารจัดการเวลาที่ดี เป็นคนมีวินัยในการทำงานเป็นต้น
  • เก่งคิด คือ ต้องเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ และ รู้จัก คิดวิเคราะห์ ให้เป็น
  • เก่งเปลี่ยนแปลง ผู้นำต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลง หากเก่งงาน เก่งคน เก่งตน เก่งคิด แต่ไม่เก่งเปลี่ยนแปลงจะกลายเป็นผู้นำที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ไม่กล้าออกนอน Comfort Zone การเติบโตก็จะไม่มี

 

ที่มา kasikornbank.com