Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

พนักงาน คือฟันเฟืองสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของการทำธุรกิจ เป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทประสบความสำเร็จ การตอบแทนพนักงานที่นอกเหนือจากเงินเดือนค่าจ้างจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบริษัทจำเป็นต้องมี ซึ่งคำตอบคือ สวัสดิการ และจากแนวโน้มของการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ปัจจัยที่จะทำให้พนักงานเกิดความผูกพัน และการเก็บรักษาพนักงานได้ดีนั้น กลับมีเรื่องของสวัสดิการเข้ามามากขึ้น และเพื่อที่จะทำให้พนักงานรู้สึกอยากอยู่ทำงานกับบริษัทไปนานๆ เวลาที่จะคิดลาออก ก็ต้องคิดมากหน่อย ดังนั้นทุกองค์กรต้องกลับไปคิดในเรื่องสวัสดิการต่างๆ

WF : Welfare System ระบบสวัสดิการพนักงาน

เป็นระบบที่เสริมการทำงานในด้านการดูแลตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการต่างๆ ที่พนักงานได้รับสิทธิ์และใช้สิทธิ์ไป โดยช่วยให้การคำนวณจ่ายเงินสวัสดิการพนักงานสะดวกและง่ายขึ้น รวมทั้งยังป้องกันไม่ให้มีการจ่ายเงินสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการที่ได้รับของพนักงาน คือ ครั้งต่อปี, บาทต่อปีและบาทต่อครั้ง
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขประเภทของสวัสดิการได้ถึง 10 ประเภท
  • ระบบสามารถป้องกันการคำนวณยอดเงินสวัสดิการที่เบิกเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับ โดยถ้ามีการบันทึกเกิน
  • ระบบจะจ่ายตามสิทธิ์ที่พนักงานได้รับเท่านั้น เพื่อป้องกันไม่ให้จ่ายเงินค่าสวัสดิการเกินให้กับพนักงาน
  • ระบบสามารถเก็บประวัติการเบิกสวัสดิการในปีก่อนได้ เพื่อตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการ ย้อนหลังที่ใช้ไปในแต่ละปี
  • มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดเงินสวัสดิการที่พนักงานได้รับ, สวัสดิการที่ใช้ไปและสวัสดิการคงเหลือของพนักงาน เพื่อตรวจสอบได้ง่ายและสะดวก