สินทรัพย์ถาวร (Fix asset)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (มาตรฐานบัญชี) บอกไว้ว่าสินทรัพย์อันมีลักษณะถาวรโดยสภาพ กิจการมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงาน และมีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี หรือเกินหนึ่งรอบระยะเวลาตามบัญชี จะต้องบันทึกรายการเป็นสินทรัพย์ถาวร

#ทรัพย์สินถาวร #Fixedassetsoftware #Fixedassetmanagementsystem #Fixedassetmanagementsoftware #FixedAssettracking #Fixedassetprogram

สรุปให้เข้าใจง่ายๆ ก็คืออะไรที่มีอายุการใช้งานเกิน 1 ปี ทันทีที่เราซื้อมาจะไม่ได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทันทีเพราะอายุการใช้งานมันมากกว่า 1 ปี เราจะต้องบันทึกรายการเป็นทรัพย์สินถาวรเอาไว้ก่อน และเราจะสามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้ในรูปของค่าเสื่อมราคาตามอายุการใช้งานของทรัพย์สิน

ยกตัวอย่างซื้อเครื่องจักร 100,000 บาท ผู้บริหารประมาณการอายุการใช้งานไว้ 5 ปี ครบ 5 ปีเครื่องจักรจะต้องขายเป็นเศษซากได้ 20,000 บาท ดังนั้นในแต่ละปีกิจการจะมีค่าใช้จ่ายในรูปแบบของค่าเสื่อมราคาเท่ากับ (100,000 – 20,000)/5 = 16,000 บาท

ที่มา www.iliketax.com  September 5, 2020  by ครูนัท

 

หัวข้ออื่นที่น่าสนใจ