สัมมนาพิเศษประจำปี 2559 การวิเคราะห์และพัฒนาองค์กรด้วย Business Plus ERP และบรรยายพิเศษ "สูตรสำเร็จ การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อสร้างกำไรให้องค์กร " โดย วิทยากรพิเศษ อาจารย์สัมฤทธิ์ ชุณหรัศมิ์ ณ ห้องกิ่งเพชร ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพฯ วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 –17.00 น.

 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
 
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559
สัมมนาพิเศษประจำปี 2559