Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล

Business Plus HRM ส่วนระบบ PS : Personnel System ระบบบริหารงานบุคคล ผู้ช่วยHR ใช้ในการจัดการเก็บประวัติส่วนบุคคลของพนักงานรวมทั้งเอกสารสำคัญต่างๆ  เก็บไว้ในโปรแกรมแทนแฟ้มเอกสาร ทำให้งานเอกสารของพนักงานที่ HR ต้องเก็บเป็น PAPERLESS   ทั้งข้อมูลก่อนการเป็นพนักงาน และ ข้อมูลในขณะเป็นพนักงานเช่น การปรับเงินเดือน การปรับตำแหน่ง การฝึกอบรม คำชมเชย หรือ หนังสือตักเตือน นอกจากนั้นข้อมูลสำคัญส่วนบุคคลที่ HR ต้องการทราบมีเก็บอย่างครบถ้วน เช่นข้อมูลฉุกเฉินที่สำคัญของพนักงานต่าง ๆ เช่น บุคคลที่ต้องติดต่อกรณีฉุกเฉิน แผนที่บ้านหรือโลเคชั่นบ้าน โรคประจำตัว ยาที่แพ้ ด้วยการเข้าถึงง่ายภายใต้สิทธิที่มีของแต่ละบุคคล(โดยการควบคุมของระบบAS : Advanced Security Controlระบบกำหนดสิทธิการใช้งานขั้นสูง)  และยังสามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ออกมาในรูปแบบของรายงานเพื่อใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลขององค์กรซึ่งประกอบด้วยหมวดต่างๆดังนี้

 • ต่างชาติ
 • การศึกษา
 • ฝึกอบรมพิเศษ
 • ความสามารถพิเศษ
 • ประวัติการทำงาน
 • ปรับเงินเดือนตำแหน่ง
 • ผลงานพิเศษ
 • ความผิดและโทษ
 • อื่นๆ
 • เอกสารอื่น
 

 


 

รายละเอียดคุณสมบัติโปรแกรม

1. ครบถ้วนเรื่องการจัดเก็บแฟ้มข้อมูลประวัติพนักงาน รูปถ่าย, ข้อมูลคู่สมรส, บิดา-มารดา, บุคคลค้ำประกัน, ส่วนชาวต่างชาติเอกสารที่ต้องมีในการทำงานในประเทศไทยพร้อมวันที่หมดอายุเพื่อระบบช่วยเตือนในการต่ออายุ , บุคคลที่ต้องการติดต่อยามฉุกเฉิน , ฯลฯ

 

2. ต่างชาติ เก็บรายละเอียด เกี่ยวกับหนังสือเดินทาง ,หนังสืออนุญาตทำงาน ของพนักงานที่เป็นชาวต่างชาติ โดยในระบบ BUSINESS PLUS HRM ยังมีปฎิทินช่วยเตือนหากเอกสารใกล้หมดอายุ

 

 

3. เก็บข้อมูลพนักงานในด้านความรู้ความสามารถ ที่ทำให้การตรวจสอบง่าย และ เป็นผู้ช่วยให้ HR มีข้อมูลเพื่อการสนับสนุนแผนการพัฒนาพนักงานได้อย่างดี 

3.1 ประวัติการศึกษา ของพนักงานจัดเก็บได้ไม่จำกัด  พร้อมรายงานเปรียบเทียบระดับการศึกษาของพนักงานมีตัวเลือกมาตรฐานพร้อมเพิ่มเติมได้

 • รองรับการนำเข้าจากแฟ้ม Excel : สำหรับการบันทึกประวัติการศึกษาในโปรแกรม นอกจากการบันทึกโดยตรงแล้วยังสามารถทำการนำเข้าข้อมูลจาก File Excel ได้อีกด้วย

