ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีหรือใบรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ไม่จำกัดรายได้)

ลงทะเบียนผ่านโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer โดยไม่ต้องนำสั่งเอกสาร และอนุมัติทันที

1.จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์จาก Certification Authority (CA)ได้จากบริษัท

  • บริษัท ไทยดิจิทัลไอดี จำกัด
  • บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บได้แก่ Token หรือ HSM โดยสามารถสอบถามได้ที่ CAหรือร้านค้าที่จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว

2.ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Ultimate Sign & Viewer ผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th

3.เชื่อมต่อและตั้งค่าอุปกรณ์Token หรือ HSMที่จัดเก็บใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

4.ลงทะเบียนผ่านโปรแกรมฯ

  • บันทึกข้อมูล
  • ตรวจสอบความถูกต้อง
  • ลงลายมือชื่อดิจิทัล Digital Signnature

5.ตรวจสอบอีเมลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานภายใน 15 วัน

6.ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิฯบนเว็บไซต์กรมสรรพากรและตรวจสอบอีเมลแจ้งสิทธิการใช้งาน

ลงทะเบียนกรณีมอบหมายให้ผู้ให้บริการฯ (Service Provider Advance)จัดทำและนำสั่งข้อมูลและไม่ประสงค์จัดหาใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ในนามตน

1.ติดต่อผู้ให้บริการฯ (Service Provider Advance)เพื่อมอบหมายให้จัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีหรือใบรับแทน

2.บันทึกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th

3. ตรวจสอบและยืนยันอีเมลตามที่บันทึกไว้ ภายใน 15 วัน

4.รอการตอบรับจากผู้ให้บริการฯ (Service Provider Advance) ที่มอบหมายเป็นตัวแทนจัดทำและนำส่งข้อมูลที่แจ้งไว้ (หมายเหตุ กรณีผู้ให้บริการปฏิเสธการให้บริการจะไม่สามารถลงทะเบียนได้)

5.ตรวจสอบอีเมลและดาวน์โหลด แบบ บ.อ.01 และข้อตกลงเพื่อลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามและประทับตรา (ถ้ามี)

6.ยื่นแบบ บ.อ.01 และข้อตกลงต่อกรมสรรพากรพร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ภายใน 15 วัน*ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.67 สามารถยื่นเอกสารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

7.ตรวจสอบอีเมลและสร้างบัญชีผู้ใช้งานภายใน 15 วัน

8.ประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิฯบนเว็บไซต์กรมสรรพากรและตรวจสอบอีเมลแจ้งสิทธิการใช้งาน

9.แจ้งการเลือกใช้บริการจัดทำและนำส่งข้อมูลและผู้ให้บริการฯ (Service Provider Advance)ที่เป็นตัวแทนผ่านระบบบริการด้วยบัญชีผู้ใช้งาน

 

ขั้นตอนการยื่นคำขอเป็นผู้มีสิทธิจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(Time Stamp)รายได้ไม่ควรเกิน 30 ล้านบาท

*ระบบถูกออกแบบมาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดกับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีเงินได้และรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท

1.เข้าเว็บไซต์ www.rd.go.th. เพื่อยื่นคำขอ

2.กรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร และตรวจสอบข้อมูล

3.สแกน ก.อ.01 เพื่ออัพโหลดเอกสาร

4.กรมสรรพากรตรวจสอบความถูกต้องและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ *ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ. 67 สามารถขอรับเอกสารด้วยตนเองณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

5.ยืนยันตัวตนผ่านเว็บไซต์ และกำหนดรหัสผ่าน ภายใน 15 วัน จากนั้นแจ้งอีเมลที่จะใช้ส่งใบกำกับภาษี และใบรับ

6.ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ ก.อ.01 ได้ที่เว็บไซต์ www.rd.go.th

 

ที่มา www.rd.go.th