ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติโปรแกรม Bplus HRM รุ่นเล็ก

หัวข้อ ลำดับ คุณสมบัติ Mini HRM Bplus Small On Cloud Bplus e-Payroll Bplus Check-in

1.การติดตั้งและการอัพเกรดรุ่นโปรแกรม

1.1

ติดตั้งที่เครื่อง Client แบบ Stand Alone (ไม่มีอัพเกรดรุ่น)

-

-

-

  1.2 ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ใช้งานผ่าน Cloud ระบบ VDI (มีอัพเกรดรุ่น) - - -
  1.3 ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ใช้งานผ่าน Browser ระบบ Web (มีอัพเกรดรุ่น) - -
2.การตั้งค่าพื้นฐาน 2.1 กำหนดรูปแบบองค์กรเป็นสาขาและแผนกได้ตาม Organization chart -
  2.2 บันทึกประวัติพนักงานในโปรแกรมตามจำนวนที่กำหนด
  2.3 คำนวณและกำหนดลดหย่อนตารางภาษี พร้อมกับแก้ไขได้หากมีเปลี่ยนแปลง

-
  2.4 กำหนดวิธีการคำนวณภาษีได้หลายประเภท        
     - แบบหัก ณ ที่จ่าย -
     - แบบเหมา 3%, 5%, 10% และ 15% - -
     - แบบภาษีบริษัทออกให้ตลอดไป - -
     - แบบภาษีบริษัทออกให้ครั้งเดียว - -
  2.5 คำนวณประกันสังคมได้ตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมกับแก้ไขได้หากมีเปลี่ยนแปลง -
  2.6 คำนวณหักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้ พร้อมกำหนดอัตราการหักได้ -
  2.7 กำหนดงวดเงินเดือนตามนโยบายของบริษัทได้เอง โดยมีงวดการจ่าย ดังนี้        
     - จ่ายเดือนละ 1 ครั้ง -
    - จ่ายเดือนละ 2 ครั้ง -
    - จ่ายเดือนละ 3 ครั้ง - -
     - จ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - -
      - งวดพิเศษต่างๆ -
  2.8 ตั้งค่าวันที่ตัดรอบเงินเดือนได้แบบต้นเดือนปลายเดือน และแบบคร่อมเดือนได้เช่น 01-31 หรือ 21-20 เป็นต้น -
  2.9 กำหนดประเภทการจ่ายของพนักงานประจำและรายวัน

-
  2.10 ตั้งค่าประเภทเงินเพิ่มเงินหัก ตามนโยบายของบริษัท

(มีจำนวน 20 ราย)

(สร้างได้ไม่จำกัด)

(สร้างได้ไม่จำกัด)

-
  2.11 นำเข้าข้อมูลประวัติพนักงานจาก Excel ได้ - -
3.การบันทึกงานประจำงวด 3.1 บันทึกเงินเพิ่มเงินหักแบบประจำ -
  3.2 บันทึกเงินเพิ่มเงินหักแบบเฉพาะงวด -
  3.3 บันทึกจำนวนวันทำงานพนักงานรายวัน -
  3.4 บันทึกลาออก / ลาพัก / กลับจากพักงาน -
  3.5 บันทึกการปรับเงินเดือน -
  3.6 นำเข้าข้อมูลงานประจำงวดจาก Excel ได้ - -
4.การตรวจสอบผลคำนวณ 4.1 ตรวจสอบรายละเอียดผลคำนวณเงินเดือนจากในหน้าจอ -
  4.2 ตรวจสอบรายละเอียดการแสดงวิธีคำนวณภาษี -
5.การส่ง Text File 5.1 นำส่ง Text File ธนาคารจากระบบได้ -
  5.2 ส่ง File ประกันสังคมแบบ Online -
  5.3 ส่ง File ภาษี ภงด.1 และ ภงด.1ก แบบ Online -
6.รายงาน 6.1 จำนวนรายงานทั้งหมดในระบบ จำกัด 26 ฉบับ ตามมาตรฐานชุด PR จำกัด 8 ฉบับ จำนวน 15 ฉบับ
  6.2 รายงานสำหรับใช้ตรวจสอบภายในบริษัท 16 ฉบับ ตามมาตรฐานชุด PR 4 ฉบับ 15 ฉบับ
  6.3 รายงานสำหรับนำส่งประกันสังคม 6 ฉบับ ตามมาตรฐานชุด PR 1 ฉบับ -
  6.4 รายงานสำหรับนำส่งภาษี 4 ฉบับ ตามมาตรฐานชุด PR 3 ฉบับ -
7.ส่วนการคำนวณระบบบันทึกเวลา 7.1 แสดงเวลาทำงานในระบบ ตรวจสอบเวลาเข้า-ออก ได้ - - -
  7.2 แสดงจำนวน ขาดงาน มาสาย กลับก่อน ไม่บันทึกเวลา - - -
  7.3 เชื่อมกับระบบ App HRM Connect เพื่อให้พนักงาน Check-in แสดงเวลาในระบบ - - -
  7.4 บันทึกเวลาทำงานในสำนักงาน - - -
  7.5 บันทึกเวลาทำงานนอกสำนักงาน - - -
  7.6 บันทึกลาผ่านมือถือ และ ตรวจสอบในระบบได้ - - -
  7.7 บันทึกโอทีผ่านมือถือ และ ตรวจสอบในระบบได้ - - -
  7.8 ตรวจสอบรายงานเวลาทำงานของพนักงานได้ - - -
  7.9 สามารถส่งออกข้อมูลเวลาทำงานเป็น Excel เพื่อไปใช้งานต่อได้ - - -
8.อุปกรณ์ที่ใช้งาน 8.1 ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์เครื่อง PC 
  8.2 ใช้งานระบบ Web บน Mobile ผ่าน Browser - Browser Safari, Chrome
(ใช้งานหน้าโปรแกรม On Windows ผ่าน Browser)

ทุก Browser
ยกเว้น (Internet Explorer)

ทุก Browser
ยกเว้น (Internet Explorer)
  8.3 ใช้งาน App HRM Connect สำหรับพนักงานบันทึกรายการต่างๆ 
รองรับขนาดหน้าจอ 4 นิ้วขึ้นไป , Andiord v.5.0 , ios v.11
- - -