Business Plus BI วิเคราะห์การตลาดขั้นสูง

BPlus BI วิเคราะห์การตลาดขั้นสูง คือระบบที่นำข้อมูลที่มีอยู่จาก BPlus Mini ERP on Cloud ช่วยทำให้ข้อมูลที่บันทึกเป็นรายงานสรุปในรูปแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาช่วยในการตัดสินใจ หรือตอบคำถามในเชิงธุรกิจให้กับผู้บริหาร ด้วยรายงานและรูปกราฟแบบต่าง ๆ ที่ใช้งานง่าย BUSINESS INTELLIGENCE รายงานเพื่อให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์และพยากรณ์อนาคตได้อย่างแม่นยำ และช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่รวดเร็ว นำสู่การพัฒนาที่ตรงเป้าหมายของผู้บริหาร  โดยมีตัวอย่างดังนี้