3.2 ประวัติการฝึกอบรมพิเศษ โดยเก็บรายละเอียด ระบุช่วงวันที่อบรม, ชื่อหลักสูตรที่อบรม, ชื่อสถาบันที่อบรมรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งได้ไม่จำกัด วิธีการบันทึกง่ายและสะดวก เช่น บันทึกพร้อมๆ กันได้หลายพนักงานในแต่ละหลักสูตร โดยสามารถเก็บประวัติการฝึกอบรมของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งก่อน และ หลังการเป็นพนักงานได้

 • รองรับการนำเข้าจากแฟ้ม Excel : สำหรับการบันทึกการฝึกอบรมในโปรแกรม นอกจากการบันทึกโดยตรงแล้วยังสามารถทำการนำเข้าข้อมูลจาก File Excel ได้อีกด้วย

3.3 ความสามารถพิเศษต่างๆ ของพนักงาน และผลการประเมินเช่น ความสามารถในเรื่องภาษา, คอมพิวเตอร์ โดยสามารถกำหนดประเภทความสามารถพิเศษที่แต่ละกิจการต้องการได้เองอย่างไม่จำกัด

 

4. ประวัติการทำงาน เก็บประวัติการทำงานของพนักงานก่อนได้เข้าเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งสามารถบันทึกประวัติการทำงานของพนักงานย้อนหลังได้ไม่จำกัด เพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทฯต่อไป

 

5. ประวัติการปรับเงินเดือน/ตำแหน่งงาน/รวมทั้งย้ายแผนกหรือย้ายสาขาได้โดยอัตโนมัติและไม่จำกัด เมื่อใช้ระบบBUSINESS PLUS HRM หากมีการบันทึกปรับเงินเดือนในระหว่างทำการ คำนวณเงินเดือนแบบปิดงวดหลังการคำนวณ โปรแกรมจะบันทึกประวัติลงแฟ้มนี้อัตโนมัติ นอกจากนี้การย้ายแผนก ตำแหน่ง หรือ สาขา โปรแกรมจะบันทึกให้อัตโนมัติเช่นกัน

 

6. เก็บผลงานพิเศษรวมทั้งรางวัล พร้อมหนังสือชมเชยของพนักงานได้ไม่จำกัด เพื่อการสร้างความภูมิใจให้พนักงาน และนำไปใช้ในการประกอบการพิจารณาด้านบริหารงานบุคคลได้  สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ BPLUS HRM CONNECT ด้วยการสามารถส่งหนังสือชื่นชม ประกาศชมเชย ไปยังมือถือพนักงานได้แทนการติดบอร์ด  เพื่อการเข้าถึงพนักงานทั้งหมด

 

7. บันทึกความผิดกับบทลงโทษ พร้อมหนังสือแจ้งการทำผิดและการลงโทษทางวินัยได้

 • ความผิดและโทษ สามารถทำงานเชื่อมโยงกับ BPLUS HRM CONNECT ด้วยการสามารถส่งหนังสือเตือนไปยังมือถือพนักงานโดยตรงเพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ทันที 

 

8. สามารถเพิ่มเติมแฟ้มประวัติในข้อมูลอื่นๆ ที่ HR และองค์กรต้องการจัดเก็บเฉพาะเพิ่มเติมได้เอง  เช่น เลขทะเบียนรถ, โรคร้ายแรงที่เคยเป็น, ยาที่แพ้ เป็นต้น

 

9. เอกสารอื่นๆ เป็นการเก็บเอกสารเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน,     สำเนาวุฒิการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ Word, Excel, Pdf  รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆ

 

10. รายงานครบถ้วนเพื่อแสดงรายละเอียดแฟ้มบุคคลและงานวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลต่างๆ รวมทั้งรายงานสรุปยอดค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม

รายงานอื่นๆเช่น

 • รายงานเกี่ยวกับพนักงานต่างชาติ คลิก
 • หนังสือแจ้งการปรับเงินเดือน คลิก
 • รายงานการปรับเงินเดือน คลิก
 • หนังสือชมเชย คลิก
 • หนังสือตักเตือน คลิก
 • รายงานประกอบ (ความผิดและโทษ) คลิก
 • เป็นต้น

บทความที่น่าสนใจ