อบรม e - Learning หลักสูตรระบบเงินเดือนสำเร็จรูปขั้นพื้นฐาน ( PR for Windows)

ลำดับ รายการอบรม สถานที่ ทำรายการ

ปัจจุบันโปรแกรมเงินเดือนสำเร็จรูปได้เข้ามามีส่วนในการดำเนินธุรกิจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการเก็บประวัติพนักงานในด้านต่างๆ เช่น ประวัติการทำงาน, ประวัติการฝึกอบรม, ประวัติการกระทำความผิดและบทลงโทษ, ประวัติการศึกษา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับรายงานที่ต้องใช้ภายในและภายนอก ซึ่งได้แก่ รายงานสรุปยอดเงินเดือน, รายงานใบจ่ายเงินเดือน,  รายงานส่งกรมสรรพากร, รายงานส่งสำนักงานประกันสังคม  นอกจากนี้ยังสามารถ เตรียม Text File ต่าง ๆ เพื่อส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น Text File ส่งกรมสรรพากร, Text File ส่งธนาคาร, Text File ส่งสำนักงานประกันสังคม, Text File ส่งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น