Bplus HRM Small SME ชุด PR+TM

Bplus HRM สำหรับใช้งานเครื่องเดียว รุ่น Small SME (จำกัดพนักงานไม่เกิน 50 คน) ภาษาไทย ประกอบด้วย PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงานพร้อมระบบ TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสายและค่าล่วงเวลาต่างๆ

วีดีโอแนะนำ

 

เสริมความสะดวกในการทำงานด้วย Business Plus TM : Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาทำงาน

เป็นระบบที่เพิ่มความสะดวก สำหรับฝ่ายบุคคลในการตรวจสอบพฤติกรรมเวลาเข้า - ออก และเวลาทำงานของพนักงาน อ่านข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลาได้ทุกรูปแบบและทุกยี่ห้อ  หรือการใช้ Bplus Check-IN (OPTION)   คำนวณผลอย่างอัตโนมัติทุกเงื่อนไขตามระเบียบของกิจการ สามารถรองรับพนักงานที่มีตารางทำงานหรือกะทำงานคงที่ได้ เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน หรือพนักงานที่มีกะทำงานไม่คงที่ หรือมีการสลับกะ ควงกะ ควบกะ เช่น โรงพยาบาล โรงงาน เพื่อลดขั้นตอนการบันทึกข้อมูลของฝ่ายบุคคลตลอดจนการลดระยะเวลาในการคำนวณหาข้อมูลการขาด ลา มาสาย และค่าล่วงเวลาต่างๆ โดยเพียงแต่โอนข้อมูลจากเครื่องบันทึกเวลา โปรแกรมจะสามารถคำนวณสรุปเป็นจำนวนของวันมาทำงาน, จำนวนของการสาย, การลากลับก่อน, จำนวน OT, หรือเงินเพิ่มเงินหักอื่นๆ โดยคำนวณตามขั้นตอนที่สร้างขึ้นจากกฏระเบียบของแต่ละบริษัท มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งจะช่วยลดเวลาที่ใช้ไปในการสรุปบัตรลงเวลาของพนักงานแต่ละคน เพื่อใช้คำนวณเงินเดือน มีรายงานแสดงตารางการทำงาน และโอนข้อมูลไปยังระบบเงินเดือน


HR

 

 • ยึดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย User friendly
 • สามารถกำหนดกะและตารางทำงานต่างๆ ได้เองไม่จำกัด
 • รองรับพนักงานที่มีกะทำงานคงที่ได้  เช่น พนักงานส่วนสำนักงาน เวลางานจ-ศ.8.00-17.30 น. เป้นต้น
 • รองรับพนักงานที่มีตารางทำงานคงที่ บันทึกลงในแฟ้มประวัติพนักงานได้ทันที เพื่อการทำงานต่ออย่างอัตโนมัติโดยไม่ต้องบันทึกซ้ำ

 • บางกิจการมีตารางทำงานประจำสัปดาห์ หรือ ตารางทำงานสลับกะเช้า เป็นกะบ่ายทุกครึ่งเดือน หรือทุกสัปดาห์ โปรแกรมสามารถรองรับลักษณะตารางการทำงานหมุนเวียนเช่นนี้ได้ โดยการทำล่วงหน้าเพื่อระบบนำไปใช้งานต่ออย่างอัตโนมัติไม่ต้องบันทึกซ้้ำ ๆ
 • รองรับพนักงานที่มีการสลับกะ เช่น โรงพยาบาล, โรงงาน
 • การกำหนดกะ สามารถบันทึกเวลาเริ่มทำงานปกติในกะ, เวลาเริ่มทำงานในช่วง OT แต่ละอัตรา, เวลาที่เริ่มนับมาสาย, เวลาที่เริ่มนับกลับก่อนเวลาได้
 • กำหนดบทลงโทษกรณีไม่รูดบัตรเข้า-ออก หรือไม่รูดทั้งเข้า-ออก และในบางแผนกสามารถเลือกที่จะไม่ลงโทษได้เพราะได้รับสิทธิ์ เป็นต้น
 • บันทึกเหตุผลของการไม่รูดบัตรเข้า-ออก ของพนักงานได้ โดยสร้างเหตุผลต่างๆ ได้เอง
 • กำหนดกะโดยระบุค่าจ้างหรือผลตอบแทนได้หลายประเภท เช่น หนึ่งแรง, สองแรง, ครึ่งแรง, หนึ่งแรงครึ่ง, ไม่คิดค่าแรง เป็นต้น
 • กะทำงานที่ไม่คิดค่าแรงให้ เช่น กะวันหยุด กะทำงานล่วงเวลา ซึ่งสามารถกำหนดขั้นตอน หรือช่วงเวลาที่จะให้ผลตอบแทนเป็นค่าล่วงเวลาแต่ละอัตราได้เอง
 • สร้างเงื่อนไขผูกความสัมพันธ์กับการกำหนดกะได้เช่น จะให้ค่าอาหารหรือค่ากะเมื่อมีการรูดบัตรครบตามข้อกำหนดบริษัท, เวลาเริ่มงาน 8.00 น. ถ้ารูดบัตรเข้าหลัง 8.15 น. จะคิดมาสาย ถ้ารูดบัตรช่วง 8.01 - 8.15 น. เก็บสถิติเท่านั้น ฯลฯ
 • สร้างกฎหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกะต่างๆ ได้เองและไม่จำกัด และกำหนดได้ว่าจะให้มีผลต่อการคำนวณเงินเดือน หรือเพียงต้องการเก็บสถิติ เช่น OT 1 เท่า, OT 1.5 เท่า, OT 2 เท่า, OT 3 เท่า, ค่ากะ, ค่าอาหาร, หักมาสาย, หักขาดงาน, หักลากิจ, ลาป่วย เป็นต้น
 • กำหนดวิธีการปัดเศษนาทีจากการคำนวณเวลาได้
 • กำหนดวันหยุดงานประจำปีบริษัทได้เองโดยโปรแกรมจะสร้างวันหยุดมาตรฐานให้ด้วย
 • กำหนดวันหยุดงานประจำสัปดาห์ของพนักงานได้เองโดยแต่ละพนักงานอาจมีวันหยุดตรงกันหรือไม่ตรงกันก็ได้
 • มีวิธีการให้ค่าล่วงเวลา โดยจะให้ค่าล่วงเวลาตามจริงหรือกำหนดเองได้เพื่อป้องกันพนักงานบางท่านที่รูดบัตรออกในช่วงทำล่วงเวลา แต่ไม่ได้ทำงานในช่วงเวลานั้น
 • กำหนดให้โปรแกรมจ่าย OT โดยต้องผ่านการอนุมัติหรือไม่ต้องผ่านการอนุมัติก็ได้
 • บันทึกอนุมัติ OT และบันทึกการลาล่วงหน้าหรือย้อนหลังได้
 • ต้องใช้งานร่วมกับ BUSINESS PLUS PR : Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน

