อบรม e - Learning หลักสูตรอบรมระบบสิทธิการลาและเบี้ยขยัน ( RT for Windows)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

ปัจจุบันกฏหมายแรงงานและนโยบายของกิจการให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้สิทธิการลา และการให้ผลรางวัลพิเศษ สำหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมดีตามที่กิจการกำหนด  ซึ่งทั้งสองอย่างที่กล่าวถึง ถือเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่กิจการจะให้กับพนักงาน และถูกต้องตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้

ตามที่กฏหมายกำหนด การลาป่วย ได้สิทธิลาปีละ 30 วัน การลาคลอดได้สิทธิลา 2 ครั้ง ครั้งละ 45 วัน  การลาพักร้อนได้สิทธิลาปีละ 6 วัน แต่ทางกิจการสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของกิจการ เช่น การลาพักร้อนได้สิทธิลามากกว่า  6  วัน ขึ้นอยู่กับอายุงาน เป็นต้น กรณีพนักงานท่านใดมีการลาเกินสิทธิที่ทางกิจการกำหนดจะต้องถูกหักเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด  รวมทั้งสามารถตรวจสอบสิทธิคงเหลือหรือสิทธิการลาที่พนักงานใช้ไปได้ตลอด

นอกจากนั้นสำหรับกิจการที่มีนโยบายให้รางวัลพิเศษกับพนักงานที่ไม่ขาดงาน, ลางาน, มาสาย ตามเงื่อนไขที่กิจการกำหนด นโยบายของกิจการแต่ละกิจการอาจมีเงื่อนไขไม่เหมือนกัน บางกิจการอาจให้ผลตอบแทนทุกคนเท่าๆ กัน หรือบางกิจการดูจากอายุงาน แม้กระทั่งเงินได้ที่ได้รับอาจเป็นตัวเลขที่เป็นอัตราก้าวหน้า เช่น เดือนที่ 1 ให้ 100 บาท และเพิ่มไปเรื่อย ๆ