คำศัพท์ "งบการเงิน" เปลี่ยนชื่อใหม่ ให้สอดคล้องกับความหมาย

เมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2566 ได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศฉบับรวมเล่มปี 2566 (Bound volume 2023 Consolidated without early application) โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2567 ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเพื่อให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินมีความชัดเจนและมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุงในปี 2566 มีมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์เพื่อให้มีความสอดคล้องกันมากขึ้น และเพื่อให้ตรงตามความหมายมากขึ้น อีกทั้งทำให้มีความแตกต่างกัน เนื่องจากศัพท์ภาษาอังกฤษใช้เป็นคนละคำแต่ภาษาไทยกลับแปลเหมือนกัน โดยการเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินนั้น สามารถสรุปการเปลี่ยนแปลงได้ดังนี้

  • "งบแสดงฐานะการเงิน" เปลี่ยนเป็น "งบฐานะการเงิน
  • "งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ" เปลี่ยนเป็น "งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ"
  • "ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ" เปลี่ยนเป็น "ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ"
คำศัพท์ ถ้อยคำเดิม ถ้อยคำใหม่
Statement of financial position งบแสดงฐานะการเงิน งบฐานะการเงิน
Statement of changes in equity งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ งบการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
Expense by nature ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ ค่าใช้จ่ายตามธรรมชาติ

 

ที่มา เพจ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์