HR

 

 • พิมพ์รายงานพฤติกรรมเกี่ยวกับการรูดบัตรของพนักงานได้ทุกช่วงเวลา
 • รายงานรายละเอียดข้อมูลการตอกบัตร เครื่องบันทึกเวลา
 • รายงานผลการคำนวณการบันทึกเวลาและรายละเอียดขาด, ลา, มาสาย พร้อมเหตุผล
 • รายงานสรุปขาด ลา สาย กลับก่อนทำงานล่วงเวลา ตามพนักงาน/แผนกพร้อมกราฟ
 • รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน
 • รายงานรายละเอียดลาป่วย, บวช, คลอด, พักร้อน, เป็นต้น
 • รายงานสรุปค่าล่วงเวลา
 • รายงานสรุปไม่รูดบัตรเข้า-ออก พร้อมเหตุผล
 • รายงานสรุปเหตุการณ์ต่างๆ จากการรูดบัตร
 • รายงาน 20 อันดับชั่วโมง, ล่วงเวลา, มาสาย, กลับก่อน, ลาป่วย เป็นต้น
 • ฯลฯ

HR

 

 • ง่ายและสะดวก เพราะโปรแกรมได้ติดตั้งค่ามาตรฐานให้ เมื่อเริ่มใช้งานผู้ใช้จะมีค่ามาตรฐานของประมวลรัษฎากร, เงินเพิ่ม เงินหัก, ประกัน สังคม ตัวอย่างของกะแบบต่างๆ พร้อมขั้นตอนการคำนวณ เพื่อส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ ธนาคาร, กรมสรรพากร, ประกันสังคมหรือส่งแบบใช้สื่อ , สรุปใบจ่ายเงินเดือนพร้อมแนะนำการเตรียมธนบัตรขนาดต่างๆ (กรณีจ่ายด้วยเงินสด), สรุปรายงานสิ้นปีให้กรมสรรพากร,ประกันสังคม, พิมพ์รายงานต่างๆ โดยกำหนด ช่วงวันที่ได้ตามต้องการ
 • งวดเงินเดือน
  • กำหนดงวดการจ่ายเงินเดือนได้เอง เช่น เดือนละครั้ง, เดือนละสองครั้ง, ทุกสัปดาห์, ทุก 10 วัน
  • สามารถกำหนดงวดการจ่ายคร่อมเดือนได้ เช่น งวดเริ่มวันที่ 25 สิ้นงวดวันที่ 24 ของเดือนถัดไปและจ่ายวันที่ 30 เป็นต้น
  • กำหนดงวดจ่ายเงินเป็นงวดพิเศษ จ่ายไม่พร้อมเงินเดือนได้ เช่น ค่าล่วงเวลา, ค่าคอมมิชชั่น, ค่า Service Charge, เงินโบนัสหรือแต๊ะเอีย เป็นต้น

 • ลดขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการต่อเชื่อมกับระบบประมวลผลเวลาทำงานเพียงระบุพร้อมกับการสร้างแฟ้มประวัติพนักงานแต่ละรายจะสามารถเริ่มใช้ระบบเงินเดือนและค่าแรงพนักงานพร้อมกับประมวลผลเวลาทำงานได้ทันที