CERTIFICATE ISO/IEC 29110 4-3 Service Delivery

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 29110 ปีงบประมาณ 2564 จากการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโดยรวม ทำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้เข้าถึง และมีกระบวนการพัฒนาหรือให้บริการซอฟต์แวร์ตามกรอบมาตรฐานสากล ISO/IEC 29110

เป้าหมายของการนำมาตรฐาน ISO/IEC 29110-4-3:2018(Software Engineering -Service Delivery Profile)   มาใช้ในงานบริการ คือการสร้างกระบวนการ การให้บริการดิจิทัลที่ดี มีการตรวจสอบติดตาม วัดผลการให้บริการดิจิทัล และสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

ประโยชน์ของมาตรฐาน

  1. การปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพ
  2. การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าและการสร้างความเชื่อมั่น
  3. การเพิ่มโอกาสในการดาเนินการที่ตรงกับงบประมาณและระยะเวลา
  4. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระดับสากล

บริษัท บิซิเนส แอนด์ เทคโนโลยี่ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลการบริการดิจิตัล ISO/IEC 29110-4-3:2018 (Software Engineering -Service Delivery Profile) จาก SGS  ณ 12 ตุลาคม 2564 เพื่อยืนยันคุณภาพการให้บริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล และ เพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า